ዘይወርድ ስእሊ

ኣብ ኵሉ ኤርትራዊ ቤት ንዅሉ ዘልኣለማዊ ህይወት ዘልብስ ዝተሰቕለ ስእሊ’ሎ። እዚ ስእሊ ናይ ሓደ ልቡን ንእስነቱን ንስለ ኤርትራዊ ዘልኣለማውነት ዝወፈየ ሓርበኛ’ዩ። እዚ ምስሊ መጸበቕ መንደቕ ኣይኰነን፤ ኣብ ነፍሲወከፍ ቤት ህልውናኡ ዝደኰነ። ፊትንፊት ዝጥመት ብጻዕዳን ጸሊምን ዝቘመ ምስሊ፡ ብጅግንነቱ ጅግንነት ክንለብስ፡ ብመስዋእቱ ዘልኣለማውነት ክንጓናጸፍ ዘኽኣለ’ዩ። ከም መንእሰይ ሓላፍነትን ኣበርክቶን ዘዘኻኽር ምስሊ። ከም መንእሰይ ዝጽውዕን ዝመርሕን ስእሊ።

ኵሉ ኣብ ቤት ዝተሰቕለ ስእልታት ንውህደት ሕብርታትን እዋናዊ ድሌት ወነንቱን ኣብ ግምት ብምእታው ይወርድን ይስቀለን። እዚ ናይ መሰለት ኣባጅጐ ዝሓዘ፡ ሓርነት ዝፈጠረን ዝዓቀበን ምስሊ ግን ብፍጹም ኣይትንከፍን። ብተግባሩ ሕልንኡ ዝንጸሀ ሰብ ጥራይ ድማ’ዩ ደፊሩ ክምልከቶ ወይ ኣብ ቅድሚ ስእሊ ክቐውም ዝኽእል። ስእሊ ትንፋስ ስለ ዘይብሉ ምስ ህይወት ኣልቦ’ዩ ዝምደብ። ሕሉፍን ህልውን ዝጸዊ ብምዃኑ ግን ሓለፋ ዘይህወታውያን ይምደብ። እዚ ስእሊ ሓርበኛ ግን ዘይከም ካልእ ስእሊ ኪኖ ሕሉፍን ህልውን ፍርዲ ህልዋት ዝነግር ብምዃኑ ሓለፋ’ለዎ። እቲ ጸሊምን ጻዕዳን ሕብሩ፡ ምስክር ጸላም እናቐደደ ብርሃን ዝፈጠረ ሓይሊ’ዩ። ንምጽራዩ ኣእዳውና ምስ ነወዛውዝ ምስ ሕልናና ክነዋግዕ ዝድርኽ ብቕዓት ኣለዎ። ከም መንእሰያት ፊተፊት ቈይምና ኣብ ንምለከቶ፡ ኣነ’ኸ ዝብል ሕቶ ይቕስቅሰልና። መስዋእቲ መስርሕ እምበር ዘይዛዘም ፍጻሜ ምዃኑ ይሕብረና። ስውእ ደምብኡ ዓጽዩ ደምበ ሃገር ከሰስን ዝሓለፈ ዜጋ’ዩ። ስውእ ናይ መንነት ማሕተም ዝፈጠር ዜጋ’ዩ። እዚ ምስሊ ድማ ሓብን ብምፍጣር ኣበርክቶ ዝሓትት ስእሊ’ዩ።

እዚ ስእሊ ምስሊ ሓርበኛ’ዩ። ኤርትራን ኤርትራውነት ምንባር ክሕረሞም ከሎ ዘልኣለማዊ ህይወት ንምልባስ ኣብ ሩባ ገድሊ ዝጥሓለን ዝጥሓለትን ሓርበኛ ምስሊ። ሩባ ገድሊ ከምቲ ኣብ ጽዋታት ግሪኽ ዘሎ ሩባ ዘልኣለማውነት’ዩ። ግሪኻዊ ጽዋታት ብዙሕ መስተንክር መግለጺ’ዩ ዘለዎ። ኵናትን ተግባራቱን ከኣ መኻይድቲ እቲ ጽዋእ’ዮም። ኵናት እንተሎ ድማ ሞት ገጸ-በረኸቱ’ዩ። ከም መርኣያ ናይ’ዚ ግሪኻውያን ሞት ስልችው ግዲ ኢልዎም ዘልኣለማዊ ህይወት በሃጉ። ከም ኵሎም ግሪኻውያን ኢማተን ኣደ ኣኪላስ ከኣ ነገር ወላዲት ኰይንዋ ካብቲ ንመንእሰያት ዝቈጺ ‘ሞት’ ንወዳ ክትዕቅቦ በሃገት። ጽዋእ ዘልኣለማውነት ክተጨብጦ ናብቲ ሩባ ዘልኣለማዊ ህይወት ወሰደቶ። ካብ ዘለዋ ኽቱር ፍቕሪ ድማ ንወዳ እግሩ ብምሓዝ ናብቲ ማይ ኣጥለቐቶ። ወዳ ኸኣ ዘልኣለማውነት ለበሰ። እንተዀነ ናይ ሰብ ግዲ ጐደሎ’ለዎ ዀይኑ፡ ኣዲኡ ብእግሩ ሒዛ ስለ ዘጥለቐቶ ኵሉ ኣካሉ ዘልኣለማዊ ህይወት ኣይተጓናጸፈን። ኵሉ ነብሱ ኣብቲ ማይ ክጠልቕ ከሎ እተን ኣዲኡ ሒዛተን ዝነበረት ኣእጋሩ ኣብ’ቲ ማይ ኣይተንከፋን። በዚ ኸኣ ኩርኲሪኡ ምስ ዝውቃዕ እታ ኣዲኡ ዝፈርሓታ ሞት ጥቅልል ትብሎ ዀነት። እቲ ኣብ እምባ ጅግንነት ዝሓዀረ ኣኪለስ ኩርኲሪኡ ምስ ዝውቃዕ ጥራይ ሞት እትትንክፎ ሰብ ኰነ። ንኣኪላስ ምስ ዝነበሮ ሓይልን ጥበብ ኲናት ኩርኲሩኡ ፈሊኻ ምውቃዕ ድማ ኸቢድዩ። ኣኪላስ ድማ ኣብ ብዙሕ ኲናት ተሳቲፉ ብዙሕ ዓወታት ተጓናጸፈ። ሞት ከይተረፈትውን ምርታዕ ሰኣነቶ። በዚ ኸኣ ኵሉ ዓቕሚ ኣለኒ ዝብል ምኩሕ ኣብ እግሪ ኣኪላስ ከም ዝሰግድ ኰነ። ክሳዕ ፓሪስ ኩርኲሩኡ ወቒዑ ካብ’ዛ ዓለም ዘሰናብቶ ድማ ኣርሓ ኹላቶም ኰነ። ኤርትራዊ ዘልኣለማወነት ዘልብስ ሩባ ገድሊ ህላውኡ በቶም ኣብ መናድቕ ቤትና ዝስቀሉ ምስልታት ይግለጽን ይውከለን። ናብ’ዚ ኣብ መንደቕ ዝተሰቕለ ምስሊ ክንምልከት ከለና፡ ሳላኡ ዘልኣለማዊ ህይወት ከምዝጨበጥና ስለ ንርዳእ ብኹርዓት ንወዛወዝ። ጻውዒት ምፍጻም መብጽዓ ስለ ዘዘኻኽር ድማ ነብስና ከም ንሓክኽ ይገብር። ፊተፊት ምስ ቈመና ጽሬቱ ምስ ዝጐድል እዋእ እንታይ ኰይነ ኣለኹ ኢልካ ኢኻ ነብስኻ ትሓትት። ኣብ ገዛኻ ዘሎ ምስሉ ምስ ዘይተጽሪ፡ ኣብ’ታ ገፋሕ ቤት (ሃገር) ዘሎ ተግባራት ከመይ’ልካ ክትዓዮ ትኽእል? እቲ ምስሊ ኻልእ ሕቶ የብሉን። ሰብ ኩን ፈለማ’ዩ ዝብል። ሰብ ብሰቡ ሓቀኛ። ሰብ ብሰቡ ኤርትራዊ ሰብ። ንሱ ዘልኣለማዊ ህይወት ከልብስ እምበር ዘልኣለማዊ ህይወት ክለብስ ኣይመረጸን። ግን ከምቲ ነገር ንሓሳባት ዝፈጥሮ፡ ሓሳባት ድማ ንነገራት ዝፈጥርዎ። ንሕና ዘልኣለማዊ ህይወት ምስ እንጓናጸፍ፡ ንሱ ድማ ዘልኣለማዊ ህይወት ይጭበጥ። እቲ ምስሊ ተራ ስእሊ ኣይኰነን። ሕሉፍ እናነገረ ንሎሚ ዘዘኻኽር ሓባራዊ መኣዝን’ዩ። ኣነ ዝብል ምኩሕ ድማ ደፊሩ ኣየውርዶን።

እቲ ካኪ ዝሕብሩ ዝለበስዎ ክዳን ምስ ኵሉ ሕብሪ መንደቕ ውህደት ይፈጥር። ኣብ ዝዀነ ቤት ኣትዩን ተሰቒሉን ድማ ሓደ ዓይነት ትርጉም ይፈጥር። ከም ኣብ ኵሉ ቤት ዝርከብ ምስሊ ፈጣሪ፡ ምስሊ ስዉእ ኣብ ኵሉ ቤት ይርከብ። ዘመድ ኵሉን ዘልኣለማዊ ኤርትራዊ ህይወት ዝፈጠረ ምስሊ ብምዃኑ ኸኣ ወዲ መን’ዩ፡ ጓል መን’ያ ዝብሉ ሕቶታታት ብጭራሽ ናብ ኣእምሮና ኣይመጹን።

ሳላኡ ዘልኣለማዊ ህይወት ከም እተጓናጸፍና ስለንኣምን ኣብ ልብናን ኣብ ቤትናን ሓወልቲ ንሰርሓሉ። ብስሙ ወትሩ ንዀርዕ፡ ብተግባሩ ወትሩ ንተብዕ፡ ብሕድሩ ድማ ወትሩ ንሰርሕ።

ምስሉ ካብ ቤትና ምስ ዝወርድ፡ መብጽዓኡ ምስ እንርስዕ ድማ ከምቲ ፓሪስ ኩርኲሩኡ ዝወቕዖ ንኣኪለስ፡ ዘልኣለማውነትናን ዘልኣለማውነቱን የብቕዕ።

ዘልኣለማዊ ክብሪ ነቶም ዘልኣለማዊ ህይወት ዝሃቡና ሰማእታትና!!

ኣብርሃም ዮሃንስ (ወዲ-ዕቋር)

 

 

 

ዘይወርድ ስእሊ

ልቡን ንእስነቱን ዝቐበረ

መጸበቕ መንደቕ ኣይኰነን

       ስእሉ ዝተሰቕለ

እዛ ስእሊ ምስሊ ሓርበኛ

         ጸሊምን ጻዕዳን ናይ’ቲ ስእሊ ሕብርታት

         ምስክር’ዩ ምስክር ክልተ ገጻት

         ጸላም ክደንን ብናይ ሓርነት ብርሃን

እዛ ስእሊ ምስሊ ሓርበኛ

ከመይለ ‘ስእሊ’ ጥራይ ክብላ

          ኮይና

      ሓባሪት መኣዝን

     ሕሉፍ እናነገረት

     ሎሚ ተዘኻኽር

እዛ ስእሊ ምስሊ ሓርበኛ

            እዛ ስእሊ ስእሊ ሓርበኛ

              ፈጣር ሓርነት ምስሊ ኣባጅጐ

              ብንዓይ ንዓይ ነብሰይ ከየቐድማ

            ጻውዒትያ  ደወል ናይ ሕልና

እዛ ስእሊ   ስእሊ ሓርበኛ

ዘይትሕኰር ዓቀብ ነዊሕ እምባ

እትረፍ ከውርዳ ከመይለኸ

    ደፊረ ክጥምታ?

እዛ ስእሊ   ምስሊ ሓርበኛ

 1,105 total views,  1 views today

(Visited 98 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *