ትውፊትኩም ኣለኒ

ስጋኹም ሓመዳ    –  ደመኩም ወሓይዛ

ትንፋስኩም ኣየራ     –  ዓጽምኹም ኣግራባ

መንፈስኩም ጽላላ   –  ኣምዑትኩም ማዕድና

ዛንታኹም ሓበና   –  ቅያኹም ኩርዓታ

ረዛን’ያ እዛ ርስተይ!

መስዋእቲ ጀጋኑ ፍቕያ ዝቘመላ

መን ምስረረ ኣብዚ ተሪር ምድሪ

ሕልፊ ተጠማቲ ተሃራፊ ባሕሪ

ባህሊ እንተዘይነብር ባህሊ ናይ ሰማእቲ

ንመንነት ርስቲ ህይወቶም በጀውቲ

መን ምጸንዐ ኣብዛ ዘለናያ ባይታ

መስሕብ ሓያላን ናይ ውድድር ቦታ

ትውፊት እንተዘይህሉ ናይ መኸተ ያታ

ነበረ ምኾነ እቲ ጽዋ እቲ ዛንታ

መን ምጸሮ – እቲ ውዲት ጎባልል

80 ዓመታት ዘመነ ጽንግሊል

ኒሕ እንተዘይነብር ሓያላት ዘሐልል

ጽንዓት እንዘይነብር ፍጹም ዘይንህል

መን መዝሓሎ – እቲ ነዲ፡ እቲ ባርዕ

ኣንቂዱ ዘልዓለ – ሱርና ንኸጥፍእ

ርስትና ዘሚቱ – መንነት ክሓክኽ

ጅግና እንተዘይነብር ንሪም ዝረማረም

ስጋኹም ሓመዳ    –  ደሞኩም ወሓይዛ

ትንፋስኩም ኣየራ     –  ዓጽምኹም ኣግራባ

መንፈስኩም ጽላላ   –  ኣምዑትኩም ማዕድና

ዛንታኹም ሓበና   –  ቅያኹም ኩርዓታ

ረዛን’ያ እዛ ርስተይ!

  መስዋእቲ ጀጋኑ ፍቕያ ዝቘመላ

ሰፈር ኣናብር – ቀዳሞት ኣቦታት

ማህጸን እልፊ ኣእላፍ ሓርበኛታት

ፈራዪት ጀጋኑ – ውፉያት ምዑታት

ሳላኦም እያ ዓደይ – ጸኒዓ ብትብዓት

ሃዋርያ ሓርነት – ምብጃው ዝባህሎም

ዓያሪ የብሉን – መጠን ኣልቦ ፍቕሮም

ዕድለኛ እየ ኣነ – ወራሲ ትውፊቶም

ተቐባሊ ሕድሮም – ሓላዊ እዛ ርስቶም

መማህራን ፍቕሪ – ስማእታት ወለደይ

ኣርኣያ ጅግንነት – ዓበይቲ ኣሕዋተይ

ካባኹም ዝወርሶ – ዓቢ ምህሮ ኣለኒ

ንዕምረይ መዋእል – መርሓ ዝኾነኒ

ስጋኹም ሓመዳ    –  ደምኩም ወሓይዛ

ትንፋስኩም ኣየራ    –  ዓጽምኹም ኣግራባ

መንፈስኩም ጽላላ    –  ኣምዑትኩም ማዕድና

ዛንታኹም ሓበና   –  ቅያኹም ኩርዓታ

ረዛን’ያ እዛ ርስተይ!

መስዋእቲ ጀጋኑ ፍቕያ ዝቘመላ

ፍቕሪ ሃገር’ዩ – ፍቕሪ ህዝቢ

በሪኹ ዝቕመጥ – እቲ ናትኩም ባህሊ

ስለ ጣዕሚ ሃገር – ንርሁው መጻኢ

ክሰርሕ ክቃለስ – ጸዓት ዝኾነኒ

ሓልዮት ብጻይነት – ጉያ ንመስዋእቲ

ቅንዕና ንጽህና – ፍትወት ሓቂ ፍትሒ

ጽንዓት ኣብ ዕላማ – ምውፋይ ንርትዒ

ዛንታኹም ኣለኒ –  ግብራዊ ትምህርቲ

ውሁድ ቅኒት – ሃገራዊ ጥምረት

ኣራባሒ ሓይሊ – ምስጢር ዓወት

ምንጪ ጉልበት – ዋሕስ ክብረት

መዝገብኩም ኣለኒ – ግብራዊ ኣብነት

ኣብ ነብስኻ ምእማን – ብጻዕርኻ ምሕዳር

ብምህዞኻ ምንባር  – ብድሆታት ምስጋር

እምባ ዘይምንዳይ –  ዘራይ ዘይምቁማት

ቅያኦኹም ኣለኒ –  ቅያ ትብዓት ብልሓት

ዕድለኛ’የ ኣነ

ሓረግ ወለዶታት – ዝዓቀቦ ውርሲ

ብዙሕን ብሉጽን – ክብርታት ኣለኒ

ርስተይ ከየድፈረ – ጆባእ ዝበለኒ

ንብልጸት ክህርኩት – ትብዓት ዘስነቐኒ

ስጋኹም ሓመዳ    –  ደምኩም ወሓይዛ

ትንፋስኩም ኣየራ    –  ዓጽምኹም ኣግራባ

መንፈስኩም ጽላላ    –  ኣምዑትኩም ማዕድና

ዛንታኹም ኩርዓታ   –  ቅያኹም ሓበና

ረዛን’ያ እዛ ርስተይ!

መስዋእቲ ብሉጻት ፍቕያ ዝቘመላ

በሉ ጀጋኑ ወለዲ!

ኒሕ ምስ ትብዓት፡ ጽንዓት ምስ ብልሓት፡

ኣውረስቲ!

ቅሳነት ርኸቡ – ዘልኣለም ዕረፍቲ

እመኑ ውላድኩም – ተረካቢ ርስቲ

ዓጢቐዮ ኣለኹ – እቲ ናትኩም ቀስቲ

ወሪሰዮ ኣለኹ – እቲ ብሉጽ ክብሪ

ተቐቢለ ኣለኹ – እቲ ረዚን ሕድሪ

ባህግኹም ክፍጽም – ቃል-ኪዳን ኣለኒ

ዕለተ ዝኽርኹም – ሳምዕ ትኹነኒ

ኣሴር ሰለሙን

ሰነ 2020

 929 total views,  2 views today

(Visited 62 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *