መዘክር:- ታሪኽን መንነትን

ታሪኽ ንወዲ-ሰብ ጥራይ እተዋህበ ትዕድልቲ እዩ። ሰብ ብልሳን ይኹን ብጽሑፍ ታሪኹን ተሞኩሮኡን ናብ ወለዶታት እናሰጋገረ ዝኸይድ ፍጡር እዩ። ካልኦት ፍጡራት ታሪኽ የብሎምን። ኣንበሳ ምስቲ ኩሉ ሓይሉን ብርታዐኡን ታሪኽ የብሉን።

ታሪኹ ዘይፈልጥ ወይ ብታሪኹ ዘይግደስ ሰብ እምበኣር፡ ብኻልእ ኣዘራርባ ከም እንስሳ ክውሰድ ይከኣል። እንስሳ ወለዶኡ ኣይፈልጥን እዩ። ሰብ ግን ወለዶኡ ይጽብጽብ ጥራይ ዘይኮነ፡ ቀዳሞት ወለዱ፡ ነዛ ዓለም ብኸመይ ሓሊፎማ፡ ታሪኾም የጽንዕን ይመራመርን። ዛንታኦም ይዕቅብ። ንሳቶም ዘጽንሕሉ ናተይ ዝብሎ ጸጋታት ምድሪ ይወርስ። ተሞኩሮኦም ፍልጠት ይኾኖ፣ ኣብኡ ተሞርኲሱ ድማ መጻኢኡ ይትልም።

ታሪኽ ምስ መንነት ልዑል ምትእስሳር ኣለዎ። ሰብ ምስ ተወልደ እታ ቀዳመይቲ እትዋሃቦ ስም እያ። ስሙ፡ ንሓረግ ወለዶኡ ቀጺላ መንነት ትኸውን። ብኡ ድማ ስድራቤት ኮም፡ ዓዲ፡ ሃገር ይህልዎ። በዛ ስም እዚኣ፡ ቀዳሞት ዘጥረይሉ ንብረት፡ ቤት፡ መሬትን ጸጋታትን እንተላይ ታሪኾም ይወርስ። ስሙ መንነቱ ኮይና ኩሉ ዓይነት ውርሻ ተሕልፈሉ። መንነት እምበኣር ብኻልእ ኣዘራርባ ድሕረ-ባይታ ወይ ታሪኽ ማለት እዩ።

ብጥሙር ከም ህዝቢን ሃገርን እውን መግለጺ መንነትና፡ ታሪኽና እዩ? እቲ ጥንታዊ ዛንታ ወለድናን ቅርሲታትናን፡ መሰረት ታሪኽናን ሃገራዊ መንነትናን እዩ። ከምዝፍለጥ ኤርትራውያን ሰፊርናዮ ዘለና መሬትን ባሕርን ኣብ ዓለምና ኣዝዩ ስትራተጂያዊ፡ ተጠማቲን ተሃራፊን ቦታ እዩ። ወለድና ነዚ ቦታ’ዚ ዓቂቦም ከጽንሑልና፡ ብመሬት ይኹን ብባሕሪ ዝመጹዎም ወረርቲ እናተኸላኸሉ ከቢድ ዋጋ ከፊሎም እዮም። ስቕ ኢሉ ተቐሚጡ ዝጸንሓና ኣይኮነን። ኣብ ዘመነ መግዛእቲ “ኣይንግዛእን!” ኢሎም ኣንጻር ባዕዳውያን ገጢሞም ዝወደቑ፡ ዝተረሸኑን ዝተሓየሩን ወለዲ ውሑዳት ኣይኮኑን። ኣብ 40ታትን 50ታትን ንመሰል ርእሰ ውሳነ ወለድና ዘካየድዎ ሰላማዊን ሕጋዊን ቃልሲን ዝኸፈልዎ ዋጋን፡ መስረት ናይቲ ድሓር ዝሰዓበ ታሪኽና እዩ። ናይ 60ታት ተሞኩሮ ብረታዊ ቃልሲ ከኣ፡ መሰል ርእሰ ውሳነና ብቕልጽምና ከነረጋግጽ ንቕሎ ዝፈለምናሉ፡ ኣብ መወዳእታ ንመሪሕ ውድብ ህዝባዊ ግንባር ዝወለደ ኣካል ዘኹርዕ ታሪኽና እዩ።

እቲ ምስ ርእሰ ሓያላን ተረባሪቡ፡ ናጽነት ዘምጽአ ታሪኽ ህዝባዊ ግንባር፡ እቲ ዝኸበደ ዋጋ ዝተኸፍሎ እንሕበነሉ ሃገራዊ ታሪኽ ኤርትራውያን እዩ። ናይ ድሕሪ ናጽነት ወለዶ፡ ልኡላውነት ሃገሩ ክዕቅብ ዝሰርሖ መስተንክራዊ ጅግንነት ከኣ፡ ነዚ ቅያ’ዚ ዝደርዐ ተወሳኺ እንዀርዓሉ ታሪኽ እዩ።

ኩሉ’ዚ ንዓና መንእሰያት፡ ሃብታም ውርሻ እዩ። ካበይ ከምዝመጻእና ዝነግረና፡ ኤርትራዊ ሃገራውነት ክንልብስ፡ ወነንቲ መሬትናን ባሕርናን ክንከውን ዘኽኣለና ታሪኽ ወለድና እዩ። ስለዚ፡ መንእሰያት ነዚ መሰረት መንነትና፡ ሃገራውነትና፡ ባህልናን ክብረታትናን ዝኾነ ውርሻ’ዚ፡ ልዑል ሚዛንን ክብርን ሂብና፡ ሕሉፍ ታሪኽ ሃገርና ብዕምቈት ከነጽንዖን ክንመራመርሉን ክንዕቅቦን፡ ብዝግባእ ሰኒድና ድማ ናብ ዝቕጽል ወለዶ ከነሰጋግሮ ሓላፍነት ኣለና።

ዘልኣለማዊ ዝኽሪ ነቶም መሰረት መንነትናን ምንጪ ሓበናን ዝኾኑ ሰማእታት!

 886 total views,  1 views today

(Visited 37 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *