“ጸገማትካ ኣለሊ ግን ሓይልኻን ጸዓትካን ንፍታሕ ሃብ።” ኣንቶኒ ሮቢንስ

“ጸገማትካ ኣለሊ ግን ሓይልኻን ጸዓትካን ንፍታሕ ሃብ።” ኣንቶኒ ሮቢንስ

ንሰብ ኣብ ዓለም ክሳዕ ዘሎ ይዕበዩ ይንኣሱ ጸገማትን ብድሆታትን ከጋጥምዎ ወይ ክህልውዎ ግድን ኢዩ። ምኽንያቱ ዓለም መንግስተ ሰማያት ኣይኮነትን። ብድሆታትን ጸገማትን ዘይብላ ዓለም ወይ ሃገር ዝፈልጥ ሰብ እንተተረኺቡ ኸኣ ንወድሰብ ዓቢ ብስራት ምኾነ። ካብኡ ዝዓቢ ርኽበት ከኣ ኣይምሃለወን። ብዝኾነ ቀንዲ ጸገማትካ ኣለሊኻ ሓይልኻን ጸዓትካን ናብ ፍታሕ ምሃብ ወይ ከኣ ምውዓል እቲ ዝበለጸ ነገር ኢዩ። እቲ ዝለዓለ ጥበብን ብልሕን ዝሓትት ፍታሕ ምርካብ ኢዩ ዝመስል ግና ኣይኮነን። እቲ ዝለዓለ ጥበብን ብልሕንሲ ጸገም ንምልላይ ኢዩ ልዕሊ ኩሉ ዘድሊ። ጸገም እንተተፈሊጡ ፍታሕ ይንዋሕ ይሕጸር ይርከብ ኢዩ። እንተድኣ ሓይልኻን ጸዓትካን ንፍታሕ ኣውዒልካዮ ማለት ኢዩ።

ዝበዝሕ ሰብ ጸገም ኣለኒ እናበለ ጸገሙ ከይፈትሐ ዝነብር ወይ ተስፋ ዝቆርጽ ጸገሙ ሰኣን ምልላይ ኢዩ። ንኣብነት ሕማሙ ዝፈለጠ ሰብ ፈውሲ ክረክብ ይቐሎ። ገይጋ መድሃኒት’ውን ኣይወስድን ኢዩ። እቲ ሕማም ብግቡእ እንተዘይ ተፈሊጡ ግና ፍወሳ ኸኣ ብግቡእ ኣይግበርን። ብውሕዱ ዘይ ናይቲ ሕማም መድሃኒት ምውሳድ ኣሎ። ነቲ ሰብ ከኣ ኣብ ርእሲ ሕማም፣ ሕማም ይውሰኾ። ጸገም ከይ ኣለለኻ ዝገበር ፍታሕ መሊሱ ኢዩ ጸገም ዝፈጥር።

ጸገም ኣለሊኻ ከተብቅዕ ናብ ፍታሕ፡ ኣብ ክንዲ ኩሉ ዓቅምኻ ምውፋር ብዛዕባ እቲ ጸገም ኣብ ምሕሳብን ምዝራብን ዝግበር ሸንኮለል ከኣ ይኸፍእ። ጸገምካ ምስ ኣለለኻ ኩሉ ዓቅምኻ ናብ ፍታሕ ክከውን እንተ ኪኢሉ ዘይፍታሕ ጸገም የለን። ብዛዕባ ኣብ ነብስኻ ዘሎ ጸገም መመሊስካ ምዝራብ ናብ መረረን ስቃይን ብምእታው ግዳይ ኢኻ ትኸውን። እንደገና መሊስካ ንባዕልኻ ኣካል ናይቲ ፍታሕ ክንዲ ትኸውን ጸገም ትኸውን። ኢንታ ካብ ምውጻእ ፍታሕ ምንዳይ ንነብስኻ የማዕብሎ። እቲ ዘለካ ሓይልን ጸዓትን ብምልኡ ኣብ ፍታሕ ምምጻእ እንተድኣ ውዒሉ ዘይትዕወተሉ ምኽንያት የለን። ሰብ ንነብሱ ኣጸቢቑ ከባቢኡ ዘጸብቐሉ እኹል ሓይልን ጸዓትን ኣለዎ። ኩሉ ግዜ ናብ ፍታሕ ምስ ዘውዕሎ እዩ ግን። ኣብ ጠንቂ ናይ’ቲ ዘጋጥሞም ጸገም ኣትዮም ንምምራርን ንምውቃስን ብዙሕ ሓይልን ጸዓትን ዘጥፍኡ ክንደይ ድዮም። ጸገም ይውስኹ’ምበር ዘምጽእዎ ፍታሕ ከኣ የለን። ኣካል ናይ ፍታሕ ኮይንካ ብኣወንታዊ ኣተሓሳስባን ብተስፋን ከይጸዓርካ ኣብ ነብስኻ ተምጽኦ ናይ ሽግራትካ ለውጢ የለን። ጸገሙ ኣለልዩ ኩሉ ነገሩ ናብ ፍታሕ ዘውዕሎ ኢዩ ዕዉት።

ኢንጅ.መዓሾ ተወልደ

 1,209 total views,  1 views today

(Visited 41 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *