ዩትዩፕ፡ እቲ ዝበለጸ እዋናዊ መድረኽ ቢዝነስ!

ዓለምና ኣብዚ እዋንዚ ተጠቃሚት ዝተራቐቐ ዓይነት ቴክኖሎጂታት ኮይናትሉ ኣብ ዘላ እዋን፡ ብዙሓት ስርሓትን ንጥፈታትን ብዝቐለለን ብዝቐልጠፈን እናተጻፈፉ ይመጹ ኣለዉ። ትካላት ዓለም በዚ ተፈጢሩ ዘሎ ቅልጡፍ ምዕባለ ቴክኖሎጂ ተሓጊዘን ፍርያተን ኣብ ዝሓጸረ እዋን ናብ ዓማዊለን ብምብጻሕ ዘይተኣደነ ኣታዊታት ዘኻዕብታሉ ዘለዋ እዋን እዩ እዚ መዋእል`ዚ። ኣዝየን ሃብታማት ትካላት ዓለምና ከም በዓል ኣማዞን፡ ጎግል፡ ፈይስቡክን ካልኦትን ንቕልጡፍ ዕቤት ቴክኖሎጂ ብኣዎንታዊ ጎድኑ ክጥቀማሉ ስለ ዝኸኣላ እየን ክትቆጽሮ ዘጸግም ሃብቲ ዘኻዕብታ ዘለዋ።

ኣማዞን ብመንገዲ ቀጥታዊ ንግዳዊ መርበብ(online shoping) ኣቢላ ፍርያት ናይ ዝተፈላለዩ ትካላት ናብ ተጠቀምቲ ከተብጽሕ ስለ ዝኸኣለት ወናኒት ቢልዮናት ዶላራት ኮይና ትርከብ። ፈይስ ቡክ ንተጠቀምቲ ዝመችእ ናይ መበሃሃሊ ባይታ ክፈጥር ብምኽኣሉ ካብ ዝተፈላለዩ ትካላት ብዝረኽቦ ናይ መወዓውዒ ኣታዊታትን ካልእን ዘይተኣደነ ብብልዮናት ዝቑጸር ሃብቲ ኣኻዕቢቱ ይርከብ። እቲ ዝርዝርን ኣብ ቴክኖሎጂ ዝርአ ጥበብን ቆጺርካ ዝውዳእ ኣይኮነን። ናይ ሎሚ ሕቶ፡ ሕቶ ቴክኖሎጂ ዘይኮነ ነቲ ብቕልጡፍ ዝዓቢ ዘሎ ዓውዲ ቴክኖሎጂ ብኸመይ ትጥቀመሉን ብመንገዱ ንህዝቢ እንታይ ፍሉይ ዘርብሖ ነገር ትቕርበሉን እዩ ኮይኑ ዘሎ።

ካብቶም ኣብ ዓለም ዘለዉ ዓበይቲ ኢንዳስትሪታት ምስ ቀዳሞት ዝስራዕ ናይ ምዝንጋዕ(entertaiment) ኢንዳስትሪ እዩ። ብፍላይ ኣብዚ እዋን ካብ ካልኢት ናብ ካልኢት እና ዓበየ ይመጽእ ብምህላዉ ናይ ብዙሓት ኣውፈርትን ናይ ቴክኖሎጂ ዓርመሾሽ ትካላትን ኣቓልቦ እና ሰሓበ እዩ ዝመጽእ ዘሎ። ከም ኣብነት ድማ ንበዓል ዩትዩፕ ክንጠቕሰን ይከኣል እዩ።

ኣብዚ ሕጂ እዋን ልዕሊ 3.5 ቢልዮን ዝኾኑ ካብ ህዝብታት ዓለም ተጠቀምቲ ኢንተርነት ክኾኑ በቒዖም ኣለዉ። እዚ ማለት ድማ ልዕሊ ፍርቂ ህዝቢ ዓለምና ተጠቃሚ ኢንተርነት ክኸውን በቒዑ ኣሎ ማለት እዩ። ካብዞም እልቢ ዘይብሎም ተጠቀምቲ ልዕሊ ሓደ ስልሲት ተጠቀምቲ ዩትዩፕ ምኻኖም እዩ መጽናዕቲ ዝሕብር።

ዩትዩፕ ብ2005 ብክልተ ኣመሪካውያን ናይ ኮምፕዩተር ስነ-ፍልጠታውያን ዝተማህዘ ኮይኑ ሕጂ ድማ ኣብ ትሕቲ ዋንነት ዓርሞሸሽ ትካል ጎግል ዝርከብ ዓቢ ትካል እዩ። ልዕሊ ሓደ ቢልዮን ተጠቀምቲ ዘለውዎ ካብ ግዜ ናብ ግዜ ድማ ሰዓብቱን ተጠቀምቱን እናበረኸ ዝመጽእ ዘሎ ዩትዩፕ፡ ብውሑዱ ኣብ ሓደ ደቒቕ ልዕሊ ናይ 300 ሰዓታት ቪድዮ(ተንቀሳቓሲ ስእሊ) ናብ ማህደሩ ይስቀል።

ኣብ ዩትዩፕ ዝዝርግሑ ፋይላት ኩሎም ብተንቀሳቓሲ ስእሊ ዝተሰነዩ ክኾኑ ከለዉ፡ ብብዝሒ በጻሕቲ ድማ ካብ ኩሎም ናይ መፈተሺ መርበብ ሓበሬታ(search engines) ኣብ ካለኣይ ደረጃ ማለት ደድሕሪ ጉጉል ተሰሪዑ ይርከብ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ዝያዳ ካልኦት ናይ መርበብ ሓበሬታት ንናይ መዘናግዒ ትካላትን ንግዳዊ ንጥፈታት ዘካይዱ ዓበይቲ ነጋዶን ኣቓላቦ ስሒቡ ይርከብ።

ኣብ ብዙሓት ሃገራት(ኣብ ሃገርና`ውን ከይተረፈ) ዓለም ግኑን ስም ሒዙ ዝርከብ ዩትዩፕ፡ ስለምንታይ እዩ ዝያዳ ጠመተ እናረኸበ ዝመጽእ ዘሎ፧ ካብ ካልኦት ናይ ማሕበራዊ ሜዳታት እንታይ ፍሉይነት ስለዘለዎ እዩ ዝተፈላለዩ ኣካላት ሓበሬታቶም በዚ መርበብ እዚ ከሕልፉ ዝደልዩ፧

እቲ ምኽንያትን ዝርዝርን ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። ንሎሚ ግና ኣብ ገለ ካብቶም ኣገደስቲ ነጥብታት ዝበልናዮም ከነተኩር ኢና።

  • ኣመዓባብላ ገጽ ዩትዩፕ ዝያዳ ምችኡን ቀሊልን ብምዃኑ

ዩትዩፕ ዝያዳ ዝፍተወሉ ምኽንያት ምስ ተጠቀምቲ ዝያዳ ተዋሳእነት ስለ ዘለዎ እዩ። ዝኾነ ሰብ ደስ ዝበሎ ዓይነት ተንቀሳቓሲ ስእሊ(ብሕጊ ናይቲ ትካል ዝተኸልከሉ ዓይነታት ቪድዮ ገዲፍካ ማለት እዩ።) ኣብ ደስ ዝበሎ እዋን ብቐጥታዊ መስመር ክሰቅል ይኽእል። ነቲ ዝሰቐሎ ተንቀሳቓሲ ስእሊ ድማ ብዝተፈላለዩ ማሕበራዊ ማዕከናት ዜና፡ ኤለክትሮኒካዊ መልእኽቲ(email)ን ዝተፈላለዩ ዌብሳይታትን ኣብ ዝሓጸረን ብዘቐለለን መንገዲ ናብ ዝተፈላለዩ ተጠቀምቲ ከብጽሖ ይኽእል።

ኣብ ርእሲ እዚ ኣመዓባብላ ዩትዩፕ ዝኾነ ተጠቃሚ ብዛዕባ እቲ ዝተሰቕለ ቪድዮ ዘለዎ ርኢቶ ክጽሕፍ ይኽእል፡ ናብ ዝተፈላለዩ ተዓዘብቲ ከካፍሎ ይኽእል፡ ንኽርእዮ ግዜ እንተ ስኢኑ`ውን ጸኒሑ መታን ንኽርእዮ ኣውሪዱ ከቐምጦ`ውን የኽእል እዩ።

ከም ተወሳኺ`ውን ዩትዩፕ ነታ ዝዘርጋሕካያ ቪድዮ ክንደይ ሰባት ርእዮማ፡ ዝያዳ ኣበየናይ ሃገር ተራእያ፡ ኣብ ክንደይ ክሊ ዕደመ ዘለዉ ሰባት ተዓዚቦማ፡ ዝያዳ በየናይ ጾታ ዝያዳ ተፈታውነት ረኺባ፡ ክንደይ ተፈታውነትን ዘይምፍታውን ረኺባ ዝብሉን ካልኦትን ሕቶታት ሰቓሊ እታ ቪድዮ ክምልስ ዝኽእል ዓቕሚ ኣለዎ። ብሓፈሻ ክንርእዮ ከለና ዩትዩፕ  ናይታ ዝሰቐልካያ ቪድዮ ብዙሕ ሓበሬታ ክህብ ይኽእል ማለት እዩ።

  • ናትካ መስመር(channel) ከተውጽእ ስለ ዘፍቅድ

ዩትዩፕ ዝኾነ ናቱ መስመር ከውጽእ ንዝደሊ ሰብ ይኹን ትካል ነጻ ዕድል ዝህብ ብምዃኑ ካብቶም ዓበይቲ ብልጫታቱ እዩ። ዝኾነ ሰብ ናቱ መስመር ምስ ኣውጽአ ብደስ ዝበሎ ስእልታት ይኹን ምስ ዩቱዩፕ ዝሰማማዕ ንድፍታት ነቲ ዝተዋህቦ ገጽ ከማሕይሾ ይኽእል። ከም ተወሳኺ`ውን ዩቱዩፕ ኣብቲ ዝፈጠርካዮ መስመር ብዛዕባኻ ይኹን ብዛዕባ ትካልካ(about) ብሕጽር ዝበለ መንገዲ እተላልየሉ ተኽእሎ ቀሪቡ ኣሎ። እቲ ምስ ትካልካ ይኹን ምስ ነብስኻ ናይ ምልላይ ዕድል ክሳብ ሓደ ሽሕ ቃላት ኮይኑ ምስታ መስመርካ ወትሩ ዝዕቀብ እዩ። እቲ ዝፈጠርካዮ መስመር ምስ ደስ ዝበለካ ናይ ካልእ መርበብ ማለት ምስ ዌብሳይትካ ይኹን ናይ ማሕበራዊ ገጻትካ ንኽተኣሳስር ዕድል ዝህብ ብምዃኑ ዝያዳ ብልጫ ከም ዘለዎ እዮም ናይቲ ዓውዲ ክኢላታት ዝዛረቡ።

ኣብቲ ዝፈጠርካዮ መስመር ደስ ዝበለካ ቪድዮ ክትጽዕን ትኽእል ኢኻ። ንትካልካ ዝገልጽ ይኹን ናይ ትካልካ ስርሓት ክትዝርግሕ ትኽእል። ብኻልእ ኣዘራርባ ንትካልካ ይኹን ንፍርያትካ ብዝቐለለ ናብ ህዝቢ ከተብጽሓሉ እትኽልን ትምህርቲ ከተውህበሉ እትኽእለሉን መድረኽ ይፈጥር ኣሎ ማለት እዩ።

  • ብመንጽር ብዝሒ ናይቶም በጻሕትኻ፡ መተባብዒ ዝኸፍል ብምዃኑ።

ዩትዩፕ ካብቶም ዝያዳ ዝፍለጠሎም ረቋሒታት በቲ ዝህቦ መተባብዒ እዩ። ነቶም ተንቀሳቓሲ ስእሊ ናብ ማህደሩ ዝሰቕሉ ሰባት ይኹኑ ትካላት ብርክት ዝበለ መተባብዒ ስለ ዝቕርብ ብርክት ዝበሉ ናይ መዘናግዒ ትካላትን ውልቀሰባትን ፍርያቶም ኣብዚ ዓርመሾሽ ትካል ክሰቕሉ ይቀዳደሙ ኣለዉ። እቲ ክፍሊት ብመንጽር ብዝሒ ተዓዘብቲ፡ ንውሓት ናይቲ ዝስቀል ተንቀሳቓሲ ስእሊ ከምኡ`ውን እታ ቪድዮ ኩላ ድያ ተራእያ ወይስ ገለ ክፋላ ኣብ ዝብሉ ረቋሒታት ዝተመርኮሰ እዩ። ዩትዩፕ ብዙሕ ዓይነት ኣከፋፍላ እዩ ዝኽተል። ኣብቲ ትካል ዝተፈላለዩ ዓይነት ንጥፈታት ብምቕራብ ሰባት ብመንጽር እቲ ዝገበርዎ ንጥፈታት ድማ ይሓስበሎም። ንገለ ካብቶም ንጥፈታትን ክትረኽበሎም እትኽእል ኣታዊታትን እስከ ንተዓዘብ።

  1. ብቐጥታ ካብ ሓደ ዝሰቐልካዮ ቪድዮ ካብ ሽሕ ተዓዘብቲ ካብ 1.5-6 ዶላር ኣመሪካ ይኸፍል። እቲ ዝኽፈለካ መጠን ገንዘብ ኣብዚ ተጠቒሱ ዘሎ ደረጃ እኳ ዝሕጸር እንተ ኾነ ሓደ ሓደ እዋን ካብ ሽሕ ተዓዘብቲ ክሳብ 10 ዶላር ክትክፈል ትኽእል ኢኻ። እቲ ቀንዲ መፈላለዪ ነጥቢ፡ ከምቲ ልዒለ ጠቒሰዮ ዘለኹ ንውሓት ናይቲ ዝስቀል ቪድዮን ክሳብ ክንደይ ደቓይቕ ናይቲ ቪድዮ ተራእዩን እዩ ዘገድስ። ብገምጋም ካብ ሓንቲ ሓደ ሚልዮን ተዓዘብቲ ዝረኸበት ቪድዮ(ዝኾነ ቪድዮ ማለት ንውሓታ ብዘየገድስ) ክሳብ 2000 ዶላር ኣመሪካ ካብ ዩትዩፕ ክትረክብ ትኽእል።
  2. ምስቲ ንስኻ እትፈጥሮ መስመር(channel) ካልእ መስመር ብምትእስሳር ረብሓ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ሓደ ናይ ኣማዞን ፍርያት ብመንገዲ መስመርካ ናብ ህዝቢ ኣብጺሕካ እንተ ድኣ ኣሺጥካዮ፡ ፍረ ናይቲ ዝሰርሕካዮ 6% ካብቲ መሸጣ ናብ ማሕፉዳኻ ንኸተእትዎ ዕድል ይህበካ። ንኣብነት ምስ ሓደ ናይ ኣማዞን ፍርያት ዝኾነ ኤለክቶኒካዊ ኣቕሓ ዘላሊ ቪድዮ ኣብ መስመርካ ዘርጊሕካ ኣለኻ ንበል። ኣማዞን ነቲ ፍርያት 500 ዶላር እዩ ዝሸጦ። ነቲ ዝሰቐልካዮ ቪድዮ ሓደ ሚልዮን ተዓዘብቲ በጺሖሞ ኣለዉ። ካብዞም በጻሕቲ ድማ 100 ሰባት ገዚኦም ኣለዉ ንበል። ካብቶም 100 ሰባት ዝረኸብካዮ ኮምሽን ጥራይ ናይ 3000 ዶላር ክህልወካ ከሎ ናይ በጻሕቲ ድማ ከባቢ 2000 ዶላር ኣለካ ማለት እዩ።
  3. ንስኻ እቲ ዝበለጸ ኣገባብ ኣወዓውዓ ጥራይ ተጠቀም እምበር፡ ብዙሓት ትካላት ፍርያተን ይኹን ዕላመአን ከተወዓውዓለን እሞ ክኸፍላኻ ድልዋት እየን። ብዙሓት ትካላት ንሽሕ በጻሕቲ ካብ 10-30 ዶላር ክኸፍላ ዝኽእላ ኣለዋ።

ኣብ ዩትዩፕ እቲ ኣገዳሲ ነጥቢ በጻሕቲ ብኸመይ ትምስጥን ትሕዝን እዩ። ኣብ መስመርካ ብዙሓት በጻሕቲ ክትፈጥር እንተኽኢልካ ምስኡ ክመጽእ ዝኽእል ረብሓ ኣዝዩ ብዙሕ እዩ። በዚ መሰረት ድማ ዝኾነ ኣብ ዩትዩፕ መስመር ኣውጺኡ ዝሰርሕ ሰብ መጀመርያ በጻሕቲ ብኸመይ ብብዝሒ ክሕዝ ከም ዘለዎ ጥራይ ክሓስብ ከም ዘለዎ ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ይመኽሩ።

  • ኣብ ዩትዩፕ መስመር ንኽትከፍት ዘድልዩ ሮቋሒታት

ኣብ ዩትዩፕ መስመር ከተውጽእ እንተኴንካ ዘድልዩኻ ሮቋሒታት ኣዝዮም ውሑዳት እዮም። እቲ ቀዳማይ ዘድሊ ነገር ንዩትዩፕ ከጸግም ዘይክእል ቁጽሪ ሕሳብ(bank account) ክህልወካ አለዎ። እቲ ምኽንያት ድማ ክፍሊት ምስ ጀመርካ ክፍሊትካ ናብ ቁጽሪ ሕሳብካ ስለ ዝሰጋገር። ክፍሊት ክትጅምር እንተ ኴብካ ግና መጀመርያ ብውሑዱ ናይ 4000 ሰዓታት ርእየት ክህልወካን ክሳብ 1000 ኣብ ማህደርካ ዝተመዝገቡ በጻሕቲ(ሳብስክራይብ) ክትረክብን ትግደድ ኢኻ። ዩትዩፕ ነዚ ደረጃ`ዚ ንኽትበጽሕ ናይ ዓመት ዕድል ይህበካ እዩ። ነዚ ደርጃ እዚ ክትበጽሖ እንተ ዘይክኢልካ ግና ካብ ማህደሩ የውጸኣካ ማለት እዩ።

ሚካኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

 1,258 total views,  1 views today

(Visited 73 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *