ሕነ ተፈጥሮ!

ብናይ ከበሳ ዝናብ ዝፍጠሩ ውሑጅ፡ ናብ ባሕሪ ኣብ ዝጽንበረሉ ገማግም ቀይሕ ባሕሪ ዝተደኾነት ዓዲ እያ። እቶም ኣብ ሓንቲ ህድሞ ተኣኪቦም ዝነበሩ ዓበይቲ ዓዲ ዕላሎም ብዛዕባ እቲ ዝተገበረሎም ጎስጎሳዊ ኣኺባ’ዩ ነይሩ። እቲ ጎስጏስ ብዛዕባ እቶም ኣብ ምጽናት ዝርከቡ  ጎብየ ባሕሪ’ዩ።

እቶም ዝውቱራትን ኣዝዮም ፍቱዋትን መግቦም ዝኾኑ ጎብየ ባሕሪ ይጸንቱ ከምዘለዉ ተነጊሮም። ጎብየ ባሕሪ ምቅታል ማለት ልክዕ ከምቲ ሓደ ከም ሓሙስ ውላድካ ምቅታል ማለት’ዩ ዝተብሃልዎ ኣጠማምትኦም ንክቅይሩ ቀሲብዎም። እቲ ንወግዕታቶም ብሒትዎ ዝውዓለ ጎብየ ባሕሪ ክኣ ኣብ ልቢ ኩላቶም ዓቢ ድንጋጸ ፈጢሩ። እቲ ኣዝዩ ዝውቱር መግቦም ንሓዋሩ ከይከስርዎ ዓቢ ስግኣት ዝፈጢረሎም ይመስሉ።

ድሕሪ እቲ ናይ ዓበይቲ ዓዲ ወግዒ ጎብየ ባሕሪ፡ ዓሊ ምስ ኣብኡ ኣብ ኣፍደገ ኣጉዶ ኣብ ዝተነጽፈ ተንኮቦት ኣሳፊሖም የሕሾኹሹኩ ነይሮም። ምሑሽኹሻኾም ሰይቲ ዓሊ ንኸይትሰምዖም’ዩ።

ዓሊ ተረርቲን ነዋሕትን ኣእዳው ዝውንን ሃሪ ወይናይ ጎበዝ’ዩ። ዝያዳ እቲ ስሓቢ ትርኢቱ ኣብ ገማግም ባሕርን ውሽጢ ባሕርን ዘርእዮ ብልሕን ትብዓትን ዝያዳ ይልለ። ብፍላይ ድማ ነቶም ክንዲ ዕጽፍታት ክብደቱ፡ ክብደት ዝውንኑ ጎብየ ባሕሪ ዘርእዮ ኣገባብ ኣተሓሕዛ፡ ምስ ባሕሪ ብዝተኣሳሰር ህይወት ብዘሕልፉ ሰባት ኣዝዩ ሁቡብ’ዩ። ዋላ’ኮ ባዕሉ ዝውንና ጃልባ እንተዘይብሉ፡ ኩለን እተን ኣብ ሰመያዊ ቀይሕ ባሕሪ ዘንሳፍፋ ጀላቡ ገማግም ኤርትራ ግን ዓሊ ኣብ ልዕሊኤን ክህሉ ሓበን ኢዩ።

እዚ ስለ ዝኾነ ኢዩ ክኣ፡ እቲ ወትሩ ብወዱ ሑቡን ዝኾነ ኣብኡ፡ ወዱ ምስዚ ኩሉ ጂግንነቱን ህብቡነቱን ሓንቲ ሰበይቲ ሒዙ ሱቕ ክብል ኣይተዋሕጠሉን። ዘሕሾኹሽዅዎ ዝነበሩ ጉዳይ ክኣ ብዛዕባ እዚ’ዩ። ዓሊ ብኣብኡ ዝተውሃቦ ሓሳብ ዳርጋ ከይሓሰበ’ዩ ተቀቢልዎ። ብጥርሑ’ውን ነታ ወትሩ ዑንቒ ባሕሪ ክትኣሪ ኣብ ገማግም ባሕሪ እትጎንፎ ከዲጃ ዝስማ ውቅብቲ ጎርዞ ልቡ ተሰሊቡ’ዩ። ኣብቲ ባሕሪ ክትጎንፎ ከላ ካብቶም ዝገፈፎም ዓሳታት ከይሃበ ክሰዳ ዘይሕሰብ’ዩ። ንሳ’ውን ግዲ ጅግንነቱ ባህ የብላ ኮይኑ ዓሳ ከም ዝደለየት ተመሲላ ኣብቲ ዓሳ ዝሕዝሉ ከባቢ ዑንቂን ዛዕጎልን ምእራይ ኣይትገድፍን ኢያ።

ዓሊን ኣብኡን ብዘልዓልዎ ኣርእስቲ ፡ ካልኣይቲ ሰበይቲ ምእታውን ጉዳይ ከዲጃን ምስተሰማምዑ ናብ ካልእ ወግዖም’ዮም ተሰጋጊሮም። እቲ ብዝቀተሎም ጎብየ እዝዩ ተጣዒሱን ተተንኪፉን ዝነበር ዓሊ ክኣ ነቲ ዕላል ናብ ጎብየ ባሕሪ ብምጥምዛዝ ጣዕስኡ ነብኡ ክገልጸሉ ጀመረ። ገና ናይ ልቡ ጣዕሳ ገሊጹ ከይወደአ ክኣ፡ ሓደ ካብቲ ገማግም ባሕሪ ብናህሪ ዝመጸ ህጻን ንኣቦን ወድን ኣቃልብኦም ስሓበ። እቲ ህጻን ገበታ እናኣንስንፈሰ መልእኽቱ ከመሓላልፍ ይቃለስ። ዓሊን ኣብኡን ክኣ ብህንጡይነት መልእኽቲ ክሰምዑ ይጽበዩ።

እቲ ህጻን “ከዲጃስ፡ ከዲጃስ” እናበል ዘረብኡ ምስ ጀመረ፡ ዓሊ ከዲጃ ትብል ቃል ምስ ሰመዕ ልቡ ብኣፉ ክትወጽእ ቁሩብ’ዩ ተሪፍዋ። ካብቲ ዝነበሮ ብድድ ብምባል ክኣ።

“ከዲጃ፡ ኢሂ’ሞ ከዲጃ” እናበለ ገጽ እቲ ህጻን ዓትዒቱ ሓዞ። ልቡ ብከዲጃ ተሰሊባ ኢያ። ኣብ ልዕሊ ከዲጃ ዝፍጸም ዝኾነ ሓደጋ ዓቢ ሳዕቤን ከምዘኸትለሉ ኣጸቢቁ ተሰዊጥዎ ኢዪ።

እቲ ህጻን ስንባደ ዓሊ ዘገረሞ እናመሰለ። “ከዲጃስ ኣብቲ ገማግም ባሕሪ ዕስለ ጎብየ ባሕሪ ወሪደን ኣለዋ ኢላትካ”

ዓሊ እዚ ምስ ሰመዐ ከም ነብሪ እናተወርወረ’ዩ ተዓዚሩ። እታ ልባ ክትህቦ ዝደልያ ዘሎ ጓል እናተራኣየቶ፡ ናብቲ ባሕሪ ተወርዊሩ ብምእታው ነቲ ጎብየ ባሕሪ ምዝዝ ኣቢሉ ከውጽኦ እናተርኣዮ’ዩ ዝጋልብ ነይሩ። እቲ ኩሉ ልቡ ተንኪፍዎ ዝውዓለ ጉዳይ ረሲዕዎ’ዩ። እታ ጎብየ ባሕሪ ወሪደን ዝበልቶ ከዲጃ’ውን ኣበይ ኣብቲ ጎስጎስ ተሳቲፋ ኢያ እሞ ብዝዛዕባ ጎብየ ባሕሪ ክትሓሊ፡ ንሳ ዘገድሳስ ገጽ ዓሊን ጅግንነት ዓሊን ምርኣይ ኢዩ።

ዓሊ እንታይ እዋኑ ኣብቲ ገምገም በጺሑ፡ እታ ጩራታት ጽሓይ ዕራብ ኣብ ገጻ ዓሊብዋ ኣዝያ ገሪማ ዝነበረት ከዲጃ እናርኣየቶ ክኣ ናብቲ ባሕሪ ተወርዊሩ ተኖቂቱ። ዓሊ ዘይከም ካልእ እዋን ብዙሕ ከይተቃለሰ’ዩ ነቲ ጎብየ ባሕሪ ኣብ ትሕቲ ቁጹጹሩ ብምእታው ክግልብጦ ክኢሉ። ነቲ ጎብየ ባሕሪ ክኣ በቲ ካብ ምዓንጥኡ ወትሩ ዘይፈልያ ገምዱ ብምእሳር ጎሲሱ ናብ  ሓመድ ኣውጽኦ። ከዲጃ ብተመስጦ ትከታተሎ ከም ዘላ ሰሰሪቁ ምጥማት ኣየቆረጸን።

ኣቦ ዓሊ ወዶም ጎብየ ባሕሪ ካብ ኢዱ ከምዘየሙሉቅ ስለ ዝፈልጡ ካራ ብምሓዝ ደበኽ በሉ። ዓሊ ኣብ ቅድሚ ከዲጃ ጂግንነት ምፍጻሙ ዋላ ንዐኦም ባህ ኢልዎም’ዩ። ጀግንነት ዓሊ ክፍጸም ከሎ ኣብቲ ከባቢ ክህልው ኣዝዩ ኢዩ ደስ ዝብሎም። ወዶም ሙኻኑ መታን ክፍለጠሎም። እንበር ናቶም ናይ ንእስነት ጀግንነት’ውን ካብ ናይ ዓሊ ዝሓምቅ ኣይነበረን።

እቲ ጎብየ ባሕሪ ተጎዛዝ’ዩ ኣብ ነፍስወከፍ  ኣጎዶ እታ ንእሽተይ ዓዲ ኣትዩ ኢዩ። ድሕሪ እዚ ፍጻመ ግን ዓሊ ዕግርግር ክብሎን ርእሱ ሓውሲ ጽርውሩው ክብሎ ጀሚሩ። እቲ ጎስጓስ ዝገበረሎም ሰብ ዝበሎም ቃላት’ውን ተወሳኺ ሕማም ኮኖ። ምእንቲ ሓንቲ ዘፍቀራ ጓል ክብል ዝገበሮ ሓጥያት ቀጨውጨው ኣቢልዎ። ምስ’ዚ ኹሉ ሓይሉ ነቲ ዝነበሮ ሕማም ክጻወር ስለ ዘይካኣለ ናብ ዓራት ክግምሰስ ግዜ ኣይወሰደን። ሽታ እቲ ተንጠንጢሉ ዝነበረ ስጋ ጎብየ’ውን ተወሳኺ ጸገም ኮይንዎ እዩ። ብሓይሊ ክድቅስ ይቃለስ። ድሕሪ ነዊሕ ምዕልባጥ ዕድል ገይሩ ልዋም ድቃስ ክመጾ ኣይደንጎየን።

ኣብ ሕልሙ እቶም በላዕቲ ሳዕሪ ዝኾኑ ጎብየ ባሕሪ በላዕቲ ስጋ ተቀይሮም ክበልዕዎ ምስ ደለዩ ክበራበር ኣይደንጎየን። የዒንቱ ሓስዩ ቁሊሕ ምስ በለ ኣብ ፊቱ ስጋ ተንጠንጢሉ። ስጋ ጎብየ ባሕሪ። ዓቅሉ ጽብብ ምስ በሎ ብድድ ኢሉ ኣብቲ ዓራት ኮፍ በለ። ከብዱ ከምዘይተደረረ ከተዘክሮ ሃለፍታ ምስ ገበረትሉ ዝብላዕ ከናዲ ሃሰውሰውው ክብል ጀሚሩ። ብዘይካ ዝተጠብሰ ስጋ ጎብየ ባሕሪ ዝብላዕ  የለን። ስጋ ጎብየ ባሕሪ ከይበልዕ ምስ ነብሱ መብጽዓ ኣትዩ ኢዩ።

ካብቲ ሕማም ርእሲ ዘገንፍለሉ ዝነበረ ሽታ ጎብየ ባሕሪ ክሃድም ክኣ ንደገ ወጸ። ሓያል ከም ዝደቀሰ ዝምስክር ኩነት ወጋሕታ ክኣ ብርሃን ፈጢሩ ይርአ። ነቲ ኣጎኒፍዎ ዝነበረ ጥሜት ክጻወር ዓቕሚ ስለ ዘይነብሮ ክኣ፡ ገለ ንኸብዱ ጥራሕ ዝኾኖ ዓሳ እንተሓዘ ናብቲ ገማግም ክከይድ ወሲነ። ነብሱ እናቀራጠሞ ክኣ ብቀስታ ምስ ሕማቅ ኩነተ ኣእምርኡ ናብቲ ገማግም ክጎዓዝ ጀሚሩ።

ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ምስ በጸሐ ኣዝዩ ዝሑል ኩነታት ኣየር ኣብ ዓጽሙ ክኣትዎ ግዜ ኣይወሰደን። ነብሱ ልክዕ ከም ስጋ ጎብየ ባሕሪ ከንፈርፍር ጀሚሩ። ምስቲ ናይ ነብሱ ምንፍርፋር ከም ወዝቢ ዝመስል ጎብየ ባሕሪ ህይወታ ክትሓልፍ ከላ እተርእዮ ምስሓግ ኣብ ኣእምርኡ ብልጭ ብልጭ ይብሎ። ብዘይ ንሱ’ውን እቲ ኣስካሕካሒ ኣቃታትላ ጎብየ ባሕሪ ወትሩ ነብሰ ስግኡ ምስ ገፈፎ ኢዩ። ጭንቀት ኣእምርኡ ዘይከም ካልእ እዋን ጥርዚ በጺሑ። እቶም ክበልዕዎ ዝሓደሩ በላዕቲ ስጋ ናይ ሕልሙ ጎብየ’ውን ኣብ ኩነተ ኣእምርኡ ተውዛሕዛሕ ምባል ኣየቆረጹን። ነቲ ብምዝሓሉ ከም ሓዊ ናብ ነብሱ ፈሪሒዋ ዝነበረ ማይ ባሕሪ’ውን ክቀርቦ ኣይደለየን። ነታ ኣብ ኢዱ ዝነበረት ዓንቃሪቦ ብምፍታሕ፡ ካብቶም ሓሳኹ ምድረማያውያን  ሸኸተላ። እቲ ማዕበል ባሕሪ ከይግጭቦ እናተጠንቀቀ ኣጠዓዒሙ ድሕሪ ብምድላው ከኣ ቅርጥማት መላግብኡ እናሳቀዮ ብሓይሊ ናብቲ ባሕሪ ሰው ኣበላ። ሓያል ማዕበል ወጋሕታ ነታ ዓንቃሪቦ ናብ የእጋሩ ስለ ዝመለሳ ዳግማይ እናተቀናዘወ ወርወራ። ዕድል ገይሩ ሃንደበት ኣንፈት ዝቀየረ ንፋስ ነታ ዓንቃሪቦ ንርሑቅ ሃፍ ኣቢልሉ። ዓሊ ነታ ዕድል ክጥቀመላ ከም ዘለዎ ስለ ዝፈለጠ። ነታ ገመድ ብጥንቃቀ ከስተብህለላ ጀሚሩ።

ድሕሪ ቁሩብ ካልኢታት እታ ዓንቃሪቦ ክትስሓብ ጀሚራ። ዓቅሉ ዝፈታተን ህሞት ከየጋጠመ ዓሳ ክሕዝ ብምኽኣሉ ባህ ኢልዎ። ነታ ገመድ ክኣ ብቅጽበት ክስሕባ ጀሚሩ። እታ ገመድ ግን ስጥም ኢላ ምስሓብ ኣበየቶ። ዓሊ ዘለዎ ሓይሊ ኣኻኺቡ ነታ ገምድ ክስሕባ ፈተነ። ዓንቃሪቦ ግን ዝሓዘቶ ሒዛ ኣብ’ቲ ማይ ስጥም ድኣ በለት። ዓሊ መመሊሱ ዓቅሉ ጽብብ እናበሎ ክስሕባ ፈተነ። ዓንቃሪቦ ምስ ኣቅበጸት ናብቲ ባሕሪ ምእታው ከም ትሑዝ ወሲድዎ። እታ ዓንቃሪቦ ዘላታ ቦታ ክበጽሕ እንተወሓደ ክሳብ ከብዱ ናብቲ ማይ ክኣቱ ኣለዎ። ዛሕሊ እቲ ማይ ከትከት እናበሎ ክኣ ክሳብ እታ ዓንቃሪቦ ዘላታ ቦታ በጽሐ። የእዳው ብምስዳድ ክኣ ደሃይ እታ ዓንቃሪቦ ክገብር ጀመረ። ከም ትጽቢቱ ክኣ እታ ዓንቃሪቦ ኣብቲ ኣካውሕ ተቀርቂራ ከምዘላ ኣረጋገጸ። ነቲ ገምድ ናይታ ዓንቃሪቦ ናብ ዝተፈላለየ ኣንፈታት ብምዝዋር ክኣ ኣውጽኣ። እንተኾነ ግን እታ ዓንቃሪቦ ረዚና ከምዘላ ኣረጋገጸ። ዓሳ ክኮነሉ እናተተስፈወ ክኣ ነታ ዓንቃሪቦ ካብ ውሽጢ እቲ ማይ ንላዕሊ ኣውጽኣ። ዓሊ ዝርኣዮ ምእማን ክሳብ ዝስእን ኮነ።

“ሕማቅ ፋል፡ሕማቅ ፋል”እናበል ክኣ ክግዕር ጀሚሩ። እታ ተመን ባሕሪ ሒዛ ዝነበረት ዓንቃሪቦ ኣይትርአን  ነይራ። እቲ ተመን ባሕሪ ኣብ ኣፉ ምስ ሸኸተትሉ ሙሉእ ነብሱ’ዩ ተጠቅሊልዋ። ዓሊ ነቲ ተመን ባሕሪ ከልቅቅ በቲ ገመድ ገይሩ ናብቲ ባሕሪ ከገጭዎ ፈተነ። እቲ ተመን ግን ሙሉእ ነብሱ ተጠቅሊሉ ብምንባሩ ዋላ ብምግጫው ክረግፍ ኣይክኣለን።

ዓሊ ኣብ ርእሲ ሕማሙ ዝወረዶ መርገፍቲ ናይቲ ዝሑል ማይ ከይኣኽሎ እቲ ሕማቅ ፋል ዝኾነ ተመን ባሕሪ’ውን ካብታ ዓንቃሪቦ ምልጋስ ኣበዮ። ነታ ዓንቃሪቦ ምስ ተመና ናብ መሬት ብምውጻእ ክኣ ናብ መሬት ከጋጭዋ ጀመረ። ተመን ባሕሪ ግን ወይከ ካብታ ዓንቃሪቦ ክለቅቕ። ድሕሪ እዚ ዓሊ ነቲ ተመን ብእምኒ ደጋጊሙ ርእሱ ድሕሪ ምጭፍላቅ፡ ነቲ ተመን በእዳው ክፈትሖ ጀሚሩ። እታ ኣብ ኣፍ እቲ ተመን ተሰሚራ ዝነበረት ዓንቃሪቦ ግን ወይ’ከ ካብ ኣፉ ክትወጽእ። ዓሊ የእዳው ክሳብ ኣፍ እቲ ተመን እናእተወ ከውጽኣ ክቃለስ ጀመረ። የእዳው ኣመና የንፈርፍራ ብምንባረን ግን ብግቡእ ክእዝዘን ኣይክኣለን።

ኩሉ ፈቲኑ ምስላጥ ምስ ኣበዮ። ብሓይሊ ካብ ኣፍ እቲ ተመን ከውጽኣ በቲ መእሰሪ እታ ዓንቃሪቦ ብምሓዝ  ናይ ሓይሉ ስሓባ። ስጋ እቲ ተመን በቲኻ ዝወጸት ዓንቃሪቦ ኣብ መወዳእትኡስ ኣብ የእዳው ስጋ ዓሊ ኢያ የዕሪፋ። ብመርዚ እቲ ተመን ጨቅያ ዝውዓለት ዓንቃሪቦ ክኣ ንዓሊ ናብ ከቢድ መድመይቲ’ያ ኣሰጋጊራቶ።

ዓሊ ነቲ ዝነበሮ ቃንዛታት ክጻወሮ ኣይክኣለን። እህህትኡ ብሓይሊ ከውጽኦ ፈቲኑ ኣይኮነሉን። ቀስ ብቀስ እቲ መርዚ’ውን ክሰርሕ ስለ ዝጀመረ ዓሊ ኣብቲ መሬት ጉምቡው በለ። ኣይደንጎየን ክኣ ብሓይሊ ምስቲ መሬት ክፍሓፋሕ ጀሚሩ። ጸኒሑ ናብ ሓውሲ ሞት ዝመስል ጸጥ በለ። ከምቲ እታ ጎብየ ባሕሪ ሙማታ ዝተገደሰ  ሰብ ዘይነበረ። ዓሊ ኣብ ገምገም ባሕሪ ምድርባዩ’ውን ዝተገደሰን ዝሰመዐን የለን።

ሚኪኤል እያሱ(ሃርሞኒ)

 2,077 total views,  1 views today

(Visited 110 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *