ጥቕሲ እዚ ሰሙን

“ሓደ መዓልቲ ክትበራበር ኢኻሞ ነቶም ወትሩ ክትትግብሮም ትብህግ ዝነበርካ ነገራት ከተተግብር ግዜ ኣይክህልወካን ኢዩ። ስለ’ዚ ሕጂ ኣተግብሮም።” ፓውሎ ቸኢሎ

ክትግበር ዝግበኦ ነገር ዘይብሉ ወይ ክትግብሮ ዝደሊ ዕላማ ዘይብሉ ሰብ መቸም ክንደየናይ ከይህሉ። የርክበሉ! ጽባሕ ክገብሮ ዘብል ስምዒት ግና ኣሎ። ምስ ግዜ ዘይሳነ፣ በላዒ ግዜ፣ ኣበርዓኒ ዕላማ። ነገራት ብኣገዳስነትን ኣድላይነትን ቀዳምነት ሰሪዕካ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ዝመጸልካ ስምዒታዊ ተግባራት ምስራሕ እንተድኣ በዚሑ ጽቡቕ ዘለኻ ይመስለካ ግዜ ኸኣ ይሕንበብ። “ልብን ሳዕርን እናሓደረ ይበቁል፣” ከም ዝበሃል ደሓር እቶም ኣብ ሂወትካ ኣገደስቲ ትብሎም ነገራት ከምዘይፈጸምካዮም ትፈልጥ። ካብ ድቃስካ ትበራበር። ሽዑ እቶም ክትገብሮም ትብህግ ዝነበርካ ዋላ ሓንቲ ክትገብሮም ከም ዘይትኽእል ይርደኣካ። ግዜ ኣይምለስን ኢዩ። ሂወት ኣይትድገምን ኢያ። ንተፈጥሮ “ዘይወዳእክዎ ዕላማ ኣለኒሞ ንሂወተይ ክደግማ ኣፍቅድለይ፣” ኢልካ ኣይትሰምዓካን ኢያ። ኣብ’ታ ዘይትድገም ሂወት ዘይድገም ግዜ ኢዩ ዝሓልፍ። ከምዚ ከም ምዃኑ ፈሊጥካ ነቶም ክትግብሮም እትደልዮም ነገራት ንምትግባር ሕጂ ስጉምቲ ምውሳድ ኢዩ። እቲ ኣብ እዋን ዕራርቦ ግዜኡ ዝበጽሐ ኸኣ ኣብ ክንዲ በቶም ዘይገበሮም፣ ኣብ ሂወቱ ዝብህጎም ነገራት ካብ ምምራርን ምጥዓስን። ኣብ ዕራርቦ ጸሓይ ዝግበሩ ነገራት እናገበረ ክነብር ክጅምር ይግበኦ። ሂወት ከምኡ ስለ ዝኾነት።

ሕጂ እታ ዝኸበረት ግዜ ኢያ። ኣብ ኢድካ ስለ ዘላ። ሎሚ እንታይ ክትገብር ኢኻ ኣብ ኢድካ ኢዩ ዘሎ። ነየናይ ይጽነሓለይ ትብሎ ነየናይ ተቐድሞ ንምውሳን ኸኣ ጥበብን ትብዓትን ይሓትት። እቲ ተቐድሞ ምስ ዝመጽእ 10 ዓመታት 20 ዓመታት ዘይሳነ እንተኾይኑ ምስ ዓቢ ዕላማ ኣይቁጸርን። ናይ ወርሒ ናይ ዓመት እናበልካ ዝተሓዝ ዕላማ ንእሽቶ ኢዩ። ንሱ ኣካል ናይ ዓቢ ዕላማ ከም ዝኸውን እናገበረ ሕጂ ዘተግብር ከኣ ዝተበራበረ ኢዩ። ንግዜኡ ከኣ ኣብ ማዕልኡ የውዕሎ ኣሎ። ትርጉም ዘለዎ ሂወት ከኣ ይነብር። “ትሕደረለይ ዝበልካያ ስራሕ ተብኩር፣ ትሕደረለይ ዝበልካያ እንጀራ ኸኣ ተውፍር፣” ይብሉ ኣቦታትና ክምስሉ። ስራሕ እንተድኣ ኣጽኒሕካዮ ወይ ኣሕዲርካዮ ንጽባሒቱ የብኩረካ ክንዲ ትግስግስ ከኣ ትለምስ። ይጽንሓለይ ዝበልካዮ እንጀራ ግና ንጽባሒቱ ንዕኡ ተመሲሕካ ትወፍር። ገንዘብ ደኣ ኣጽንሕ እምበር ስራሕ ኣይተጽንሕ፡ ምስ ተበራበርካ ግዜ ኣይክትረኽበሉን ኢኻ። ኣብ መወዳእታ ንሂወቱ ትርጉም ክረኽበላ ዘይህቅን የለን። ይበራበር ማለት ኢዩ። ንሱ ግና ሕጂ ክኸውን እንተኺኢሉ ኢዩ ትርጉም ዝህብ ስራሕ ዝስራሕ።

 2,162 total views,  1 views today

(Visited 176 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *