እንታይ’ከ ይበሃል ኣሎ፧

ምስ ጉዳይ ሱዳን ዝተኣሳሰር እንታይ ይበሃል ኣሎ?

ሰላም ከመይ ትቕንዪ?

ብ19 ታሕሳስ 2018፡ ካብ ሾፔሮ ጎደና ከተማ ካርቱም  ዝተበገሰን ናብ ደርማስ ሓይሊ ዝተቐይረን ህዝባዊ ናዕቢ፡ ብግዳማውን ውሽጥውን ምትእትታዋት፡ ነታ ሃገር ኣብ ቀራና መንገዲ ኣእትዩዎ ምንባሩ ይፍለጥ። “ሱዳን ከም ሃገር ብኹሉ መለክዒታት ክትህልውን ክትቅጽልን ትኽእል ዶ ኣይትኽእል? ዝብል ሕቶታት ናይ ጉዱሳትን ተበለጽትን ካብ ምልዓል ኣይዓረፈን። እቲ ኣብታ ሃገር ኣንጠጥዩ ዝነበረ መልኣከ ጥፍኣት፡ ብሓያል ጻዕርን ቅኑዕ ምኽርና ናይ ዝተፈላለዩ ወገናትን ካብ ጫፍ ዝኸፍአ ናብ ዝሓሸን ኣንፈት ተመሊሱ። ደለይቲ ጽቡቕ ህዝቢ ሱዳን ዝኾኑ ወገናት ብቐጥታን ብተዘዋዋርን ብዘካየድዎ ናይ ምርግጋሕ ስራሕ፡ ሎሚ ድሕሪ ናይ ኣስታት ሽዱሽተ ኣዋርሕ መስርሕ ቃልሲ፡ እቲ ምዕባለ ናብ ደረጃ መሰጋገሪ መንግስቲ በጺሑ። እዚ ኣብ ምድረ ሱዳን ተስፋ ሰላም ፈጢሩ ዘሎ ኩነተ ሃዋሁ፡ ኣብ ህዝቢ ሱዳን ጥራይ ዝሕጸር ኣይኮነን። ንጎደቦ ብዓቢኡ ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ዝተበጋገሰ ንዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ ብቊጠባውን ጸጥታውን ውህደት ዝፈጥር ተበግሶታት ንቕድሚት ዝደፍእ  እዩ።

እንታይ ድኣ ይበሃል ኔሩ?

ብዙሓትን ንትንትን ኢና ዝብሉን ናይ ጸጋም ኣተሓሳስባታት ዝዕብልሎም ወገናት፡ ነቲ ሓራ መርገጽን ምትእትታዉ ናይ ደገ ሓይልታትን ዝነጽግን መትከል ህዝባዊ ግንባር ኣመልኪቶም ብዙሕ ክምድሩ ተሰሚዖም ኔሮም። እቲ ሕሱር ወረታት ወጥሪ ከም ዘሎ ኣምሲልካ ብምግላጽ፡  ንጸቢብ ረብሕኦም ኣብ ማእከልን ቅድሚትን ኣቐሚጦም ብዕግርግርን ዘርግን ሃገረ ሱዳን ረብሓታቶም ከህጥሩ ዝህቅኑ ወገናት፡ ንመርገጺ ኤርትራ ብኣሉታ እናተርርጎሙ፡ ንናይ ውሽጦም ድሌትታት ክቓንዩዎምን ክትንትንዎን ተሰሚዖም። መራኸቢ ብዙሃን ዝተፈላለያ ሃገራት እንተላይ እተን ኣብ ሕብራዊ ሰውራን ምህማሽ ሃገራትን ኣሉታዊ ስምብራት ብብምፍጣር፡ ዘራእቲ ዕግርግር ዝኾና ማዕከናት ዜና፡ ሱርን መሰረትን ዘይብሉ ወረታት ብዘይዕጻይምጻይ ኣጋዊሐን።

ግዜ ንኹሉ ዝዳይን ፈራዲ ብምዃኑ ግን፡ በንጻር እቲ ዝናፈስ ዝነበረ ወረ እቲ ኩነታት ተገልቢጡ ንሓቀኛ መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ዝኹልዕ ፍጻሜታት ኮይኑ። እቲ ወረ ከም ንፋስን ትክንን በኒኑ። ከም ልክዕ ብሕንከትን ውርደትን  ጸጥ ለጥ ክብል ምተገበአ። የግዳስ፡ ደይመደይ ኢሉ ዝተነዝሐ ወረ ብምንባሩ፡ መልክዕ ዝቕይር ወረታት ዳግም ተፈጢሮም። ብፍላይ እቲ  ንስምዒት ልቢ ህዝብታት ሱዳንን ብምትላል ዝተናኽፍ ኣብ ባይታ ዘየሎ ወረታት  ተመሓላሊፉ።

ነቲ ሓደ እዋን፡ ድሕሪ ዕርቀ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን፡ ፕረሲደንት ዑመር ኣል በሽር፡ (ቅድሚ ካብ ስልጣን ምእላዩ) ኩነተ ፍጥነት ምንቅስቓስ ሱዳን ንምቕያር ዝተጠቐመሉ ሜላ፡ ምኽፋት ዶባት ሱዳንን ኤርትራን ከም ተገልቢጡ ዝቃላሕ ድምጺ ተደጋጊሙ። ኣብቲ እዋን፡ ፕረሲደንት ዑመር ኣልበሽር፡ ኣብ መስኮት ተለቪዥን ከሰላ ብምውጻእ፡ ነቲ ባዕሉ ዝዓጸዎ ዶብ ሱዳን ኤርትራ ክኽፈት ኢዩ ኢሉ ኔሩ።

“ብቐደሙ መን ድዩ ዓጽዩዎ?”ዝብል ሕቶ ድኣ እምበር ካልእ መልሲ ኣይተዋህቦን። ነዚ ከም ናይ ሕማቕ ጽቡቕ መጋጨዊ እምኒ ዝተጠቕሙ ጸላእቲ ሰናይ፡ ገና መሰጋገሪ መንግስቲ ከይቆመ፡ ማዕበል  ሱዳን ከይረግአ፡ ዶብ ክኽፈት ኢዩ ዝብል ወረታት ጽባሕ ጽባሕ ብዝተፈላለያ መርበባት ሓበሬታ ተጋዊሑ ኔሩ። መሰረት ዘይብሉ ናይ ገዛ ገዛ ጸወታ ዝመስልን ነቲ ገርሂ ዘዳህልል  ካልእ ዒላማን  መርዛም ሓበሬታ ዝተሰከመ ነበረ።

እቲ ሓቁ ድኣ!

መርገጺ መንግስቲ ኤርትራ ኩሉ ግዜ ቅኑዕን ንጹር ኢዩ። ንምዕባለታት ሱዳን ካብ ሰናይ ጉርብትናን ካብ ታሪኻዊ ዝምድናን ዝብገስ ነቲ ጉዳይ ክከታተል ግድን ቅቡል ኢዩ። በቲ ሓደን ዘይቅየርን፡ ጽኑዕ እምነትን ዘይንቕነቕ መትከልን ነቲ ምዕባለታት ብርግኣት ኢዩ ተኸታቲልዎ። ን ህልውናን ቀጻልነትን ሃገር ሱዳን ብምእማን ንሰላም ዝከኣሎ ዲፕሎማስያዊ ስራሕ ክሰርሕ ድሕሪ ምጽናሕ፡ ድሕሪ ምቛም መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን ፈልማይ ናብታ ሃገር ዝበጽሐ መራሕ ሃገርን ኣብ ክልተኣዊ ዝምድናታት ዘተኮረን ኣብ ሹድሽተ ነጥቢታት ዝተጸምቘን ስምምዓት ኣካይዱ።  ምትሕግጋዝ ኣብ ምክልኻልን ወተሃደራዊ መዳያት፡ ንሓይልታት ምድሪ፡ ኣየር፡ ባሕሪ፡ ወተሃደራዊ መሳንዕ፡ ስልጠናታትን ጥዕናን፡ ምትሕግጋዝ ኣብ ጽላት ቁጠባ-ንግዲ፡ ሕርሻ፡ ትሕተ-ቅርጺ፡ ኢንዱስትሪ፡ ዕደና፡ ከምኡ እውን ሃብቲ እንስሳን ዓሳን። ምትሕግጋዝ ኣብ ማሕበራዊን ባህላውን መዳያት-ትምህርቲ፡ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብን ማሕበራዊ ህንጸትን። ምትሕግጋዝ ኣብ ጸጥታዊ መዳይ- ምልውዋጥ ሓበሬታ፡ ህንጸት ዓቕምታት፡ ከምኡ እውን ምክልኻል ውዱብን ዶብ ሰገር ገበናትን። ምትሕግጋዝ ኣብ መዳያት ፖሎቲካን ዲፕሎማስን፡ ኣብ ዞባውን ኣህጉራዉን መድረኻት። ዞባዊ ድሌታት ንሰላም፡ ምርግጋእን ምትሕግጋዝን ንምስማር ዘገልግል ዞባዊ ምትእኽኻብ ንምቋም ምስራሕ የጠቓልል። እዚ ኣዝዩ ፍሩይን እምነ ኩርናዕ ንሰናይ ዝምድናን ሓበራዊ ስራሕን ዝኾነ ኣገዳሲ ነጥብታት ኣብ ግዜኡ ተዳቒቑ ብዝምልከተን ኣካላት ናብ ግብራዊ ዕማምን ናብ ባይታን ክወረድ እዩ።  ጽቡቕ መጀመርታ ንጽቡቕ መቐጸልታ ኢልካ  ምቕጻል ጥራይ እዩ።

ካልእ፡ እንታይ  ይብሃል ኣሎ?

መንግስቲ ኤርትራ፡ ኣብ ጉዳይ ደቀንስትዮ ኣዝዩ ንጹር መርገጺ እዩ ዘሎዎ። እቲ ብቓልሲ ዝተረጋገጸ ማዕርነት ብስራሕ ተኻፋልነትን ዝብል መርሓ ሓሳብ  ንምሕያልን ስልጣን ስራሕ ንደቀንስትዮ ምሃብን መለለዪኡ ኢዩ። እቲ ኣብ መጀመርያ ናጽነት ኣትሒዙ ናይ ጽቡቕ ብሉጽ ኣብነት ስያመ ዘውሃቦ ዕማም፡ ብዝሒ ኣብ ስልጣን ዝመጻን ቦታ ስራሕ ዝተዋህበን ደቀንስትዮን ዕዙዝ ብምንባሩ ኢዩ። ንሓያሎ ሃገራት እወታዊ ጽልዋ ድሕሪ ምፍጣሩ ኣይርሳዕን። ግዜያዊ መሰጋገሪ መንግስቲ ሱዳን’ውን ነዚ ኣርኣያነት ብምኽታል ንፈለማ እዋን ጓለንሰይቲ ሚኒስተር ፍትሒ ሱዳን ንዕማት ዓብደላ መሓመድ ቃሂር ብ06 መስከረም 2019 ሸዪምዋ።

እንታይ ድኣ ይበሃል ኣሎ?

እቲ ዞባ ቀርኒ ኣፍሪቃ፡ ካብ ንሰላም ንምትፍናን፡ ካብ ምድግጋፍን ንናይ ግዳም ሓይልታት ብገዛእ ፍቓድካ ምዕሳብን ምስኡ ስዒቡ ዝተኸስተ ክሳራነት ኣብቂዑ፡ ናብ ዝሓሸ ቁጠባዊ ውህደትን ጸጥታዊ ርግኣትን ክወስድ ዝኽእል መገዲ ይጽረግ ኣሎ። ከምኡ እዩ ዝብሃል ዘሎ!

 

ንሎሚ ወድሓንኩም!

ወድ ሓምድ’የ

 1,333 total views,  1 views today

(Visited 52 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *