እረኣየኒ!

መኣዲ ገዛና

ገዛና ንደቡብ ኢዩ ኣፍደጊኡ። ኣብ እዋን ጸሓይ በርቂ፡ በቲ ናብ ምብራቕ ወገን ዝተሰርሐ መስኮት ብርሃን ይኣትዎ። ኣብ እዋን ዕራርቦ ግና ብኣፍደገ ስይፍ ኢሉ ጸሓይ ጩራ ይኣትዎ ኢዩ። ኣብ ቀጽሪ ገዛና ዝተፈላለዩ ዓይነት ኣግራብ ኣለዉ። ብዙሕ እዋን ከኣ ኣብ እግሪ ጽላል ቡን ትስተ እያ። ሓንሳዕ ሓንሳዕ ጎራባብቲ ይሕወሱና ኢዮም። ካብ ዝወደቐ ርፍራፍ ዝበልዓ ተውዛሕዛሕ እናበላ ግርማ ገዛ ዘጸብቓ ገሊአን ቀያሕታይ ገሊአን ስገማይ ዝሕብረን ደርሁ ንገዛና ተፈልየንኦ ኣይፈልጣን። ሓደ ሓደ እዋን በዓል ኣደይ ኣኪበንኦ ዝጸንሓ እንቛቁሖ ንዕዳጋ እንተኣውሪደን ወይ ንጋሻ እንተ ድኣ ሂበንኦ ወይ ከኣ ነተን ደርሁ እንተ ኣሕቚፈንአን ንእንቛቁሖ ንዝበለ ቘልዓ፣ “ነታ ደርሆ ውለድለይ በላ፣” ይብልኦ። መንከሽከሽ ሒዙ ደድሕሪ ደርሆ እናዞረ ብግርህና “እንቑሖ ውለድለይ!” ዝብል ቘልዓ እርኣየኒ! ዕድለኛ እንተኾይኑስ ገሊአን ቀልጢፈን ይወልዳሉ እየን። ደርሖ ከኣ ብርኽቲ እንድያ እኑቋዕ ሓንቲ እንቛቑሖ ወሊዳ ሕቕቕ ትብል ኣይትኸውን። ካብ ክልተ ሰለስተ ወለድቲ ንመዓልቲ ሓንቲ ከይወለደት ኣይትውዕልን ኢያ። እታ ነቲ ቘልዓ ትቕረብ መኣዲ ሓንቲ እንቓቁሖ ትረኣየኒ። እቲ ቘልዓ ብሓጎስ በሊዑ ብዕግበት ንደጊኡ እናዘለለ ክኸይድ እረኣየኒ። ዕግበት ብዙሕ ናይ ዝረኸብካ ኣይኮነ ጽቡቕ ናይ ዝረኸብካ ኣይኮነ። መንፈሳዊ ምዃኑ ኣብ’ቲ ቘልዓ እረኣየኒ።

መኣዲ ገዛና ካብ ናይ ቘልዓ ናይ ሓንቲ እንቛቁሖ መኣዲ፣ ናብ ናይ ስጋ ጤለ-በጊዕ፣ ናይ ከብቲ፣ ናይ ደርሆ፣ ናይ ሽሮ፣ ናይ ሕልበት፣ ናይ ትምትሞ፣ ናይ ኣሕምልቲ ወዘተ ናብ ናይ ሓባር መኣዲ ኢኻ ትሕወሳ። ኣብ ገዛና ደርሆ ንመለሳ ጸብሒ ተባሂላ ኣብ ዝኾነ መዓልቲ ትስራሕ ኢያ። ኣብ ጾም ግን የለን። ኣውደኣመት ኣውደኣመት ጥራይ ዝሕረዶ ገዛ ኸኣ ኣሎ። ኣብ ኣውደኣመት ጸብሒ ደርሆ ዘለዋ ክብሪ እረኣየኒ። ኣብ ገዛና ኣብ ተራ መዓልቲ ጸብሒ ደርሆ ምስ ተሰርሐ ንዓባየይ ብጉያ ከይደ “ምሳና ተመስሒ!” ኢለ ክጽውዓ እረኣየኒ። እቲ ወትሩ “እዚኣ ናይ ዓባይካ!” እናበለት እትህበኒ እንጀራስ ሽዑ ኣይቅበላን። ካልእ መዓልቲ ግን ከይሃበትኒ ኣይወጸላን። ኣብ ክልቲኡ እንዳ ኣቦሓጎይ፣ ዝሕንቕቖ ዝነበርኩ እረኣየኒ! መኣዲ እንዳ ኣቦሓጎይ ብእንጀራ ጥራይ ኣይኮነን ዘጽግበካ። “እዛ ጓለይ! እዚ ወደይ! መዓረይ! ሽኮረይ! ዓይነዲኣ! ዓይነቦኡ! ድራረይ!” ዝብሉ ምዑዛት ቃላትን ሓረጋትን ብናይ ዓበይቲ ቃና ዝድመጹ ካብ መግቢ ንላዕሊ የጽግቡ። ኣየወ እረኣየኒ። ሕጂ ዝሰምዖ ዘለኹ ኮይኑ ይስምዓኒ።

ዓባየይ ናብ ገዛና ምስ መጸት ኩሉ ተቐራሪቡ ይጸንሓኒ። እቶም ናኣሽቱ መኣዲ ክቕረብ እንከሎ ንህወኽ። ተቐዳዲምና ኢድ ነሕጽብ። ዓባየይ ትምርቐና ምርቓ፣ ንኹሉ ክዝክሮ ኣይክእልን። ዝበዝሕ ምርቓ ኸኣ ምስ መኣዲ ኢዩ ዝወሃበካ። ምስ’ቲ መግቢ ክንበልዖ ከነስተማቕሮ እረኣየኒ። ኣብ ብቕርጫት ዝተቐረበ መኣዲ ብሓባር ንኸብብ። ኣቦይ ናይ ቘልዑ ናይ ዓበይቲ እናበልካ መኣዲ ምፍላይ ጸብሒ ምፍላይ እንጀራ ምፍላይ ኣይፈቱን ኢዩ። ኩሉ ብሓባር ኢዩ። ኣቦይ ነጸላ ተወንዚፉ እንከሎ ኣይባርኽን። ነጸልኡ ኣተዓራርዩ ጸሎት ብምግባር ንኹላትና ባርኾት ከዝረልና እረኣየኒ! ኣየ መኣዲ ገዛና! ሓቛፊት ኩልና! ኣቦይ ዘዝረልና ባርኾት ከይዓብየና ኣንኢስና ንቖርስ። መታን ጸቢሕና ክንበልዕ። ባርኾት ከኣ ኣይጽባሕን ኢዩ። ኣደይ ካብ’ቲ ብርግሀ ዝተሰፍየ ሞኾምብያ ዝተኸድነ ዓቢ ጻሕሊ ነቲ ላህመት ጸብሒ ግልህ-ግልህ ኣቢላ ትጸብሓልና! “ብልዑ ‘ዞም ደቀይ!” እናበለት ነቲ ዝነኣሰ ተኾልሶ።  ዓባየይ ከኣ እናመረቐት ከተኾልሰና! ሕጂ ኮይኑ እረኣየኒ። ዋላ ንባዕለይ ኣቦሓጎ ምስ ኮንኩ ክረኣየኒ እዩ ዝርሳዕ ኣይኮነን።

መኣድና ናይ ሓባር ኢዩ። ብዘይካ ኣብ ቁርሲ ጸባኻ እናሰተኻ ቅጫኻ እናጎመድካ ምቁራስ ወይ ከኣ ኣብ ቁርሲ ቡን ነናትካ ጥረምረ ወይ ቅጫ ክወሃበካ፡ ኣብ ካልእ ብሓባር ኢዩ ዝብላዕ። እረኣየኒ! ምስ ደቂ ዓድና ምስ ወፈርናስ በበይንኻ ምብላዕ መኣስ ንፈቱ። ናይ ኩላትና ብሓደ ነጸላ ኣንጺፍና ኣኪብና ብሓሳብ ክንበልዕ እረኣየኒ። ኣብየት እወ ምሕባር ክጥዕም! መኣዲ ናይ ሓባር ክጥዕም! እረኣየኒ!

 2,086 total views,  1 views today

(Visited 134 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *