ኣብ ሞንጎ ከዋኽብቲ ዝደመቐ ኮኾብ!

ብናተይ ኣረኣእያ፡ ኤርትራ ዘአንገደቶ ግጥም ማእከላይን ምብራቕን ኣፍሪቃ ማለት ሴካፋ ትሕቲ 15 ዓመት፡ ሃገርና ኣብዚ ዓመት`ዚ ካብ ዝረኣየቶም ዓበይቲ ፍጻሜታት ሓደ ኮይኑ ይስመዓኒ። እንትምንታይ`ሲ ኣብ ርእሲ`ቲ ዘለዓዓሎ ውዕዉዕ ሃገራዊ ስምዒት፡ ብዙሓት ናይ ጽባሕ ተስፋ ክኾኑ ዝኽእሉ ነኣሽቱ ከዋኽብቲ ስለ ዝተቐልቀሉ። ኣብዚ ዞባዊ ውድድር፡ ብዙሓት ተስፋ ዘለዎም ከዋኽብቲ ተረእዮም እዮም። ናይ ኬንያ ፖርቴለ፡ ናይ ኡጋንዳ ቁጽሪ 10፡ ኣጥቃዓይ ሃገራዊት ጋንታ ኤርትራ ኣሕመድ ዓውድ ዓሊን ካልኦትን ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። ካብዞም ዝጠቐስናዮም ናይ መጻኢ ከዋኽብቲ፡ ዝያዳ ኮኾብ ኮይኑ ዝተሸለመ እንተ ነይሩ ግና ኤርትራዊ ናይ ክንፊ ኣጥቃዓይ ተመስገን ተስፋይ ዝበሃል እዩ ነይሩ። ተመስገን ብዕለት 25 ወርሒ ሓሙሽተ ናይ 2005 ዓመተ ምህረት ኣብ ፓራዲዞ ዝበሃል ምምሕዳር ከባቢ ናይ ኣስመራ እዩ ተወሊዱ። ገና ኣብ ንኡስ ዕድሚኡ ድማ ኣሰር ኣቡኡን ዓቢ ሓዉን ብምስዓብ ናብ ናይ ኩዕሶ እግሪ ዓለም ተጸንቢሩ። ንሎሚ እምበኣር ብዛዕባ ናይ ኩዕሶ እግሪ ድሕረ ባይትኡ ከዕልለና ንተመስገን ዓዲምናዮ ኣለና፡ ሰናይ ንባብ።

 • ኣጀማምራኻ ኣብ ኩዑሶ ከመይ እዩ ዝመስል፧

ገና ንእሽተይ ከለኹ እየ ኣብ ኩዑሶ ክግደስን ክነጥፍን ጀሚረ። ዳርጋ ወዲ ሰለስተ ወዲ ኣርባዕተ ዓመት ኣቢለ ምስ ኮንኩ ድማ ኣብ ናይ ገዛውትና `ግራስ ሩት` ክጻወት ጀሚረ። ቀስ ብቐስ ድማ በዚ ናይ ግራስ ሩት እናዓበኹን እና ማዕበልኩን ክመጽእ ጀሚረ።

 • ስለዚ`ስ ንስኻ ሓደ ካብቶም ውጽኢት ግራስ ሩት ኢኻ ክንብል`ሲ ይከኣል እዩ ማለት እዩ፧

እወ። ከምኡ ማለት እዩ መስለኒ።

 • ድሕሪኡ ከመይ ቀጺልካ፧

በቲ ናይ ግራስ ሩት መደባት እየ ተጓዒዘ። ንምምሕዳርና ወኪለ ድማ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ተጻዊተ ኣለኹ። ኣብ ክረምቲ ክረምቲ ብናይ ምምሕዳራት ደረጃ ውድድራት ይካየድ እዩ። ኣብዞም ውድድራት ድማ ምስ ፓራዲዞ፡ ብዙሕ እዋን ተጻዊተ እየ። ንኣብነት ናይ ሾመንተን ትሽዓተን ዕደመ ከምኡ`ውን ናይ 11 ተጻዊተ ነይረ። ኣብኡ ድማ ጽቡቕ ተንቀሳቂሰ ዝብል ርድኢት ኣለኒ።

 • ናብ ሃገራዊት ጋንታ ብኸመይ ኢኻ ተጸንቢርካ፧

ኣነ እኮ ናብ ሃገራዊት ጋንታ ድሒረ እየ ተጸንቢረ። ኣብታ ሃገራዊት ጋንታ ቀዲመ ተመሪጸ ነይረ እየ። ግና ኣብ ሳዋ ውድድር ስለ ዝነበረና፡ ናብቲ ግጥም ብምዃደይን እየ ድሒረ ተጸንቢረ። ኣብ ሳዋ ብምኽንያት ምጽንብል 25 ዓመት ምጅማር ሃገራዊ ኣገልግሎት ንዞባ ማእከል ናይ ትሕቲ 17 ዓመት ወኪለ ተመሪጸ ነይረ። ኣብቲ ውድድር ድማ ብዙሕ ተመኩሮ ክቐስም ክኢለ እየ። ብድሕሪኡ ድማ ናይ ህይወተይ ዝዓበየ ተመኩሮ ዘስተማቐርኩሉ ግጥም ሴካፋ ምስ ሃገራዊት ጋንታ ብምዃን ተኻፊለ ነይረ።

 • ጽቡቕ፡ ኣነ`ውን ብዛዕባ`ዚ ውድድር ከዕልል ደስ እዩ ዝብለኒ። እታ ናይ መጀመርያ ጸወታኹም ከመይ ትዝክራ፧

ናይ ብሓቂ ዓቢ ግጥም እዩ ነይሩ። ክንድዚ ዝዓይነቱ ደገፍን ብዝሒ ደገፍትን ኣብ ህይወተይ ኣጋጢሙኒ ኣይፈልጥን እዩ። ይትረፍ ክንድዚ ዝኣክል ህዝቢ እና ረኣየካን ካባኻ ውጽኢት እናተጸበየን እታ ማልያ ንባዕላ እያ ክብደት ዘለዋ። ብነብሰይ ክዛረብ፡ ኣብቲ መጀመርያ ናይ ብሓቂ ክብደት ነይርዎ እዩ። ድሓር ግና እና ለመድክዎ መጽየ። ልክዕ ከምቲ ዝተጸበናዮ ውጽኢት ኣየመዝገብናን፡ ግና ዓቢ ተመኩሮ ከሲብና ኢና። ኣነ ድማ ኣብዚ ኣጋጣሚ ንሃገራዊት ጋንታ ክውክል ምኽኣለይ ናብ ብሓቂ እየ ዝሕጎስ።

 • ምስ ሶማል ኣብ ዝገበርኩሞ ጸወታ፡ ኣዝያ ብልጽቲ ዝኾነት ሸቶ ኣመዝጊብካ ነይርካ። ኣብ ኩሉ ግጥማት ጽቡቃት ኮዓሳሱ ትሰርሕ`ኳ ተነበርካ እዛ ሸቶ ግና ብብሉጽነታ ንብዙሓት እያ መሲጣ። ብዛዕባ`ዛ ጎልን ምስ ሶማል ዝነበረኩም ጸወታን ከመይ ትዝክሮ፧

ሓቂ ንምዝራብ ኣብታ ጸወታ ጽቡቕ ኣይተጻወትናን። ምስ ኬንያ ዝወረደና ስዕረት ናይ ብሓቂ ሞራላዊ ሃስያ ገይሩልና እዩ። ጽልዋ ናይታ ግጥም ድማ ምስ ሶማል ኣብ ዝገበርናዮ ጸወታ ርኢናዮ። ብዘይ ንሱ`ውን ሶማልያውያን ካብ ትጽቢትና ወጻኢ ካብ ኩሎም መጋጥምትና ዝሓየሉ ኮይኖም እዮም ጸኒሖምና። ማዕረ ክንፈላለ ድማ ተገዲድና። እታ ማዕረ ንኽንወጽእ ዝገበረትና ሸቶ እዛ ክትጠቕሳ ዝጸናሕካ ሸቶ እያ ነይራ። ብዙሓት ድማ በዛ ሸቶ ኣድናቖቶም ገሊጾምለይ ነይሮም እዮም። በዚ ኣጋጣሚ ድማ ኩሎም ነቶም ዘተባብዑኒ የመስግኖም።

 • ካብ ተዓዘብትን ናይቲ ሞያ ክኢላታትን ዝመጸካ ዝነበረ ርኢቶታት ከመይ ትዝክሮ፧

ይገርመካ እዩ፡ ካብ ትጽቢተይ ወጻኢ ዝኾነ ሞራል እየ ዝረክብ ነይረ። ንዓይ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ነታ ሃገራዊት ጋንታ ብምልኣ ማለተይ እየ። ኣብ ደገ ጥራይ ዘይኮነ፡ ኣብ ሞዳ እናተጸበዩ ብሬተ ሬተ ናይ ትቸሮ ከይተረፈ እዮም ዘተባብዑና። ሓንሳብ ሓንሳብ`ሲ ወረግ ልዕሊ ዓቕምና ይህቡና ከይህልዉ ዝፈርሓሉ ኣጋጣሚ ነይሩ። ህዝብና ኣተባባዕን ደጋፍን እዩ። ብፍላይ ድማ ኣብ ኩዕሶ እግሪ።

 • `ብሉጽ ተጻዋታይ` ናይቲ ዝተኻየደ ዞባዊ ግጥም ብምባል እውን ተሸሊምካ ነይርካ። ነቲ ሽልማት ክትወስድ ምዃንካ ምስ ፈለጥካ እንታይ ተሰሞዑካ፧

ኣብቲ መዛዘሚ ግጥም ዝተኻየደሉ መዓልቲ፡ ኣብ ሜዳ ኮይንና ልምምድ ነካይድ ነይርና። ኣሰልጣንየይ መም.መኮነን ዘውደ፡ ጸዊዑ ሽልማት ከም ዘለኒ ይሕብረኒ። ኣነ ድማ ሐራይ ጥራይ ኢለዮ፡ ናብ ደቂ ጋንታይ ከይደ። ሽዑ እቲ ሽልማት ናይ ምንታይ ክኸውን ከም ዝኽእል ክንግምት ጀሚርና። ገሌና ናይታ ዘመዝገብኩዋ ጎል ክንብል ከለና፡ ገሌና ድማ ካልእ ግምታት ክንህብ ጀሚርና። መብዛሕትና ግና ናብታ ጎል ኢና ዛዚና ነይርና። ብሉጽ ተጻዋታይ ተባሂለ ክሽለም ግና ኣይሓሰብክዎን ነይረ። ዓቕሊ ክገብር ስለ ዘይከኣልኩ፡ ናብ ሓደ ካብቶም ኣሰልጠንትና ብምቕራብ ደጊመ ተወኪሰዮ። እቲ ሽልማት ናይ ብሉጽ ተጻዋታይ ምዃኑ ምስ ነገረኒ ድማ ማራ ተሓጒሰ።

 • ናይ መጻኢ መደባትካ`ኸ ከመይ እዩ ክኸውን፧

ናይ መጻኢ መደባተይ፡ ብድስፕሊን ብምስራሕ ኣብ ዝለዓለ ደረጃ ክበጽሕን ንስድራይን ሃገረይን ድማ ከጸውዕ እዩ ሕልመይን መደበይን። እዚ ድማ ምስ ጋንታ መረብ ሰቲት ብምጽንባር ጀሚረዯ ኣለኹ።

 • መረብ ሰቲት ኣብ ክንደይ ድቪዥን እትጻወት ጋንታ እያ፧

መረብ ሰቲት ሕጂ እትምስረትን እትዓብን ዘላ ጋንታ እያ። ናይ ኩዑሶ እግሪ መደባታ ካብ እትጅምር ዓመት ጥራይ እያ ገይራ ዘላ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ መመረቕታ ብምግባር ስሩዕ ንጥፈታታ ትቕጽል ኣላ። ንተጻወትታ ምትብባዕ ብምግባር ድማ ጀሚራቶ ኣላ። ቅድሚ ሕጂ ምስ ብዙሓት ጋንታታት ምሕዝነታዊ ግጥም ምስዛ ጋንታ ኮይነ ኣካይደ ኣለኹ። ኣብ ዝበዝሑ ድማ ተዓዊትና ክንወጽእ ክኢልና ኢና።

 • እቶም ተጻወትቲ ካብ ዝተፈላለዩ ጋንታታት ዲኹም ተጸንቢርኩም፧

እወ፡ ካብ ዝተፈላለዩ ምምሕዳራት ኢና ተኣኪብና። ኩላትና ንኣሽቱ ኢና። ዕላማ እዛ ጋንታ ድማ ንዓና ብምጥርናፍ ከተዕብየና እዩ መደባ። ዝነኣድ ተበጉሶ ብምዃኑ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንኣካየድትን ኣለይትን እዛ ጋንታ ከመስግኖም ይደሊ። ምኽንያቱ መጻኢና ተረዲኦም ሓደ ዓቢ ስጉምቲ ብምውሳዶም። ዝገርመካ ትሽዓተ ካብቶም ብሓባር ኣብ ሃገራዊት ጋንታ ተጸንቢርና ዝነበርና ተጻወትቲ ምስዛ ጋንታ ፈሪምና ኣለና። ብሓጺሩስ እዛ ጋንታ ንእሽተይ ናይታ ኣብ ሴካፋ ዝተሳተፈት ሃገራዊት ጋንታ እያ ምባል ይቐልል።

 • ናይ ብሓቂ ክተባባዕ ዘለዎ ስጉምቲ እዩ። ከምዚ ባርሴሎና ኣብ ሃገራዊት ጋንታ `እስፓኛ` ዘምጸአቶ ለውጢ ንስኹም ብሓባር ሰልጢንኩም ኣብ ሃገራዊት ጋንታና ቅድሚ ሕጂ ዘይረኣናዮ ዓወት ከተምጽኡልና ንምነ። ናይ ስድራኻ ደገፍ ከመይ እዩ፧

ካብ መጠን ንላዕሊ ልዑል እዩ። ዳርጋ ኩላ ስድራና ምስ ኩዑሶ ዝተኣሳሰር ህይወት እዩ ዘለና። ኣቦይ ተጻዋታይ እይ ነይሩ። ዓቢ ሓወይ ኣባል ሃገራዊት ጋንታ ትሕቲ 20 ዓመት እዩ። ምንኣስ ሓወይ ድማ ኣብ ኩዑሶ ጽቡቕ ዝኸደ ኣለኒ። ስለዚ እቲ ደገፍ ናይ ስድራይ ኣዝዩ ልዑል እዩ።

 • እሞ ኣብ ገዛኹም እንተኣቲኻስ፡ ካብ ኖርማል ጫማ `እንዳ ጆኮ` ኢኻ ዝበዝሕ ትርኢ ማለት`ዩ፧

(ናይ ሓባር ስሓቕ!!) እወ፡ ዳርጋ ኮምኡ ማለት እዩ።

 • ተድንቖ ተጻዋታይ፧ ስለምንታይ`ከ፧

ካብ ዓለም ዘድንቖ ትጻዋታይ ሜሲ እዩ። ምኽንያቱ ኣጸዋውትኡ ጥበብ ዘለዎ እዩ። ኩዕሶ ናይ ጉልበት ጸወታ ጥራይ ከም ዘይኮነ ማለት ዋላ ናይ ርእሲ ምዃኑ ዝመስከረ ተጻዋታይ ብምዃኑ ዝያዳ ኩሎም እየ ዘድንቖ።

 • ሮናልዶ`ኸ፧

ንፉዕ እንድዩ፡ ግና ኣይከም ሜሲ።

 • ደገፍቲ ሮናልዶ ድኣ ከይቅየሙልካ።

(ናይ ሓባር ሰሓቕ።) እዋእ፡ እሞ እንታይ ክብል። ማለት`ሲ ደስ ዝብለኒ እየ ጠቒሰ።

 • ኣጆኻ ደስ ዝበለካ፡ ተጻዋታይ ክትረቁሕ መሰል ኣለካ። ካብ ኤርትራ`ኸ፧

እዮብ(እዮባ) ዝበሃል ተጻዋታይ ሃገራዊት ጋንታን ክለብ ደንደንን እየ ዝያዳ ዘድንቖ ተጻዋታይ። ጸወታ ናይ ምቕያር ሓይሊ ዘለዎ ተጻዋታይ እዩ።

 • ንሓውኻ ክትጠቕሰለይ ተጸብየ ነይረ(ናይ ሓባር ሰሓቕ።) በል ከተመስግን ዕድል ክህበካ፧

ብቐዳምነት ንስድራይ ከመስግን ይፈቱ። ቀጺለ ድማ ነቶም ካብ ግዜ ህጻንነተይ ክሳብ ሕጂ ዝሰልጠኑኒ ኣሰልጠንተይ ካብ ልቢ የመስግኖም። ብፍላይ ድማ ንኣሰልጠንቲ ሃገራዊት ጋንታ፡ በዓል መምህር መኮነን ከመስግኖም ይፈቱ። ቀጺለ`ውን ንኣካየድትን ኣለይትን ክለብ መረብ ሰቲት ኣዝየ የመስግኖም። ገና መጻእየይ ብሕጂ እዩ ዘሎ እሞ፡ ሓይለ ብምስራሕ ክኽሕሰኩም እየ ክብሎም ይደሊ።

ሚካኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

 2,212 total views,  1 views today

(Visited 128 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *