መስተውዓሊ ምዃን

ፊልሞንን ኣብርሃምን ነዊሕ ዓመታት ዝወሰደ ዕርክነት ዘለዎምን ንነዊሕ ዓመታት በሓንሳብ ዝተማህሩን መዛኑ መንእሰያት እዮም። ትምህርቶም ብዓወት ዛዚሞም ምስ ተመረቑ ድማ ኣብ ሓደ ዝተፈላለየ ዓይነታት ንብረት ዝሸይጥ ትካል ከም ክኢላታት ናይቲ ዓውዲ ብምዃን ብሓባር ናብቲ ትካል ተቖጽሩ።

ድሕሪ ሒደት ዓመታት ናይ ስርሖም ኣብርሃም ገለ ደረጃ ወሲኹ፡ ናይ ዝተወሰነ ክፋል ናይቲ ትካል ሓላፊ ክኸውን ከሎ፡ እቲ ጻዕራም ሰራሕተኛ ምዃኑ ዝእመነሉ ፊልሞን ግና ካብቲ ዝነበሮ ደረጃ ክውስኽ ኣይከኣለን። ፊልሞን ብናይ ዓርኩ ምዕባለ እኳ እንተ ተሓጊሰ ቅንኢ ግና ክስምዖ ጀመረ። ብውሽጡ ድማ ‘እዚ ዋና`ዚ ትካል ንሸተኽ በተኽ ዝብሉ ሰባት እምበር ንጻዕራማት ሰባት ኣይፈቱን እዩ። ብጠቕላላ`ውን ከድንቕ ሰሚዐዮ ኣይፈልጥን እየ።’ እና በለ ብውሽጡ ክሓምዮ ጀመረ።

ንሒደት ኣዋርሕ ድማ ምስ ሕሙም ከብዱ ስርሑ ክቕጽል ፈተነ። ምስ ግዜ ግና ምስቲ ናይ ሰባት ዘረባታትን ሕሜታታትን ተወሲኽዎ ክጻወሮ ስለዘይከኣለ፡ ካብቲ ንነዊሕ ዓመታት ዝሰረሓሉ ትካል ክወጽእ ወሰነ። ናብቲ ሓላፊ ብቐጥታ ብምዃድ ድማ “ንስኻ ጻዕራማት ሰራሕተኛታት ኣይትፈቱን ኢኻ። ስለዚ ስራሕ ከቋርጽ ስለዝደለኹ ኣፋንወኒ።” ብምባል ብቐጥታ ውሳኒኡ ኣፍለጦ። እቲ ሓላፊ ፊልሞን ጻዕራም ሰራሕተኛ ምዃኑ ጽቡቕ ገይሩ ይፈልጥ እዩ። ስለዝኾነ ድማ ብቐሊሉ ከፋንዎ ኣይደለየን። ደጋጊሙ ከረድኦ እኳ እንተፈተነ ክርድኦ ብዘይምኽኣሉ ሓዘን እናተሰምዖ “እቲ ናይ ምቕጻልን ምቁራጽን ሓሳብ ንዓኻ እዩ ዝምልከት። ኣነ`ውን ከፋንወካ ይኽእል እየ። ጸገም የብለይን። ተሓሰብካሉ ግና ተመራጺ እዩ። ቅድሚ ምዃድካ ሓንቲ ነገር ክልእኸካ ምደለኹ።” ብምባል ንሓንቲ ሊትሮ ማይ ብኽንደይ ይሽየጥ ከም ዘሎ ሓቲቱ ክመጽእ ዕዮ ገዛ ሂቡ ኣፋነዎ።

ንጽባሒቱ ፊልሞን ሓበሬትኡ ሒዙ ናብ ሓላፊኡ ተመልሰ። ንሓደ ሊትሮ ማይ ኣብ ዕዳጋ ብ12 ናቕፋ ይሽየጥ ከም ዘሎ ድማ ሓበሮ። እቲ ሓላፊ ሓበሬታ ናይ ፊልሞን ምስ ሰምዐ “ጽቡቕ ሓበሬታ እዩ። ንኣብርሃም`ውን ብተመሳሳሊ ዋጋ ሓቲቱ ክመጽእ ሓቲተዮ ስለዘለኹ፡ እቲ ዝረኸቦ ሓበሬታ ክንሰምዖ።” ብምባል ንኣብረሃም ብምጽዋዕ ጸብጻቡ ከቕርብ ዕድመ ኣቕረበሉ።

“ዓምና ኣብ ዕዳጋ ዝተፈላለዩ ዓይነታት ማይ እዮም ዘለዉ። ከምቲ ዝበልካኒ ዓይነት ማይ ግና ሓደ ሰብ ጥራይ እዩ ዝሸይጥ ዘሎ። ንሓደ ሊትሮ ድማ ብሕሳብ 12 ናቕፋ እዩ ዝሸጦ ዘሎ። ን10 ሊትሮ ድማ ብሕሳብ ሚእቲ ናቕፋ እዩ ዝሸጦ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ክንዲ በብሊትሮ 10 ሊትሮ ብሓንሳብ እንተገዚእና ናይ 20 ናቕፋ ፍልልይ ንረኽበሉ ኣለና ማለት እዩ። እታ ናይ ሊትሮን ፈረቓን ማይ ድማ ብ15 ናቕፋ ጥራይ እዩ ዝሸጣ።” ብምባል ዝርዝራውን ዓሚቕን ሓበሬታ ኣቕረበሉ።

እቲ ሓላፊ ገና ሓንቲ ቃል ከየምሎቐ ከሎ፡ ፊልሞን ዘለዎ ጉድለትን ናይ ኣብርሃም ብልጫን ከም ቅጽበት ተረድኦ። ብልቡ ድማ `ናይ ብሓቂ ዝግብኦ ዕቤት እዩ።` ብምባል በቲ ኣብርሃም ዝተዋህቦ ሓላፍነት ከም ብሓድሽ ተሰማምዐ። እቲ ካብቲ ስራሕ ናይ ምውጻእ ሓሳብ ብምውንዛፍ፡ ካብ ኣብርሃምን ካልኦት ብጾቱን ብምምሃር ነብሱ ከዕቢ ከም ዘለዎ ድማ ምስ ውሽጡ ተረዳደአ።

ኣብ ህይወት እቶም ዝያዳ ካልኦት ዝዕወቱ ሰባት፡ እቶም ዝያዳ ጽቡቕ ገይሮም ዝዕዘቡ፡ ዝሓስቡን ብዕምቆት ኣገናዚቦም ዝውስኑን ሰባት እዮም። ዝያዳ ካልኦት ሰባት ብዛዕባ ሎሚ ወይ ጽባሕ ዘይኮነ ብዛዕባ ዓመትን ልዕሊኡን ዝሓስቡ ምዃኖም እዩ። ንሎምን ጽባሕን ኣብቲ ዝነወሐ መቓን ናይ ዕላማኻ የእቲኻ ምሕሳብ ሕመረት ናይ ዓወት እዩ።

ሚካኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

 1,619 total views,  1 views today

(Visited 79 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *