ጾታዊ ርክብ፡ ከም ክፍሊት!

ህይወት ንኽትቕጽል እትሕተቶ ሕቶ ማእለያ የብሉን። እቲ ዘገድስ ግን ምንባር’ዩ። ንኽትነብር ብዙሑ ውረድ ደይብ ትሓኵር። ትቃለስ። ኣብ ገለ ትዕወት ኣብ ገለ ድማ ትወድቕ። ግን ከኣ ትቕጽል። ኣብ ዘየቛርጽ ቃልሲ ትጽመድ። ገለ ቓልሲ ባዕልኻ እትመርጾ’ዩ፡ ገለ ድማ ጐፍ ይብለካ። ካብ ቃልሲ ነጻ እትዀነሉ ኣጋጣሚ ግና ዀቶ የለን።

ኣብ ህይወት ብምርጫኻ ክትስዓር ክልተ ስዕረት’ዩ። ግን ከኣ ምቕጻል ክሳዕ ዘሎ መስርሕ’ዩ። እዚ ዝስዕብ ዛዕባ’ውን ኣብ ናይ ምርጫ ቓልሲ ዝተመርኰሰ’ዩ።

ኣብ ውሽጢ ሓንቲ ባር ናይ ላስቬጋስ ካብ ዝርከባ ደቐንስትዮ ሓንትያ። ጓል 36 ዓመት ኰይና፡ ቻሪትይ ትብሃል። ንሳ ንህይወታ ብኸመዚ ሕጂ ዘላቶ ስኢላታ ኣይትፈልጥን’ያ። ግን ወዲቍዋ። ንሳ እዚ ዘላቶ ህይወት ብሓደጋ ኸም ዝመጻያ ትዛረብ። ጓል ጓቲማላ’ያ። ኣብ ጓቲማላ ኸላ ሰሪሓ ህይወት ስድርኣ ብኸመይ ትቕይርያ ትሓስብ ኔራ። መላእ ቤተ-ሰባ ክትዕዘቦም ከላ ነብሰስግኣ ይስቀቕ። ትሓስብ ድማ፥ ህይወታን ህይወት ስድርኣን ብኸመይ ከም ትልውጦ። ኣብ ከምዚ ናይ ምንባር ሓሳብ ከላ ድማ’ያ ካብ መሓዝኣ ጻዊዕት ዝተቐበለት። ህይወታን ህይወት ስድርኣን እትቕይረሉ ኣጋጣሚ ብምርካባ ክሓስበሉ ኣይበለትን። እንታይከ ዝሕስብ ኣለዋ፧ ትምነዮ እንድያ ረኺባ። መሓዝኣ ኣብ ላስቬጋስ ኣብ ሓደ ባር ከም ኣሳሳይት ኰይና መግቢ ኽትቕርብ ምስ ሓተተታ። መግቢ፥ እንታይ ኣለዎ። ብምባል ዓይና ኣይሓሰየትን። መግቢ ምቕራብ ኣይኰነን ካልእ እኳ እሰርሕ ብምባል ድማ ጒዕዞ ናብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ተተሓሓዘቶ። ከም ትምኒታ ድማ ኣብታ ዅሉ ሓሳብ ልብኻ እተስምር ዓዲ ኰይና ዝተሰምዓታ እግራ ኣንበረት። ቻሪተይ ግና እግራ ከይኣተወት ዘይተጸበዮቶ ጐኒፍዋ። ትምኒታ ከተስምር ዝሓሰበት፡ ትምኒታ ተቐቢሩ። እቲ ኣብ ዓዳ ኸላ “መግቢ ምቕራብ’ዩ ዕዮ’ኺ” ዝተባህለቶ ካልእ ኰይኑ ጸኒሕዋ። ህይወታን ህይወት ስድርኣን ክትቕይር ዝሓሰበቶ፡ ተኣምነሉ ክብሪ ህይወታ ኽተጥፍእ ገዲድዋ። በቓ ኣብቲ ባር ምሉእ መዓልቲ ትውዕል። ኣብኡ ድማ መዘናግዒ ደቒተባዕትዮ ትኸውን። ብዋጋ ነብሳ ድማ ንስድርኣ ትሕውል። ሕልንኣ ድማ ይሓቕያ። ስድርኣ ጓልና ጽቡቕ ስራሕ ትሰርሕ ኣላ ኢሎም’ዮም ዝኣምኑ። ንሳ ግን ነዚ ዘላቶ ዕዮ በቲ ኵሉ ሰብ ዝጽውዖ ስም ማለት ‘ምንዝርና’ ክትብሎ ኣይትደልንያ። “ሓደጋ” እናበለትያ ትጽውዖ። እዚ ዛንታ ዳርጋ ዛንታ ብዙሓት ስደተኛታትዩ። ዛንታ ሕልመንን ባህገንን ዝተሰርቐን ስደተኛታት።

ካልእ ዛንታ’ውን ዛንታ ለትያ እዩ። ንሳ ብ2009 ካብ ዓዳ ሆንድራስ ክትነቕል ከላ ጓል 16 ዓመትያ ኔራ። ኣሜሪካ ኣትያ ህይወታ ምቕያር ተዘይኰይኑ ካልእ ሓሳብ ኣይነበራን። እንተዀነ ከምቲ ኣዴኻ ዝለኣኸትካ ዘይኰነስ ዕዳጋ ኸም ዝጸንሓካዩ ዝብሃል፥ እቲ ዕዳጋ ካልእ ኰይኑ ጸኒሕዋ። ኣብ ዶብ መክሲኮ ምስ በጽሐት ካልእ ዕዮ ንኽትሰርሕ ተገዲዳ። መሳገሪ ገንዘብ ምስ ሓጸራ ንኽትምልእ ከም ኣሳሳይት ተቈጽረት። ንሳ ንግዚኡ ኢላ ዝሓሰበቶ እንሆ ዓመታት ወሲድላ። ኣብ ሓደ ባር ከም ኣሳሰይት ምስተቘጽረት መግቢ ተመላልስ መሲልዋ ኔሩ። ንሳ “ኣነ ኣሳሳይትየ። ምሉእ መዓልቲ መግብን መስተን ይቕርብ። መስተ ምስ ሓንፈፉ ይጽውዕኒ። ብድሕሪ እዚ ባር ኰይኖም ድማ ስምዒቶም የርውዩ። በቃ ከምኡ’ዩ ስርሐይ።” ትብል። እቶም ዋናታት ዝእተውኦ ገንዘብ ናይ መቘጻጸሪ ኣገባብ ኣለዎም። ንሶም ንብረትን ዕለታዊ ሃለኽትን ከጥርዪ ከለው በዓል ለተይ ድማ ጥራሕ ኢደን ይተርፋ። ደቐንስትዮ ናብዚ ክመጻ ከለዋ ኣብ ሓደ ቦታ ክሰርሓ ወጢነን`የን ዝመጻ። እዚ ከጓንፈን ግን ብፍጹም ሓሲበናሉ ኣይፈልጣንየን። ይብል ኣኽባር ሕጊ(በዓል መዚ) ጐርዲልሎ።

ዝተፈላለየ መጽናዕቲ ኸም ዝሕብሮ ኻብተን ናብ ኣሜሪካ ብዘይ ሕጋዊ ኣገባብ ዝኣትዋ ደቐንስትዮ እተን 80% ናይ ኣሜሪካ ሕልመን ከይሰመረ ኸሎ ኣብ መገዲ ኸም ዝዕመጻ የመልክት። እዚ ከይኣክል ኣሳገርቲ’ውን ኣብ ርእሲ ክፍሊት ከም ክፍሊት ዝሕሰብ ኣብ ልዕሊ እተን ደቐንስትዮ ጾታዊ ርክብ ይፍጽሙ። ኣብ ዶባት መክሲኮ ከም መርማሪ ዀይኑ ዝዓይይ ጋብሪኤል ጋርሽያ ዝተባህለ ሰብ፥ ደቐንስትዮ ኣብቲ ዝገብርኦ ጒዕዞ ጾታዊ በደል ማለት ዓመጽ ከም ዝወርደን ይርድኣያን። በዚ ምኽንያት ድማ ነቲ ጾታዊ ርክብ ኣካል ክፍሊት ብምሕሳብ ከም ውሁብ ወሲደን፡ ካብ ጥንሲ ንምክልኻል መከላኸሊ ጥንሲ ሒዘን ከም ዝመጻ ይዛረብ። ኣብ 2010 ብተጣበቕቲ ሰብኣዊ መሰል ዝወጸ ሓበሬታ ከም ዘምልክቶ ደቕንስትዮ ኣብቲ ዝገብርኦ ጒዕዞ ብኣሳገርቲ፡ ናይ ገበን ጒጅለታት፡ ብብልሽዋት ሰበ-ስልጣን ኣብ ልዕሊአን ናይ ዓመጽ ተግባራት ከም ዝፍጸም ሓቢሩ። ብተወሳኺ ድማ ነተን ደቐንስትዮ ብኣሳገርቲ ቕድሚ ጒዕዞ ምፍላመን መከላኸሊ ጥንሲ ክጥቐማ በቶም ኣሳገርቲ ይሕበረን። ምኽንያቱ እቶም ኣሳገርቲ ንጾታዊ ርክብ ከም ተወሳኺ ዋጋ ናይ መሳገሪ ስለዝሓስብዎ ይብል እቲ መጽናዕቲ። ለውየር ጐርዲልሎ፥ ኣነ ከም ዝርድኣኒ እተን ዝበዝሓ ብዘይሕጋዊ ኣገባብ ዝሳገራ ግዳያት ዝዀና’የን። እዞም ኣሳገርቲ ሓጊዞመን ዝተባህላ ኣመንዝራታት ዝዀናየን። ኣነ ኣብዚ ፍሮንተራ ካምፕላ ዶብ መክሲኮን-ጓቲማላን ንዓሰርተ ዓመት ኣመንዝራ ዝዀነት ይፈልጥ። ንሳ ንኣሜሪካ ክትኣቱ ክንደይ ገንዘብ የድልያ ትፈልጥያ። እቲ ዋጋ ድማ ጾታዊ ግህሰት ኰይኑ ይብል።

ጾታዊ ርክብ ከም መክሓሓሲ ዋጋ ትሓሲቡ ንኣሜሪካ ኣብ ዝግበር ጒዕዞ ኣካል እቲ ዋጋ’ዩ ዝቑጸር። ዝተፈላለዩ መጽናዕትታት ከም ዘመልክትዎ ኣብ ልዕሊ ደቐንስትዮ ተሰደድቲ ዝግብር ዓመጽ ይውስኽ እምበር ይንኪ ከም ዘየለ የርኢ። እቲ ጒዕዞ ግና ኣየቋረጸን ዘሎ። ኣብ መዓስከር ስደተኛታትታ ፓቹላ መክሲኮ እትርከብ ኣደ ሰለስተ ውሉዳት ዝዀነት ኦሌጋበኒ ተዝ ኣብ ቅድሚኣ ዘሎ ሓደጋ እናፈለጠት ጒዕዙኣ ክትቕጽል ኣብ ምድላው ትረከብ። ንሳ ኰተቴ ወዳ ብጉጅለ ገበነኛታት ኣብ ሆንዱራስ ምስ ተቐትላ ንዓዳ ኵቦ ደርብያትላ`ያ። በኒተዝ፥ ጒዕዘይ ሓደገኛ ምዃኑ ይፈልጥየ። ኣብዚ ናይ ምስጋር ጒዕዞ ዘደንጹ ዓመጽ ከም ዝፍጸም ይፈልጥየ። ንኣብነት ሓንቲ ጓል ሆንዱራስ ብኣሳገርቲ ኣረሜናዊ ዓመጽ ምስ ወረዳ፡ናይ መን ምዃኑ ዘይትፈልጦ ጥንሲ ተሰኪማ ንዓዳ ከም ዝተመልሰት ይፈልጥየ።ኣነ ግን ጸሎት ጌረ ኣምላኸይ ኣብ ጐነይ ኰይኑ ክሕግዘኒ እናተማሕጸንኩ ጒዕዘይ ክቕጽልየ ትበል። ኣየ ቓልሲ ህይወት……….

ኣብርሃም ዮሃንስ(ወዲ-ዕቛር)

 1,951 total views,  1 views today

(Visited 185 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *