ሳዋን ገለ ተዘኵረታተይን

ብዝተፈላለየ መራኸቢ መስመራት ንሳዋን ዝኽርታታ ሳዋን ኣበርኵትኣን ዝጸውይ መሰናዶኦ ይመሓላለፍ ኣሎ። እዚ በኣጋጣሚ ብሩራዊ እዮብየል ምምስራት ሃገራዊ ኣገልግሎት ዝመሓላለፍ ዘሎ መደባት፥ ንዓይ’ውን ዝኽረይ ንኽፍትሽ ድርኺት ፈጢርለይ ይርከብ። ገለ ካብ ዝኽርታተይ ይስዕብ።

ሳዋን ስርሒት ጀሪካንን

ተዓሊም ቀሚሰ’የ ዝብል ሰብ: “ካብ ዳ ሰይጣን ኣምጻዮ” ትብል ሓሳብ  ኣይትጠፍኦን’ያ። ኣብ ሳዋ ትደጋገም ሓሳብ እንድያ። ሓደ ብተደጋጋሚ ንብረት ዘጥፍእ ወዲ ጋንታና: ካብ ዳ ሰይጣን ኣምጻዮ ምስ ተደጋገሞ ንመራሕ ሓይልና: “ቅድም ንስኻ ገዝኡ ሓብረኒ” ክብል ዝመለሰሉ ዘይትርስዓኒ’ያ። ኣነን ሳምሶም መሓርን’ውን ካብ ዳ ሰይጣን ኣምጽዎ ትብል ሓሳብ ከይተውሃበትና ኸላ ነታ ዝጠፍአት ጀሪካና ክንመልሳ ወሰና።

ሃንገርና ብብዝሒ ተዓለምቲ ብምምልኣ ገለ መስርዓት ኣብ ሶልየታ ክድቅሳ ተወሲኑ ነበረ። ኣነ: ሳምሶም: ተኸስተ: ገብሪሂወት: ፊልሞን: ሃይላት ካብ መስርዕና ተፈሊና ምስ መስርዕ 13 ገለ ኣባላት መስርዕ 11 ኣብ ሶልየታ ንድቅስ ነበርና። መስርዕና መስርዕ 12 ብኣካላዊ ጥንካረን ጥዕናን ዝሓሸት ብምንባራ ኣብ ዝዀነ ስራሕ ቀዳመይቲ ተጸዋዒትያ። ስራሕ ውዒልና ንሶልየታ ክንኣቱ ኸለና ደቂ መስርዕና ሕጉሳት ኣይነበሩን። ምኽንያቱ ኣብ ዝሑል መዳቅሶ ንኣቱ ስለ ዝነበርና ‘ሕንቁቃት’ ኢሎም ይቐንኡልና ነበሩ። ጀሪካን ጠፊኣ ምስ እንብሎም ካብ መዓት ኣፎም ከም ዘይንወጽእ ስለ ዝተረዳእና: ጀሪካና ከነምጽኣ ወሰና። ካብ ዳ ሰይጣን። ወይ እቲ ሰይጣን ክሕዘና: ወይ ናይቲ ሰይጣን ጀሪካን ክንወስዳ።

ጸሓይ ብወርሒ ምስ ተሳዕረት ጸላም ሕዛእቱ ኣረጋገጸ። ኣነን ሳምሶምን ድማ ኣብዚ ሰዓት ስርሒትና ክነካይድ ወሰና። ተፍትሽ ተመጸ መታን ከይንፍለጥ ካብ 2 ወይ 1ይ ብርጌድ ክንወስድ ወሰና። ድሕሪ ድራር ብምኻድና 2ይ ብርጌድ ኣብ ኣፍደገ ዀይኖም ብያቲ ክሓጽቡ ጸንሑና። ድሕሪ ብዙሕ ኰለል ጀሪካኑ ኣብ ጉኑ ጌሩ ዝሓጽብ ዝነበረ ተዓላሚ ተመልከትናዮ። ጀሪካኑ ኣብ ብሌን ዓይንና ዓለበት። በቃ እዚኣ ኢና ንወስዳ ተበሃሃልና። ዘይስገር ሕቶ ግን ኣብ ርእስና መጸ። እዛ ጀሪካን ማይ ተለዋ ብኸመይ ንውሰዳ?….

ሓደ ወጥን ሓንጸጽና። ኣነ ተጸጊዐ ሽም ወዲ ሓይሎም ክሓቶ። ብእግረይ ጌረ ድማ ትሕዝቶ ጀሪካን ከረጋግጽ። ጽግዕ ኢለ “ብሩኽ ኣሎ’ዶ?” ሓተትክዎ። ብእግረይ ጌረ ድማ ስርሐይ ፈጸምኩ። ጥርሓ። ፍሽኽ በልኩ። ተጸጊዕኒ ዝጸንሐ ሳምሶም ጥራሓ ምዃና ስለ ዝፈለጠ ኣልዒልዋ ተዓዘረ። ሓደጋ ዝወደቅናዮ ተዓላሚ ብፍጥነት ሰዓበና። በየን እሞ ክሕዘና። ሃንገራት ቈራሪጽና ኣብታ ዝሕልቲ ሶልየታና ኣተና።

ብሓንቲ መዓልቲ ካብ ጀሪካን ኣልቦ ናብ ወነንቲ ጀሪካን ተሰጋገርና። ከም ሰብና ወነንቲ ብምዃና ካብ ምልማን ደሓና። መዝሓሊ ጎማና ማይ መሊእና ተውሳኺ መተሓጻጸቢ ዝዀነና ትሕጃ ክንሕዝ በቃዕና፡፡ ማዕረ ሰብና ብምዃና ደስታና ሰማይ ዓረጋ። እንታይ እሞ መመላእታ ዶ ኣሊዎ ዀይኑ?….. ኣይሳልስቲ ኣይሰሙን ወዮ ጀሪካና ካብ ዳ ሰይጣን ተምጹኡ ዝተብሃሉ ቦግ ኣቢሎማ ተዓዝሩ። ኣነን ሳምሶምን ጀሪካን ተበልካስ በየን ገጻ ትረኸብ። እቲ ናይ መዓልታት ደስታና ጠፊኡ ጀሪካን ኣልቦ ዀና። ግን ከመይ ኢልና ብዘይ ጀሪካን ክንሓልፎ። ካልእ ጀሪካን ካብ ዳሰይጣን ክነምጽእ ንኻልኣይ ስርሒት ጀሪካን ተዳለና…..

ሳዋን እታ ተለጣፊት ጋዜጣን

ንዝኽሪ ናፍቈት ዘሰንየሉ ግዜ ብዙሕ’ዩ።  ሕሉፍ ከም ህያው ኣብ ዙርያኻ ይዝንቢ፡፡ ትረኽቦን ዘይትረኽቦን ሰብ ምስ ፍጻሜታይ እናተኣሳሰርካ ትዝክር። ኣብ ትዝታ ጥሒልካ ናብ ካልእ መዓሙቅ ትሽመም። ንሕሉፍ ዘዘኻኽር ነገራት ኣብ ትርእየሉ ኣዒንትኻ ንብዓት’ዩ ዝቈጽር። ብፍላያ ስእሊ ክህልዎ ኸሎ። ነዚ ስምዒት እትቅስቅሰለይ ስእሊ ካብ ማሕፉዳይ ኣውጼአ ተመልከትክዋ። ናፍቆትን ፍሽኽታን ብማዕረ ወሮሩኒ። ኣብታ ስእሊ ዝነበሩ ብሓደ ተመልከትክዎም። ገሊኣቶም ብፍጹም ክዝክሮም ኣይክኣልኩን፡፡ “ከመይ ጌሮም ይጠፉኡኒ?” ኢለ ንርእሰይ ኣዋጠርክዋ፡፡ ፊልም ዝሪኢ ዘለኹ ክመስል ኵሎም ዝኽርታት ናብ ርእሰይ ወረሩ። ተዘከሩኒ። ብፍላይ እታ ፍጻመ። እቶም ዝጠፉኡኒ ሰባት፥ ምኽንያት ምርስዐይ በርሃለይ። ሕጂን ሽዑን ዘይፈልጦም ሰባት’ዮም። ክንስኣል ስለ ዝርኣዩናዮም ዝተሓወሱና። ነቶም ካሎኦት ዘከርክዎም። እታ ስእሊ’ውን ንድሕሪት መሊሳ ዓቢ ፍጻመ ኣዘኻኸረትኒ። ልክዕ ቅድሚ 10 ዓመት’ዩ።  እቶም ካብ ዝተፈላለየ ዞባታት ንሳዋ ዝወረድና ኣባላት 22 ዙርያ ዕዮና ንምስልሳል ኣብታ ጸሓይ ሳዋ ኣብ ርእሲ ሰብ ትሕንጎረላ ሰዓት ተኣከብና። እንታይ ንግበር ፈላሚትን ዛዛሚትን ሕቶ ኣኼባና ነበረት።  ክንገብሮ ዘለና ነገራት ብዙሕ ዘርዘርና። ኣብ ዝተፈላለየ ኣሃዱ ከም ምህላውና መጠን ንኹልና ዝጠምር መደብ ክነዳሉ ክብድ ዝበለ’ዩ። ሓሳባት ኣውሪድና ኣደይብና፡፡

ግድን ሓደ ነገር ክንገብር ከም ዘለና ተሰማማዕና። ጸሓይ ሳዋ ከይዓጀበና ክትዕና ቀጸልና። ብዘይ ምስምማዕ ተተፈላሊና ምእከብና ምሕካል ስራሕ ክሕሰብ’ዩ። ግድን ሓሳብት ይምጻእ ንነብስና ኣዋጠርናያ። ሬድዮ ሳዋ ንምድላው ተሓሪና ብምንባርና: ንሳ ስጋዕ ትጅምር ተለጣፊት ጋዜጣ ነዳሉ ተባሃልና። ኰነ ድማ፡፡  እንታይ ትሕዝቶ ተቕርብ? ነቕርቦ ትሕዝቶ ካበይ ይምጻእ? ካብ ኵሉ ኵርንዓት ንዝመጹ ተማሃሮ ዝዕግብን ዝምጥንን ትሕዝቶ ብኸመይ ንቕርብ? ብኸመይ ካበይ ዝብሉ ብዙሓት ሕቶታት ቀረብና። ኣብ ሓደ ነጥቢ ግን ተሰማማዕና። ግድን ክትዳለው ኣለዋ ዝብል። ካብ ጋዜጣ፥ ካከብ ቤትና ዝተማላእናዮም መጽሓፍቲ፡ ተወኪስና ትሕዞ ኣዳለና፡፡ ኣዝናጋዕቲ ጸወታታት፥ ግጥምታት ዝተፈላለይ ትሕዝቶ ኣውዲድና የጸብቃ ዝብልናዮ ስእልታት ጌርና ኣዳለናያ። ንምጽባቃ ናይ ስእሊ ክእለት ዘለዎም ኣባላት ሓላፍነት ወሰዱ። ዝተውሃበና ቻርኮል፥ ነቲ ወረቃቅቲ ድማ ብዝተፈላለይ ቅርጺ ኣወቀብዋ (ብንቡር ኣጸዋውዓ ናይ ሕትመት ሚድያ ለይኣውት ገበርዋ)።

ኣበይ ትቐመጥ ዝቕጸለ ሕቶዩ። እቶም ኣዳለውቲ ተለጣፊት ጋዜጣ ካብ ሓንቲ ክፍለሰራዊት ማለት ኣባላት 3ይ ብርጌድ ኢና ነይርና። ስለዚ ንኹሉ እትበጽሓሉ መንገዲ ተሓንጸጸ። ተማሃሮ ብንጥፈት መታን ክከታተልዋ ኣብ ኣፍደገ ምግብና ትኹን ተብሃለ። ካልኣይን ሳልሳይን ብርጌድ ኣብ ሓንቲ ካፈተርያ ንምገብ ብምንባርና ሓንቲ ኣፍደገ ንኽልተ በርጌድ ኰነትልና። ኣባላት ቀዳማይ ብርጌድ ንጡፋት ተሳተፍቲ ተለጣፊት ጋዜጣ ብዘይምንባሮም ፥ ነታ ጋዜጣ ኣብ ዝደለይዋ ክወስድዋ ተሰማማዕና፡፡ ኣዳሊና ጠቃዕናያ። ሰብ ከንብብ ተሪኢናዮ ብጣዕሚ ደስታ ክዓስለና ጀመረ። ለካ ፍረ ዕዮኻ ካብ ምርኣይ ዘደስት ነገር የለን። ንፋስ ተውዲቅዋ ወይ ተተገምጢላ ብጉያ ንዕርያ ነበርና፡፡ ከምዚልና ድማ ሓያለ እዋናት ኣሕተምናያ (እባ ለጠፍናያ)። ግዜ ከምዚ ኢሉ ከሓልፍ ሓደ ትኩር ኣባል ሓደ ሓሳብ ኣቕረበ። መዘከርታ ክዀነና ምስ ተለጣፊት ጋዜጣና ስእሊ ንውሰድ በለ። ወሲድናስ እንሆኳ መዘከርታ ኰይናትኒ። ዓሰርተ ዓመታት ንድሕሪት መሊሳ ፍሽኽ ተብለኒ። ኣዳለውቲ ተለጣፊት ጋዜጣ ኣኣብ ዘለኹሞ ሰላምን ጥዕናን፡፡

ኣብርሃም ዮሃንስ(ወዲ ዕቋር)

 1,786 total views,  1 views today

(Visited 123 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *