ምስጢር ዓወት

ኣብ ህይወት፡ ኩሉ ሰብ ኣብቶም ኩሎም ዝገብሮም ንጥፈታት ክዕወት ዘይደልን ዘይብህግን የለን። እቲ ወትሩ እንገብሮ ጸሎትን እነካይዶ ላዕልን ታሕትን ድማ ኣብ ህይወት ዕዉታት ኮይንና ንምውጻእ እዩ። የግዳስ ኣብ ህይወት ኣዝዮም ውሑዳትን ዝተወሰኑን እዮም ነዛ ዓወት እንብላ ኣምር ዘስተማቕርዋ። እቲ ምስጢር እንታይ ክኸውን ይኽእል፧ ስለምንታይ እዮም ዝተወሰኑ ሰባት ጥራይ ክዕወቱ እንርእዮም፧

ነዚ ሕቶ`ዚ ዝተፈላለዩ ሰባት ዋላ`ውን ኣዝዮም ዕዉታትን ፍሉጣትን ሰባት በብናቶም መረዳእታ ክገልጽዎ ፈቲኖም እዮም። እንተ ድኣ ኣስተውዒልና`ውን ብዙሓት ካዚኣቶም ኣብ ገለ ነጥብታት ክሰማምዑ ንርእዮም ኢና። ብፍላይ ድማ ኣብ ክልሰ ሓሳባዊ መግለጺ። ኣብ ርእሲ`ዚ ብዛዕባ ዓወት ኣዝዮም ብዙሓት ዛንታታት ተጻሒፎም እዮም። ንሎሚ እምበኣር ነታ ሶቁራጦስ ዝተባህለ ህቡብ ግሪኻዊ ፍላስፋ ዝፈጸማ ዛንታ ነዋግዓላ። እዛ ዛንታ ሶቁራጦስ ምስ ሓደ ምስጢር ዓወት ክፈልጥ ዝደለየ መንእሰይ ዝገበሮ ዝርርብ እተዘንቱ እያ።

ሓደ መዓልቲ ሓደ መንእሰይ፡ ምስጢር ዓወት ንምፍላጥ ናብቲ ህቡብ ግሪኻዊ ፍላስፋ ሶቁራጦስ ብምኽያድ ጠለቡ ኣቕረበ። ሶቁራጦስ ድማ ድሌትን ባህግን ናይቲ መንእሰይ ስለ ዝተረድኦ ከረድኦ ወሰነ። “መንእሰይ! ምስጢር ዓወት ክትፈልጥ ካብ በሃግካ፡ ኣነ`ውን ዘለኒ ክህበካ ኣይበቀልካን እየ። ስለዚ ጽባሕ ኣብታ ትረኣየና ዘላ ሩባ ልክዕ ኣብዛ ሰዓት እዚኣ ንራኸብ” ብምባል ቆጸራ ሓዘሉ። እቲ መንእሰይ ብኣዎንታዊ መልሲ ሶቁራጦስ ስለ ዝተሓጎሰ ቀልጢፉ ተሰማምዐ። ብመሰረት ቆጸርኡ ድማ ኣብታ ሶቁራጦስ ዝበሎ ሰዓትን ቦታን ተረኽበ። ሶቆራጦስ’ውን ቀዲሙ ኣብቲ ቦታ በጺሑ ስለ ዝነበረ ሰላም ድሕሪ ምልውዋጥ “ሰዓበኒ” ብምባል መሪሕዎ ናብቲ ሩባ ክኣቱ ጀመረ።

እቲ መንእሰይ ምስ ኩሉ ሕቶታቱን ጥርጣሬታቱን ብዘይ ዝኾነ ዘረባ ትም ኢሉ ክስዕቦ ጀመረ። ኣብ ውሽጡ ግና ብዙሕ ናይ ምጥርጣር ስምዒታት ክወሮ ተሰምዖ። ሶቁራጦስ ትም ኢሉ ናብቲ መዓሙቕ ናይቲ ማይ ሰጎመ። እቲ መንእሰይ ድማ ሶቁራጦስ ክዛረቦ እና በሃገ ትም ኢሉ ደድሕሪኡ ሰዓበ። እቲ ዕምቆት ናይቲ ማይ ኣብ ክሳዶም ምስ በጽሐ፡ ሃንደበት ሶቁራጦስ ነቲ ደድሕሪኡ ዝስዕብ ዝነበረ መንእሰይ ብኽሳዱ ብምዕትዓት ናብ መዓሙቕ ናይቲ ማይ ኣጥሓሎ።

ወዮ ሃንደበት ዝኾኖ መንእሰይ ካብቲ ኣቲዎ ዝነበረ መዓት ክወጽእ ተቓለሰ። ደጊሙ ደጋጊሙ ከምልጥ ፈተነ። ብኢዱን ብእግሩን ተጋደለ። ግና ንሓይሊ ሶቁራጦስ ክስዕር ስለ ዘይከኣለ ብድኻም ተሰኒፉ ዘልሓጥ ክብል ጀመረ። ኣብ መወዳእታ ሓይሉ ጸንቂቑ ክጥሕል ምስ ጀመረ፡ ሶቁራጦስ ሓፍ ኣቢሉ ካብቲ ማይ ኣውጽኦ። እቲ መንእሰይ መስተርሆት ስለ ዝረኸበ ብሓይሊ ኣስተንፈሰ። ብሓይሊ እና ኣስተንፈሰን እናሰዓለን ድማ ንሶቁራጦስ ብዓይኒ ጽልኢ ክርእዮ ጀመረ። ሓይሊ ብዘለዎ ቃና ድማ “ስለምንታይ ከምኡ ትገብር፧” ብምባል ጽልኡ ብግህዶ ኣርኣዮ። ሶቁራጦስ ህድእ ኢሉ “ክትመሃር ስለ ዝደለኹ።” ብምብል መለሰሉ። “ብህይወት ጸወታ የለን ሐራይ። ካብ ብኸምዚ ዝመሃር፡ ብኻ ትምህርትኻ ተሪፉኒ፧” ሕጂ`ውን ገና ሕርቃኑ ኣይሰኸነሉን። ሶቁራጦስ ንጥርዓንን ሕርቃንን ናይቲ መንእሰይ ሸለል ብምባል “ኣብቲ ማይ ዓቕልኻ ጸቢብካ ከሎ ብምሉእ ልብኻ ትደልዮ ነገር ነይሩካ`ዶ” ብምባል ተወከሶ። እቲ መንእሰይ ድማ ብዙሕ ከይተገደሰ “ከስተንፍስ ደልየ ነይረ። ኣየር ክረክብ እየ ዝብህግ ነይረ።” ብምባል ኣሕጺሩ መለሰሉ።

“በል ምስጢር ዓወት ድማ ከምኡ እያ። ንዓወት ብምሉእ ልብኻ፡ ብልዑል ሃንቀውታ እሞ ድማ ኩሉ ነገር ክትውፍየላ እንተ ተዳሊኻ እያ እትረኽባ። ልክዕ ከምቲ ኣብ ማይ ኣቲኻ ከለኻ ኣየር ክትረክብ ዝተሃንጠኻን ዝተቓለስካን ማለት እዩ። ልክዕ ከምቲ ንኣየር ክትረኽባ ካብ ውሽጥኻ ዝገበርካዮ ቃልሲ፡ ንዓወት ድማ ከምኡ ገይርካ እንተተቓሊስካላ ክትረኽባ ኣይክትጽገምን ኢኻ።” ብምባል ብመረዳእታ ኣሰንዩ ገለጸሉ። እቲ መንእሰይ ድማ ኩሉ እቲ ሶቁራጦስ ዝገበሮ ነገር ንመረዳእታ መታን ክኾኑ ኢሉ ዝገበሮ ምዃኑ ምስ ተረድኦ ዝያዳ ደስ በሎ።

ምስጢር ዓወት ካብዚ ነጥቢ እዚ ዝፍለ ኣይኮነን። ዝወጠንካዮ ዕላማ ንምጭባጥ፡ ዘቃጽል ድሌትን ዘይሕለል ጻዕርን እንተዘይገይርካ ክትዕወት ዘሎ ተኻሎ ኣዝዩ ጸቢብ እዩ። ልክዕ ከምቲ ንእሽቶይ ሓዊ እትፈጥሮ ዝተወሰነ ጸዓትን ሙቖትን ማለት እዩ። ሓደ ግዜ ናፓልዮን ሂል ብዛዕባ ዓወት “ኣእምሮ ወዲ ሰብ ኣብ ሓደ ነገር ብርቱዕ እምነት እንተኣሕዲሩ ኣብ ባይታ ንኸውዕሎ፡ ዝእግሞ ነገር የለን። ዓወት ድማ ኣብ ርእሲ ዝስራሕ ኣምር እዩ።” ብምባል ርድኢቱ ገሊጹ ነይሩ።

ሚኪኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)  

(Visited 725 times, 1 visits today)

2 thoughts on “ምስጢር ዓወት

  1. ሚኪ ሓወይ የቐንየልና
    ከምዛ ንዓይ ኢልካ ዝጸሓፍካያ ኾይኑ ይስምዓኒ ኣሎ እሞ ደጊመ የቐርንየልና

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *