ናይ ህይወት ዝበረኸ ሓለዋ!

ኣብ ሓድሽ ዓመት ሰባት ኣብ ዝሓለፈ ግዜኦም ዝጸንሐ ጸጽብቑ ብምዕቃብ ዝጸንሖም ኣሉታዊ ባህርያት ኣብ ምእራም መብጽዓ ናይ ምእታው ሃናጺ ልምዲ ኣሎ። መምህርና ነዚ ኩነታት እዚ ብዝምልከት ዛንታ ናይ ሓደ ኣብ ቅድሚ ዓይኑ ዘጋጠሞ ፍጻሜ ድሕሪ ምንጋር ነቲ ፈጻሚ ዛንታ ዝኾነ መንእሰይን ንገዛእ ርእስኩምን ነዛ ዛንታ ምርኩስ ብምግባር እንታይ ዓይነት መብጽዓ ሓድሽ ዓመት ምኣተኹም? ኢሉና።

እታ ዛንታ ብመሰረት ዕላል መምህርና ዝሓለፈ ሰሙን እያ ተፈጺማ። ኣብ ሓደ ካብ ጸበብቲ ጎደናታት ከተማና፣ ሓደ ኮተቴ ሸለብ ገለብ እናበለ ኣብ ጉምቦ ኢዱ ገለ ነገር ዝዓሞኸ ክመስል ናብ ከውሊ ገጹ ይጉዓዝ ነበረ። ድሕሪ ምባል፣ ትም ኢለ ክሓልፍ ነብሰይ ኣይገበረለይን። በዚ ድማ እምኒ ድዩ ሒዙ ዘሎ? ንምታይ’ዩ ኸ ሒዝዎ? በዚ መገዲ ንዝሓለፈ ጽጉም ሰብ ንምዕማጽ’ዶ ይኸውን? ምስ ሰብ’ዶ ተባኢሱ ይኸውን? ወዘተ. ዝብል ሕቶታት ኣብ ርእሰይ ክመላለስ ጀመረ። ይብል መምህር። ዕላሉ ብምቕጻል፣ ድሒረ ከም ዘስተብሃልኩ ግን ዝተወልዐት ሽጋራ ኣብ ጉምቦ ኢዱ ከዊሉ እዩ ዝስሕብን ናይ ነገር ሓድሽ ተላማዲ ብዝመስል ኣገባብ ደጋጊሙ ዝስዕልን ዝነበረ። ኣነ ድማ ካብ ነዊሕ ክከታተሎ ድሕሪ ምጽናሕ ጽምብር በልክዎ። ምስ ቀረብከዎ ወዮ ሸለብ ገለብ ዝብሎ ዝነበረስ ሽጋራ እናስሓበ ካብ ቤተ ሰብ ወይ’ውን ፈለጥቱ ከይርእይዎ ብዝነበሮ ስክፍታ ምዃኑ ተረዳእኩ። ነቲ ኩነታቱ ኣመልኪተ ድማ ዝተፈላለየ ሕቶታት ከልዕልን ክምልስን ጀመርኩ።

እዚ መንእሰይ’ሲ ክንደይ ዓሽዩ ኣሎ፣ እዛ ሽጋራ ክትጠቕመኒ እያ ኢሉ ወሲኑ እንተ ኮይኑ ዝስሕባ ዘሎ፣ ካብ ምንኣስ ልቦና ጥራይ እዩ ክኸውን ዝኽእል። ክንደይ ኣብ ግዜ ንእስነቶም ትጠቕሞም መሲልዎም ብዋዛ ፈዘዛ  ዝጀመርዋ፣ ክንዲ ሰብ ምስ በጽሑ ተጣዒስካ ኣብ ዘይምለስ ኩነታት ዝወደቑ፣ ብሰንካ ምስ ስድራቤቶም ፈተውቶምን ዝተባተኹ ከም ዘለዉ ስለ ዘይተረድኦ እዩ በልኩ። ካብኡ ሓሊፉ ድማ ኣብ ቅድሚ እቲ ምስኡ ዘሎ ዝዓበየ ዋርድያ ሽጋራ ከትክኽ ዘይሕነኾስ እንታይ ገዲስዎ ምስኡ ዘየለዉ ሰባት ከይመጽዎ ዝስከፍ። ድሕሪ ምባል፣ መን እዩ እቲ ምስኡ ዝነበረ ዝዓበየ ዋርድያ? ኢሉ ሓቲቱና።

ዝተፈላለየ ርእይቶታት ካባና ድሕሪ ምስማዕ ድማ፣ እቲ ቀንዲ ዋርድያ ናይ ሓደ ሰብ ገዛእ ሕልንኡ እዩ። ርግጸኛ እየ ድማ ከም ንዝኾነ ሕማቕ ክገብር ዘንቀደ ሰብ ሕልንኡ ዝወቕሶን ዝከራኸሮን፣ ነዚ ሓድሽ መንእሰይ’ውን ሽጋራ ምስሓብ ኣይትጀምር፣ ሽጋራ ምስሓብ ጥቕሚ የብሉን ጥራይ ዘይኮነ ክጎድኣካ እዩ ኢሉ ተኸራኺርዎ እዩ። እቲ ቀንዲ ብሳዕቤን ናይ ጉድለቱ ሓለፍነት ዝስከም ድማ ባዕሉ እዚ መንእሰይ እዩ ኢሉና።

መምህር ዛንታኡ ብምቕጻል፣ ፍረሽ ተማሃራይ ሃይስኩል ኮይነ ካብ ገጠር ንኸተማ ኣብ ዝኣተኹሉ ምስ እዚ ናይ እዚ መንእሰይ ዛንታ ዝመስል ፍጻሜታት ብኣካል የጋጥመኒ ኔሩ። ኣነ ናይ ነገር ዕባይ ሃገረሰብ ወዲ ከተማ ክብሃል ባህጊ ኔሩኒ። እቶም የዕሩኽተይ ኢለ ዝቐረብክዎም ደቂ ከተማ ድማ ሽጋራ ምስሓብ፣ መስተ ምስታይ፣ ምስ ደቂ ኣንስትዮ ምዛር፣ ከም ናይ ሓደ ኣዝማሪኖ መንእሰይ ባህርያት ስለ ዝሓስብዎን ዝሕበኑሉን ዝነበሩ፣ ከምኡ ዓይነት መደባት  ኣብ ዝሓስቡሉ ክጽምበሮም ይደፋፍኡኒ ኔሮም። ኣነ ግን ካብ ስነ ምግባር ምውጻእ ብዓቢኡ ናይ እቶም ካብ ህጻንነተይ ኮስዂሶም ዝዕበዩኒ ወለደይ ክብሪ ምጉዳል ኮይኑ ይስምዓኒ ስለ ዝነበረ፣ ኣብ ወልፍታት ብምእታው መጻኢ ዕድላት ገዛእ ርእሰይ ክፍትንን ኣብ ሓደጋ ከውድቕን ፍቓደኛ ኣይነበርኩን። ሓንቲ ኣብ ህይወተይ መወከሲ ዝጥቀመላ ሓደ ጸላዊ ሰብ ዝነገረኒ ጽብቕቲ ዛንታ ኔራትኒ፣ ንሳ ድማ “ጽንብላሊዕ ክትሕዝ እንተደሊኻ ኣብ እትርከበሉ ቦታ ኬድካ ምህዳን ኣየድልየካን እዩ፣ ብርሃን ወልዕ እሞ ኩሉም በረርቲ ክመጹኻ እዮም ካብኦም ድማ ዘድልየካ መሪጽኻ ትሕዝ” እያ ትብል። ኣብ ትርጉማ ድማ ኣብ ህይወት ዝኾነ ነገር ቅድሚ ምግባርካ ብርሃንካ ምውላዕ ኣገዳሲ ምዃኑ፣ ብርሃንካ ምውላዕ ክብሃል ከሎ ጽዒርካ ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ምብጻሕ ማለት እዩ። ብትምህርትን ሞያን ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ዝበጽሐ ሰብ ድላዩ ኣማሪጹ ክረክብ ዓጋቲ የብሉን። ነቶም መዛኖይ ድማ ነዛ ምስላ ኣብ ግምት ብምእታው ንእሰነታዊ ስምዒታትና ኣብ ዝኸደና የብሉን ኣብ ዝመረጽናዮ ግዜ ክነርበሉ ኢና፣ ሕጂ ግን ብዛዕባ ህንጸት ዓቕምና ጥራይ ንሕሰብ ብምባል ክምዕዶም ይፍትን ኔረ፣ ብዙሕ ግዜ ኣይተዓወትኩን በንጻሩ ኡኳ ድኣ፣ ካብ’ቲ ናታቶም ህይወት ነጺሎምኒ እዮም። ኣብ መወዳእታ ግን መብዛሕቶም በብሓደ ዘርጠብጠብ ብምባል ኣብ ክፍሊ ክልተ ሰለስተ ግዜ ስለ ዝተረፉ መካይድቲ ክቕይር ዕድል ረኺበ። ሕጂ ብትምህርቲ ብደረጃ ማስተርስ ተመሪቐ ብደረጃ ዶክትረይት ንምጽናዕ ኣብ ናይ ምቕጻል መደብ ኣለኹ። ኣብ ደረጃ ምስ በጻሕኩ ድማ ዝፈትዋ መጻምድቲ ረኺበ ብዓል ሓዳርን ኣቦ ክልተ መንእሰያትን ኣለኹ።

ኣብ’ቲ ሽዑ ግዜ ካብቶም ምሓዙተይ ዝርእዮ ዝነበርኩን ኣባኹም ክድገም ዘይደልዮን ባህርያት እንተልዩ፣ ዝበዝሑ መንእሰያት ንሕልንኦም ከም ዝዓበየ ዋርድያ ህይወት ብምዝንጋዕ ካብ ዓይኒ እቲ ካልኣዊ ኣላዩ ዝኾነ ወላዲ ወይ’ውን ካብ ሳልሳዊ ኣላዪ ዝኾነ መቕርብ ወይ ፈላጢ ብምኽዋል ድሌትካ ክትገብር ምኻኣል ግዳይ ናይ ጉድለታትካ ካብ ምዃን ነጻ ዝገብረካ እዩ ዝመስሎም። ይኹን እምበር ሕልናኻ ግደፍ ትጋገ ኣሎኻ እናበለካ፣ ዝህበካ ቕኑዕ ሕሹኽታ ሸለል ብምባል ትፍጽሞ ጌጋ ንሕልናኻ እናለመሰ ክኸይድን ክድንዝዝን ይቕስቦ። ኣብ መወዳእታ ድማ ህንጸት ሕልናኻ ብምፍራስ ብገዛእ ፍቓድካን ተግባራትካን ግዳይ ናይ ተደጋጋሚ ውድቀታት ህይወትካ ትኸውን። ስለ’ዚ ኣብ’ዚ ቅንያት ሓድሽ ዓመት ክትኣትውዎ ዝምነየልኩም መብጽዓ ስድራቤትኩም ይኹኑ ካልኦት ሰባት ክኣልዩኹም ከይተጸበኹም ኣብ ክልተ እግርኹምን ኣብ ኣእምሮኹምን ብምጽናዕ ዝዓበየ ዋርድያ ናይ ገዛእ ርእስኹም ንምዃን ንሕልናኹም ክትስይምዎ እዩ። በዚ ድማ ኣብ ሂይወት ቅኑዕ ምዃኑ ዝተረድኣኩም ነገር ጥራይ ክትገብሩ። ናይ ዓርከ ምሓዛ፣ ናይ ማዕከናት ዜና(ሜድያ) ፋሽናት ከምኡ’ውን ካልኦት ክጽልውኹም ዝኽእሉ ነገራት ብምስዓር ንሓዋሩ ዘየጣዕስ ውሳኔ ክትወስዱ ክትክእሉ፡ ገለ ገለ ድሮ ንሕልናኹም ሸልል ብምባል ኣብ ዘየድሊ ባህርያት ዝኣተኹም እንተሊኹም’ውን ግዜ ከሎ ክትእረሙን ሕሹኽታ ኣእምሮኹም ጽን ክትብሉን ኣለኩም። እትብል ዓባይ ምኽሪ ሂቡና።

እዚ ዛንታ ንስድራይ ምስ ነገርክዎም ብጣዕሚ ተሓጒሶም ነቲ መምህር ዝበሎ ምኽሪ ኣብ ተግባር ንምውዓል ድማ እንተላይ ንኣሕዋተይ’ውን ኣተባቢዕሙና። ኣነ ድማ በዚ ኣጋጣሚ ንኹሎም ተመሃሮ ብሓፈሻ ንተመሃሮ 2ይ ደረጃ ድማ ብፍላይ ነዛ ምኽሪ ከስተብህሉላን ከተግብርዋን እናተላበኹ ንመላእ ህዝቢ ኤርትራ ርሑስ ሓድሽ ዓመት 2019 ክኾነሉ እምነ!

ኣበባ መሓሪ

 3,604 total views,  1 views today

(Visited 143 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *