ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫላትና ካብ ዝተቐልቀሉ ኣገደስቲ ስንዓታት!

ኣብ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታታት ዝተፈላለዩ ምስ ምህዞን ዝንዓን ዝተኣሳሰሩ ስርሓት ፈርዮምን ይፈርዩ ኣለዉን። ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት ዝተዓወቱ ብሉጻት ስርሓት ምህዞን ስንዓን፡ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኤርትራ ኣብ ቀጽሪ ኤክስፖ ንምርኢት ናብ ህዝቢ ቀሪቦም ነይሮም። ንሎሚ ድማ ገለ ካብቶም ኣብቲ ፈስቲቫል ዝቐረቡ ፍርያት ዘላሊ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና፡ ሰናይ ንባብ።

  1. ናይ መድሃኒት መንጸጊት ማሺን

ኣብ ምቁጽጻር ባልዕን ሓሳኹን ዘገልግሉ ዝተፈፈላለዩ ናይ ጸረ-ባልዕ ሜላታት ኣለዉ። ገለ ካብኦም ድማ ሕርሻዊ ቴክኒክ፡ ባዮሎጂካሊ ስነ-ምቅማምን ካልኦትን ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። ምጥቃም ናይ ጸረ-ባልዕ ኣብ ሕርሻዊ ንጥፈታት ልሙድ ንጥፈት ሓረስቶት ሃገርና ኮይኑ ቀንዲ ዕላምኡ ንምክልኻል ኣዝራእቲ ካብ ባልዕን ሓሳኹን ብኡ መንጽር ድማ እቶት ንምኽዕባት እዩ። ዓይነት ናይተን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ኣገልግሎት ዝወዓላ መሳርሒታት ወይ’ውን ነጸግቲ ጸረ-ባልዕ ኣብ ሕቆ ብምስካም ብኢድ ድሕሪ ምንቅስቓስ እትሰርሕ ኮይና ኣዝያ ኣህላኺት፡ መጠን ናይቲ ትሕዞ ፈውሲ ውሑድ፡ ዝርግሐ ናይቲ እትሽፍኖ ቦታ ድማ ጸቢብ ስለዝነበረ ምችእቲ ኣይነበረትን። ብሓፈሻ እቲ ዝጠፍእ ግዜን ሃልኪ ጉልበትን ኣዝዩ ዓቢ ብምንባራ ኣዝያ ኣሸጋሪት እያ ነይራ። እዛ ሓዳስ ብተመሃሮ ሕርሻዊ ምህንድስና ዝኾኑ በዓል ጴጥሮስ እስቲፋኖስ፡ ናትናኤል ዑቕባስላሴ ከምኡ’ውን መርሃዊ ተስፋስላሴ ዝማዕበለት መሳርሒት ግና ነዞም ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ጸገማት እትፈትሕ መሳርሒት ኮይና ኢና ረኺብናያ። እዛ መሳርሒት ብዙሕ ጥቕምታት ዘለዋ እኳ እንተኾነት ሓፈሻዊ ግና ነዞም ዝስዕቡ ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። እዛ መሳርሒት ብሓደ ሰብ እትድፋእ (ልክዕ ከም ዓሬብያ ማለት እዩ) ስለ ዝኾነት ኣዝያ ቀላልን ምችእትን እያ። እቲ ኣብ ሓደ እዋን እትሽፍኖ ቦታ ኣዝዩ ሰፊሕ ብምዃኑ እቲ ካልእ ብልጭኣ እዩ። እቲ ኣብታ ዓረብያ ተሰቒሉ ዝተቓመመ ፈውሲ ዝስከም ታንከር’ውን ብተዛማዲ ዓቢ ብምዃኑ ካብ ሃልኪ ግዜ ዝያዳ ይቑጥብ እዩ። ከም ተወሳኺ’ውን  እቲ ዝዝውራ ሰብ ካብቲ መድሃኒት ዝወጻሉ ክፋል ናይታ መሳርሒት ዝረሓቐ ብምዃኑ ካብ’ቲ መድሃኒት ከምጽኦ ዝኽእል ሳዕቤን ዝሓሸ ድሕነት ከም ዝህልዎ ትገብር። እዛ ስራሕ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ 2018 ኣብ ምህዞን ስንዓን ኣብ ዓውዲ ሜካኒካል ተወዳዲራ ናይ 3ይ ደረጃ ክትሕዝ በቒዓ እያ።

 

  1. ኣጋንእ ናይ ማይ፡ እትቆጻጸር መሳርሒ

ኣብዚ እዋን’ዚ ኣብ ሃገርና ዝያዳ ኣገደስቲ ዛዕባታት እናኾኑ ዝመጹ ካብ ዘለዉ ነገራት ምዕቃብ ማይን ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ነገራትን እዮም። ከም ውጽኢቱ ድማ ኣብዚ ዓውዲ’ዚ ብዙሓት ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ክረኣዩ በቒዖም እዮም። ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት ካብ ዝተራእያ ስነዓታት እታ ብፊልሞን ኪሮስ ዝተሰነዐት ኣብ ምቁጽጻር ኣጋንእ ናይ ማይ እተገልግል ስራሕ ድማ ከም ኣብነት ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። እዛ መሳርሒት እዚኣ ኣብ ክልተ ጫፋት ናይቲ ማይ ዝዝርገሓሉ ዘሎ ቦታ እትእሰር ኮይና፡ እቶም ከም መኸዘኒ ማይ ኮይኖም ዘገልግሉ ኣጋንእ መሊኦም’ዶ ኣይመልኡን እትቆጻጸር መሳርሒት እያ። ከም ኣብነት ካብ ሓደ ዲጋ ናብ ሓደ ኣብ ብርኽ ዝበለ ቦታ ዝተደኮነ ናይ ማይ ኣጋንእ ማይ ዘመሓላልፍ መስመር ኣሎ ንበል። ካብቲ ዲጋ ናብቲ ኣጋንእ ማይ ከተመሓላልፍ ኣንተ ደሊኻ ድማ ንዝተወሰነ እዋን ነታ ሞተርካ ክትውልዓን እተን ኣጋንእ ከም ዝመለኣን ከም ዘይመልኣን ክተረጋግጽ ድማ ትግደድ ኢኻ። ኣብዛ ብፊልሞን ዝበሃል መንእሰይ ማዕቢላ ዘላ መሳርሒት ግና እዞም ጸገማት የለዉን። ኣብቶም ኣጋንእ ‘ትራንስሚተር(transmiter)’ ዝበሃል ንብረት ክግጠም ከሎ ኣብተን ማይ ዝጭንጉዓ መቶረታት ድማ ‘ረሲፈር(reciever)’ ዝበሃል ዓይነት ንብረት ተገጢሙ ኣሎ። እዞም ክልተ ዓይነት ንብረታት፡ መልእኽቲ ካብ ናብ ኣብ ምልውዋጥ ዝሕግዙ ንብረታት እዮም። እቲ ‘ትራንስሚተር’ ዝበሃል ንብረት እቲ ኣጋንእ ማይ መሊኡ ከም ዘሎ ክሕብር ከሎ፡ እቲ ‘ረሲቨር’ ዝበሃል ዓይነት ንብረት ድማ ካብ ትራንስሚተር ዝመጾ መልእኽቲ ተቐቢሉ ነታ ማይ እትጭንጉዕ ሞተር ከም እትጠፍእ ይገብራ። በዚ ድማ እቲ ናይ ምቁጽጻር መስርሕ ብዘይ ድኻምን ሃልኪ ግዜን ገንዘብን ብቐሊሉ ክትገላገል ትኽእል። እዛ ሓንቲ ካብ ዕዉታት ፍርያት ፈስቲቫል መንእሰያት ዝኾነት ስንዓ፡ ኣብቲ ዝተኻየደ ኣብ ምህዞን ስንዓን ዘድሃበ ውድድር ኣብ ዓውዲ ቴክኒካላዊ ጉዳያት ቀዳማይ ደረጃ ብምሓዝ ካብ ፕረዚደንት ዝተዳለወላ ሽልማት ተቐቢላ። ምስተን ብሉጻት ስርሓት ናይ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት ብምዃን ድማ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ናብ ህዝቢ ቀሪባ ነይራ።

  1. ብጸሓያዊ ጸዓትን ኤለክትሪክን ክትሰርሕ እትኽእል ሴማ-ፎሮሕሓሕ

ከምቲ ልዕል ኢልና ዝጠቐስናዮ፡ ኣብ ሃገራውያን ፈስቲቫላትና ኣዝዮም ብዙሓት ኣብ ሕብረተሰብ ብዙሕ ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉ ፍርያት ይንጸባረቑ እዮም። ከም ልምዲ’ውን መብዛሕትኦም ስርሓት ዓውዲ ምህዞን ስንዓን ንህሉው ጸገማት ሕብረተሰብና ንምፍታሕ ዝዓለሙ እናኾኑ ይመጹ ኣለዉ። ከም ኣብነት ድማ ነዛ ብመንእሰይ መዝገብ መሓሪ ዝፈረየት ብጸሓያዊ ጸዓትን ኤለክትሪክን ክትሰርሕ እትኽእል ሴማፎሮ ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። ሴማፎሮ ክንብል ከለና፡ መብዛሕትኡ እዋን ኣብ መስቀላዊ መንገዲ እንረኽቦ ዝተተኽለ ፓሎ ኮይኑ መካይን ይኹን ሰብ ቅኑዕ ኣሰጋግራ ጽርግያ ንኽሕዙ ዝሕግዝ መሳርሒ እዩ። ኣብ ኤርትራ ብዘይካ ኣብ ኣስመራን ካልኦት ዝተወሰና ቦታታትን እንተዘይኮይኑ ኣብ ካልእ ቦታ ተተኺሉ ዘይርከብ

ኣዝዩ ኣገዳሲ ንብረት እዩ። እቲ ምኽንያት ብዙሕ ክኸውን ዝኽእል እኳ እንተኾነ ካብቲ ቀንዲ ረቋሂ ክኸውን ዝኽእል ነገር ግና እቲ ዘህልኾ ጸዓት እዩ። እዚ ኣብ ባይታ ንጥቀመሉ ዘለና ሴማፎሮ ኣዝዩ ልዑል ዝኾነ ጸዓት ዝሓትት ብምዃኑ ተመራጺ ኣይኮነን። እዛ ብቖጻሪት ሰዓት ተሓጊዛ እትሰርሕ ሴማፎሮ ድማ ዝሓሸ ብልጫ ኣለዋ። ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ ጸዓት እትጠልብ ኣብ ርእሲ ምዃና ብጸሓያዊ ጸዓት ክትሰር ትኽእል ብምዃና ድማ እቲ ካልእ ብልጫኣ እዩ። እዛ ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል ኣብ ዓውዲ ኤለክትሪካልን ኤለክትሮኒክስን ቀዳማይ ደረጃ ክትሕዝ ዝበቐዐት ስንዓ፡ ኣብ ርእሲ’ቲ ኣብ ላዕሊ ተዘርዚሮም ዘለዉ ብልጫታት ብጻዕቕን ብዝሕን መካይን ተደሪኻ ለውጥታት ተካይድ ብምዃና’ውን እቲ ተወሳኺ መኽሰባ እዩ። ነዚ ዝተጠቕሰ ዕማም ንምስልሳል ድማ ንብዝሒ መካይን ኣብ ኩሉ ወገን ጽርግያታት ዘለሊ ሰንሰራት ድማ ተገጢምዋ ኣሎ።

  1. ባኒ፡ ኬክ፡ ብሽኮቲ……ካብ ፍረ ዱባ!  

ኣብ ዝተፈላለዩ ኣጋጣሚታት ብፍላይ ድማ ኣብ መዛዘሚ ትምህርታዊ ጉዕዞ(paper) ናይ ኮሌጃት ኣዝዮም ብዙሓት መጽናዕታውያን ወረቓቕቲ ይቐርቡ እዮም። ካብቶም ዝቐርቡ መጽናዕታውያን ወረቓቕቲ ድማ ብዙሕ ናይ ማሕበራዊ ሕቶታት ሕብረተሰብና ክምልሱ ዝፍትኑ ኣለዉ። ሓንቲ ካብአን ድማ እዛ ብኣርያም ጸጋይ፡ ሰላም እስቲፋኖስን ፍረወይኒ ዮሴፍን ዝቐረበት ኣብ መግቢ ኣተኲራ ዝቐረበት መጽናዕታዊት ወረቐት ከም ኣብነት ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። እዛ መጽናዕታዊት ወረቐት ካብ ፍረ ዱባ ልዑል ፕሮቲን ዘለዎ ባኒ፡ ኬክ፡ ብሽኮቲ፡ ሕምባሻን ካልእን ብተግባር ኣሰንያ ከመይ ከም ዝምስርሑ እትርኢ ስራሕ እያ። ብሓፈሻ ስለስተ ዓይነት ፍረ ዱባ ኣለዉ። ጻዕዳ(cucurbita digitata)፡ ብጫ ንእሽተይ(cucurbita pepo)፡ ብጫ ዓቢ( cucurbita maxima) ድማ ይበሃሉ። ፍርቆም ተቐልዮም ፍርቆም ድማ ከይተቐልዉ ብምጥሓን ንመጽናዕቲ ናብ ላባራቶሪ ተወሲዶም። ናይ ፕሮቲን፡ ካርቦንዲሃይድረይት፡ ፋት፡ ሞሽቸርን ካልእን መጽናዕቲ ተኻይድሎም። ቀንዲ ኣተኩሮ ናይቲ መጽናዕቲ ግና ኣብ ፕሮቲን ዘተኮረ እዩ ነይሩ። ካብቶም ዝተገብሩ መጽናዕቲ ድማ እቲ ንእሽቶይ ብጫ ፍረ ዱባ ድማ ዝለዓለ ፕሮቲን(37.7%) ዘለዎ ኮይኑ ተረኺቡ። እቲ ጥሑን ፍረ ዱባ ምስ ፊኖ(1፡2) ብምሕዋስ ድማ በቲ ንቡር ናይ ባኒ መስርሕ ባኒ ተመስሪሑ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብቲ ሚእቲ ግራም ክብደት ናይ ሓደ ባኒ እቲ 33.3 ግራም ብፍረ ዱባ ዝቖመ ማለት እዩ። እዚ ማለት ድማ ካብ ባኒ ኣብ ሓደ ግዜ ልዑል ፕሮቲንን ካርቦንዲሃይድረይትን ንረክብ ኣለና ማለት እዩ። እዚ መጽናዕቲ’ዚ ኣብ ካልኦት ዓይነታት መግቢ’ውን ግብራዊ ክኸውን ኣየጸግምን እዩ። ዝዓበየ ብልጫ ናይዛ መጽናዕታዊት ወረቐት እቲ ኣብ ሕብረተሰብ ከተምጽኦ እትኽእል ለውጢ እዩ። ባኒ ኣብ መዓልታዊ መነባብሮና እንጥቀመሉ መግቢ ብምዃኑ፡ ብሰንኪ ዋሕዲ ፕሮቲን ዘጋጥም ጸገማት ብቐሊሉ ይፍታሕ ኣሎ ማለት እዩ። ከም ተወሳኺ’ውን ኣብ ሃገርና ፍረ ዱባ ኣብ ጥቕሚ ስለዘይውዕል(ብዘይ ዝኾነ ጥቕሚ ስለ ዝጉሓፍ) ብቐሊሉ ክርከብ ይኽእል እዩ። እዛ መጽናዕታዊት ወረቐት ኣብ ሕብረተሰብ ክህልዋ ብዝኽእል ልዑል ኣበርክቶ ኣብ ግምት ኣትዩ፡ ሓንቲ ካብተን ኣብ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት ንሽልማት ክበቕዓ ዝኸኣላ መጽናዕታዊት ወረቐት እያ።

ሚኪኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

 3,466 total views,  2 views today

(Visited 158 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *