ኣብ ክሊ ሕመቕ ‘ዶ ወላስ ኣብ መንፈዓት!

ኣማኑኤል ዘካርያስ

ዓለም ካብ ዝኾነ ውቕተ-ዘመን ንላዕሊ ብዝምድናታት ዕዮን ናይ ስራሕ መውስቦታትን ተጠናኒጋ ኣብ እትርክበሉ ህሞት፣ ነዚ ንምስላጥ ተባሂሉ ኣብ ጽላል ገፊሕ ስነ-ሓሳባዊ መማእዘኒ ኩርናዕ ዝጠጠዐ፣ ትካላት፣ ዓርሞሽሽ ዱኳናት፣ ውዳበታትን ክሳብ መንግስታት ኣብ ባይታ ተንበርኪኾም ዝሰግድሉ ድልዱል ናይ ፖሎቲካን ቁጠባን ማሕበራዊ ስርዓት ንደቂ-ሰባት ክገዝኦም ይርከብ። ኣህዛብ ዓለምን ሕብረ-ብዙሓዊ ጥርናፈታቶምን ድማ በዚ ገፊሕ መስመር ካብን ናብን ይመላለሱ፣ ሂወት ዘለዎ ፍጡር ቀጻልነቱ ኣብ ምሕረት ‘ዚ ስርዓት ይምርኮስ፡ ባህርያዊ ኣካባቢ ኣብ በትሪ ‘ዚ ስርዓት ተንበርኪኹ ክፍረድ ይጽበ,,,ወዘተ።

እዚ እንነበሮ ዘሎና ንፖሎቲካ፡ ቁጠባ፡ ፍልስፍናን ካሎኦት ተጨመርቲ ዓውደ-ፍልጠትን ዘጠቓልል ኣህጉራኣዊ(እንተላይ ሃገራውን ትሕቲኡን) ስርዓት እምበኣር ክልተ ገጻት ኣለዎ። ሕማቕን ጽቡቕን። በቲ ቀዳማይ ገጹ፣ ንዓቕምን ባህርያዊ ሓይልን ደቂ-ሰባት ብዝግባእ መዝሚዙ ኣዕጋቢ ምልሶት(return) ዘይቅርብ ስለዝኾነ ‘ዩ። ምኽንያቱ፣ ኣብ ክውንነት ሂወት ናይ ደቂ-ሰባት ካብ’ቲ ዝጸግብ እቲ ዝጠሚ፡ ካብ’ቲ ዝረዊ እቲ ዝጸምእ፡ ካብ’ቲ ሓሚሙ ዝፍወስ እቲ ሓሚሙ ዝመውት፡ ካብ’ቲ ሃብታም እቲ ድኻ፡ ካብ’ቲ ብግብሪ ዝዓግብ እቲ ብትምኒት ዝነብር፡ ካብ’ቲ ጎይታ ሂወቱ እቲ ባርያ መነባብረኡ ይስስን።

እቲ ካላኣይ ገጽ ድማ እቲ ጽቡቕ ሸነኽ ኮይኑ፣ ግን ከኣ እቲ ጽቡቕ ዘብሎ’ስ ብሓዲስ ሰውራዊ ኣጣማምታ ተበዲሁ ክዕረ ወይ ድማ ክመሓየሽ ዝኽእል ምዃኑ ‘ዩ። እታ ፋልማዊት ሱግሚ ኣብ ‘ዚ ለዋጢ ማሕበራዊ ሰውራ እምበኣር፣ እንጥቀመሉ ዘሎና ናይ ዕዮን ኣፍራይነትን ዝምድናታት ንሓይልና ኣብ ምምዝማዝ  ከም ከመይ ኮን ይህሉ ኣብ ምግምጋም ክርከብ ይከኣል።20127652-group-of-people-pulling-the-rope-in-the-sunlight

Gallop Organization(ጋሎፕ) ኣብ ስነ-ፍልጠታዊ መጽናዕትታት ንምሕያል ትካላትን ውዳበታትን ዝነጥፍ ዓቢ ናይ ምርምር ትካል ኢዩ። እዚ ትካል ኣብ ልዕሊ 101 ካምፓኒታት ናይ 63 ሃገራት ዝገበሮ መሕትት ናይ 1,7 ሚልዮን ሰባት ዝተሞርኮሰ ርኽበታዊ መልሲ ‘ስከ ብዕምቆት ንመልከቶ። እቲ ትካል ዝሓታ ዝነበረ መሰረታዊ ሕቶ፣  “ኣብ ‘ዛ ዕለት፣  ኣብ ዘለኻዮ ትካል ከም’ቲ ኣብ ውሽጥኻ ዘሎ ዓቕሚ ንኽትዓይ  ዕድል ይፍጠረልካ ‘ዶ?” ትብል ነበረት። 80% ካብ ጠቕላላ ተጠየቕቲ እምበኣር ‘ኣይፋል’ መሊሶም። 20%ጥራይ ከም’ታ ውሽጣዊ ዓቕሞም የበርክቱ። እዚ ናብ ባይታ ክትርጎም እንከሎ ድማ በጺሕናዮ ዝሎና ጥርዚ ሳላ ኣበርክቶ ናይ 20% ካብ ጠቕላላ ቁጽርና ጥራይ ምዃኑ ‘ዩ። ወይ ድማ  20%ካብ ጠቕላላ ውሽጣዊ ዓቕምና ጥራይ። ካብ 10 ሰባት ነቶም ክልተ ጥራይ ንጥቀመሎም ምህላውና ማለት ‘ዩ። እቲ ካብ ክልተ ሰባት ዝርከብ መኽሰብ ድማ ኣብ መንጎ 10 ይመቓራሕ ኣሎ። እዝ’ስ ብኸመይ ኮን ይግምጠል ይኸውን?

ብተወሳኺ፣ እዚ ትካል ምስ ‘ዞም 20% ኣተሓሒዙ ምስ ደረጃ ሃብትን ጥንካረን ናይ 36 ዝሰርሑለን ዓበይቲ ትካላት እንዳታኣሳሰረ ንዝገበሮ መጽናዕቲ ‘ከኣ ንመልከቶ። እታ ሕቶ ንኣብ 7,939 ናይ ንግዲ ኣሃዱታት ዝተሰለፉ ኣስታት 198, 000 ናይ ‘ዘን 36 ትካላት ሰራሕተኛታት  ዝተሓተተ “ኣብ ዘለኻዮ ትካል ከም ዊንታኻ ትዓይ ትህሉ  ‘ዶ? ትብል ነበረት።20235877-powerful-growth-and-unstoppable-success-as-a-small-green-tree-sapling-conquering-adversity-by-emergi

ካብቶም “እወ” ዘድመጹ፣ 50% ኣብ ዝተሓተ ሰራሕተኛታት ካብን ናብን ትካላዊ ሓላፍነት ዝጋማጠልሉ ናይ ስራሕ ኣካባቢ ዝዓዩን 44% ድማ ኣብ ንተገልገልቲ ብልቢ ዘዕግብ ዕዮ ዝዋሰኡ ኮይኖም ተረኺቦም። እዚ ናብ ባይታ ክትርጎም እነከሎ ድማ፣ ካብቶም 20% ዓቕምና ብግቡእ ይምዝመዝ ኣሎ ዘድመጹ ‘ውን እንተኾኑ፣ እቶም ፍርቆም ማለት እቶም 50% ጥራይ ብቀዋምነት ኣብ ናይ ኣፍራይነት ቦታኦም ዝተሰለፉ ክኾኑ እንከለዉ፣ ምስ ዕግበት ተገልገልቲ  ብምትእስሳር ድማ 66% ካብኣቶም ኣብ ዝተሓተ ናይ ተገልገልቲ ዕግበት ዝምዝገበሉ ናይ ስራሕ ኣካባቢ ይነጥፉ።

ስለዚ ኣብ ኩሉ ጥርናፈታት ወይ ፖሎቲካዊ ሓይልታት ንበሎ ትካላት ዘሎ ኣጣማምታ ናይ መንፈዓትን ሕመቕን ኣዝዩ ዝጎደበ ጥራይ ዘይኮነ፣ ኣብዘን ቀጺልና እንጠቕሰን ክልተ ነጥብታት ዝጠቓለል ሓንካስ መረዳእታታት ኣሪዕሙናን ንመንፈሳውን ነገራውን ጸጋታትና ድማ እንዳማሰኖ ይርከብ።

እታ ቀዳመይቲ ነጥቢ፣ ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ንበሎ ንጥፈት ተወዳደሪ ጌርካ ክትዕልሞ ትኽእል ኢኻ ትብል ክትከውን እንከላ፣ እታ ካላኣይቲ ድማ ናይ ዝኾነ ሰብ ናይ ዕቤት ወይ ድማ ስልጣነ ተኽእሎ ኣብ ክሊ ተበግሶ ንምምሕያሽ ሕመቑ ወይ ድማ ስንፍነኡ ይርከብ ዝብል ዝንቡዕ መረዳእታ ኢዩ።

እዞም ነጥብታት ወላ ‘ኳ ብቐሊሉ ካብ ትካላዊ ንበሎ ንግዳዊ ኣሳራርሓ ብጥቁር ኣቢልና ከነውጸኦም ዘይከኣል እንተኾነ፣ ነዞም ቀጺልና እንዝርዝሮም ንጥፈታት ኣብ ትካላትና ክትግበሩ ኣብ እንዕዘበሉ እምበኣር መሓውራት ጥርናፈታትና ምስ ውሽጣዊ ብቕዓትና ሕቆን ከብድን ምዃኖም ንገንዘብ።

  • ትካላት ኣብ ክንዲ ንሰራሕተኛታተን ብብቕዓቶም ኣብ ዝግበኦም ቦታ ምቕማጥ፣ ኣኪብካ ንምምስረሖም ገንዘበን ኣብ ስልጠናታት ከባኽና እንከለዋ
  • ትካላት ንሰራሕተኛታተን ኣብ ክንዲ ብኣበርክቶን ናይ ስራሕ ኣፍራይነትን ብናይ ስራሕ ቅዲ ማለት ናይ ስራሕ መምርሒታት፣ ፖሊስታት፣ ኣጋባባትን ናይ ባህሪ ወይ ጠባይ ተዋዳደርነት ክፈርዳ እንከለዋ
  • ትካላት ከም ክሊ ዕቤት ተወሲዱ ኣብ መንጎ ሰራሕተኛታተን ዝህሉ ናይ ክእለት ፍልልይ ንምጽባብ ዘይተኣደነ ገንዘብ ከውጸኣ እንከለዋ ግን ከኣ እዚ ‘ውን እንተኾነ ብዋጋ ሓደ ንፉዕ ሰብ ክዓብየሉ ዝግበኦ ዕድላት ምስ ዝኸውን(ኣብ ክንዲ ንዝተሓተ ናብ ዝለዓለ ምድፋእ፣ ነቲ ዝለዓለ ናብ ዓቕሚ ‘ቲ ዝተሓተ ብቕዓት ዘለዎ ምጽዳፍ ስለዘኸትል)
  • ስጉሚ ናብ ትኹላዊ ናይ ስራሕ መሳልል ኣብ ክንዲ ብኣበርክቶን ናይ ስራሕ ድርኺትን ብድርዳር ባጀላታትን ናይ ስልጠናታት መሰነይታታትን ክኸውን እንከሎ,,,ወዘተ።

እቶም ናብ’  ከምዚ ክውንነት ዘውርዱ ደፋእቲ ባእታታት እምበኣር እቶም ዝኾነ ሰብ ኣብ ዝኾነ ዓውዲ ተወዳዳሪ ንምግባሩ ክመሃር ይከኣል ‘ዩ፣ ከምኡ ድማ ክሊ ዕቤት ናይ ሓደ ሰብ ንድኽመታቱ ኣብ ምምላኽ ኢዩ ዝርከብ ዝብሉ ዝንቡዓት መረዳእታታት ኮይኖም፣ ናብ ሓደ ካብ ውሽጣዊ ብቕዓት ዝምንጩ ብሉጽ ናይ ኣፍራይነት ጥርናፈ ንምልዋጦም፣ እንተነኣሰ ‘ ክንገምጥሎም ይግበኣና፡

  1. ናይ ዝኾነ ውልቀ-ሰብ ክእለት ዘይጠፍእን(enduring) ከምኡ ድማ ፍሉይን(unique) ኢዩ
  2. ናይ ዝኾነ ውልቀ-ሰብ ናይ ዕቤት ወይ ድማ ስልጣነ ዕድል፣ ኣብ ምምላኽ ስንፍነኡ ዘይኮነ፣ እንታይ ደኣ ኣብ ምኹስኳስ ክእለቱ ወይ ድማ ኣብ ክሊ መንፈዓቱ ይርከብ

እዞም ክልተ መረዳእታታት፣ መበገሲ ናይ’ቲ ብብቕዓቱ፡ ምልሰቱን ውርጽጽነቱን  ሓውሲ ወሃ ዘበለ ማሕበራዊ ጥርናፈታት ንምፍጣር ዘኽእል ለዋጢ ሰውራዊ ኣማላኻኽታ ኮይኖም፣ ነቲ ንተሰለፍቲ ብሓደ ዓይነት ኣጣማምታ ጥራይ ዝጥምት ኣመላኸኽታ ብምብዳህ፣ ኣብ ፍሉይነት፡ ገዚፍ ኣበርክቶን ውሽጣዊ ሓይልን ዝኹስኮስ ናይ ዕዮ ዝምድናታት ይፈጥሩን ገዚፍ ምልሶት(return) ‘ውን ክወልዱ ይኽእሉን ።

ሕጽር ብዘበለ፣ ሓያል ሂወት ካብ ብቕዓትን ሓይልን ደኣምበር ካብ ምምሕያሽ ጉድለት ኣይኮነትን እትፍጠር። ወይ ድማ ካብ 10 ባህርያት/ክእለት፣ ነተን 5 ስንፍና ኣብ ምጥፋእን ምውሓድን ካብ ምስራሕ፣ ነተን 5 ሓይሊ ምኹስኳስ ዝያዳ ውጺኢት ይርከቦ። ከም ምሕያል ሓንቲ መስርዕ ናይ መካናይዝድ ኣሃዱ ካብ ኣሻሓት ኣጋር ሰራዊት  ንማለት። ወይ ድማ ከም ምቁጽጻር ዓይኒ-ማይ ካብ’ቲ ነዊሕ ዛራ።

ኣብ ክሊ ወይ ድማ ኣብ ዙርያ ብቕዓት ዝተመልምለት ሂወት ንምርኣይ ንኣብነት እዛ እትስዕብ ምኽሪ ‘ስከ ብልቦና  ንመልከታ።

“ኣነስ ካባኻትኩም ፍሉይ ከይመስለኩም ” ይገልጽ ዋረን ባፈት እቲ ወናኒ ዓርሞሽሽ ገንዘባዊ ሃብቲ። እቲ ኣሜርካዊ ሃብታም ነቶም ካብ ተሞክሮኡ ንምቕሳም ሆጭ ኢሎም ዝነበሩ ተማህሮ ዩንቨርስት ነሄራስካ ኢዩ ናይ ሂወቱ ውዕለት  ብምልክዕ መደረ ዝገልጽ ዘሎ።

“ኣነ ካባኻትኩም ንላዕሊ ገንዘብ ይህልወኒ ይኸውን፣ ጽብቕቲ ዘመናዊት መኪና ክገዝእ ይበቅዕ፣ ጽብቕቲ ጎርዞ ወላ ‘ውን ንግስቲ ክምርዖ ይኽእል” ይቕጽል እቲ ሰብኣይ።

እቶም ሓፋሽ ግና በዚ መደረ ከምዘይዓገቡ ንኽሕብሩ፣ እቲ ፈጢሮሞ ዝነበሩ ጸጥታ ይነግረሎም ነበረ።

“ኣብ መንጎይን ኣብ ሞንጉኹምን ዘሎ ፍልልይ ‘ዶ ክነግረኩም?” ቀጸለ እቲ ሃብታም ሰብኣይ።

“ኣነ ኩሉ ማዓልቲ ንግሆ ምስተሳእኩ ነቲ ብልበይ ዘፍቅሮ ስራሕ ኢየ ዝሰርሕ። እዚ ኢዩ ምስጢር ዓወተይ። ካባይ ክትመሃርዎ እትጽበይዎ ነገር እንተለኩም ድማ ኣነ ካብ ‘ዚ ዝዓቢ ትምህርቲ የብለይን” ክብል ዝደምደመ ዋረን፣ ምኽሩ ናብ ልቢ ሰማዕቲ ሽተት ኢሉ ከምዝተሰኹዐ ዘበስር ሓያል ጣቕዒት ገጨቦ። ቀጺሉ ድማ ኣእምረኡ ግብራዊ ‘ምበር ሚሳላዊ ከምዘይኮነ፣ ኣብ ክንዲ ኣብ ናይ ንግዲ ቅማረታት ብግብሪ ኣብ ጥበባት ዕዳጋ ብኣስተብህሎ ከምዘጽንዕ፣ ንናይ ሰባት ተብግሶ ከምዘድንቕን እወንታዊ ንክኸውን ከምዝቃለስን ነዘን ናይ ውልቁ ጥበባት ድማ ብዝግባእ  ኣእዕሚቑ ከምዝኹኩሰንን ንተኣከብቲ ገለጸ።

ብቕዓት/strength ክበሃል እንከሎ፣ እቲ ዳርጋ ናብ ፍጹምነት ዝቐረበ ምልከት ኣብ ሓደ ነገር ምህላው ኢዩ። ስለዚ እዛ ኣብነት እትሕብሮ ነገር እንተሎ፣ ንብልቢ እተፍቅሮ ስራሕ ብትግሃት ምስራሕ ከም ኣብ ክሊ ብቕዓት ምንጣፍ ተወሲዱ ዓቢ ፍሉይነት ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኢዩ። ‘እቶም ኣብ ‘ዛ ዕለት ኣብ ብልቢ ዘፍቅርዎ ስራሕ ዝሰርሑ ሰባት፣ ካብ ጽባሕ ጀሚሮም ኣብ ምሉዕ ዕምሮም ኣይክሰርሑን ኢዮም’ ዝብል ኣበሃህላ ‘ውን ስለዘሎ(if you are in a job you are loved most, you will never work for another day in your life)።  እዚ ክበሃል እንከሎ ግና እንተላይ ንስንፍናና ምጉሳይ/ምርሳዕ ከስምዕ የብሉን። እንታይ ደኣ፣ ንስንፍናና ብምቁጽጻር ግን ከኣ ንብቕዓትና ብምሕያልን ምኹስኳስን ኮይኑ፣ እቲ ስንፍናና ኣብ ምውሓድ እነህልኾ ጸዓት ናብ’ቲ ሓይልና ንምኹስኳስ እነውጸኦ ወፍሪ ምስ ዝድረብ ኣብ ሂወትና ዓቢ መቐይሮ ክፈጥር ዝኽእል ምዃኑ ኢዩ።

ኣብ መዛዘሚ፣ ዕድላት ዕቤትና ማለት ብውልቂ ይኹን ብጥርናፈታት ደረጃ ኣብ ስንፍናና ከምዘይኮኑ ግን ከኣ ኣብ ዙርያ ምኹስኳስ ብቕዓትናን ሓይልናን ጥራይ ምዃኖም ዝሕብራ ናይ ጥንካረ/ብቕዓት ሰውራውያን መሳርሒታትን መትከላትን ዝርዚርና ጽሕፈትና ክንዛዝም።

  • እቲ ቀዳማይ ናይ ብቕዓት ሰውራዊ መሳርያ፣ ከም ውልቀ-ሰብ ኣብ መንጎ ብባህሪ ዝተሸለምካዮ ክእለትን ተማሂርካ ዘጥረኻዮ ብቕዓትን ንዝህሉ ዶብ ምሕንጻጽ ወይ ድማ ብዝግባእ ምንጻር የድሊ።
  • እቲ ካላኣይ ድማ ነቲ ዓብላሊ ክእለት ወይ ዓቕሚ ምልላይ ኢዩ። እዚ ድማ በብደረጀኡ ኣብ ንውሕ ዝበለ እዋን ኣብ ነብስና ብእንገብሮ ሰፊሕ መጽናዕቲ ዝብጻሕ ኮይኑ፣ ኣብ ሓደ እዋን ኣድህቦና ነዚ ደፋኢ ሓይሊ ካብ ውሽጥና ክፍንጥስ ቆብ ከብሎ ‘ዩ።
  • እቲ ሳልሳይ መሳርያ ድማ መጀመርታ ብውልቀ-ሰብ ቀጺሉ ድማ ብጥርናፈታት ደረጃ ብኣወንታውነት ዝተተኽተኸ ሓዲስ ቋንቋ ናይ ብቕዓት ምዝርዛርን ምርዓምን። እዚ ቋንቋ/መግለጺ ‘ዚ ድማ ኩሉ ኣካል ዝሰማመዓሉ ንምግባሩ ብቓላት ዘይኮነ እንታይ ደኣ እንተላይ ብግብሪ ከነህብትሞ ክንክእል ኣሎና።

ንሰብኣዊ ስንፍና ንምግላጽ ንኣብነት፣ ማእለያ ዘይብሎም  ናይ እንግሊዝኛ ቃላት ኣለዉ።  ከም neurotics, psychosis, depression, hysteria, schizophrenia….ወዘተ ንማለት። እቲ ናይ መንፈዓት ክሊ ግና ብስነ-ፍልጠት ደረጃ ድኽነት ቃላት ኣለዎ። ስለዚ፣ እቲ ናይ መንፈዓት ወይ ድማ ብቕዓት መጋለጺ ‘ውን እንተኾነ ብብዙሓት ቃላት ክግለጽን ክህብትምን ክኽእል ኣለዎ። ከም ኣብነት፣ self-motivated, strategic thinker, achiever, activator, arranger, analytical, communication, competition, connectedness, deliberative, developer, discipline, fairness, focus, futuristic, individualization, intellection, learner, maximize, positivity, responsibility, restorative…..ወዘተ ምዝርዛርን ምርዓምን ይከኣል።

ንዛያዳ መረዳእታ ኣብ ‘ዚ ኣርእስቲ እምበኣር፣ ተግደስቲ ንብMarcus Bucking Han ከምኡ ድማ Donald Cliftan ዝተሰርሐ ክልተ ዓበይቲ መጽናዕታዊ ሰራሓት ኣብ’ዚ ኣርእስቲ (‘First break all the rules’ & ‘Now discover your strengths’) የንብቡ። ብተወሳኺ፣ ብAmerican Educational Research Association ዝተሓትመ ‘Standard for educational & psychological testing ምውካስ ‘ውን መረዳእታኦም ኣብ ‘ዚ ኣርእስቲ ክዕሙቕን ከዛይድን ይኽእል።

1,133 total views, 3 views today

(Visited 102 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Show Buttons
Hide Buttons