መዘክር:- ኣይረሳዕናዮን

ሰማእታትና ብሓበን ኣብ እንዝክረሉ ቅንያት፡ ዝበዝሕ ግዜ፡ እቶም ኣብ ዓውደ-ኲናት፡ ምስ ጸላኢ እናተሓናነቑ ብጅግንነት ዝወደቑ ሓርበኛታትና እዮም ዝቕጀሉና። የግዳስ ንናጽነትን ሃገራዊ ክብረትን ዝተኸፍለ መስዋእቲ ብዙሕ መልክዓት ዘለዎ እዩ።

ታሪኽ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንናጽነት፡ ዓሳን ባሕርን ብማዕረ ግዳይ ዝኾንሉ ታሪኽ’ዩ። ገዛእቲ ኢትዮጵያን ደገፍቶምን፡ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ንምጭፍላቕ ዝተኸተልዎ ፖሊሲ፡ “ዓሳ ንምንጻት ባሕሪ ምንጻፍ” ዝብል’ዩ። በዚ እኩይ ፖሊሲ’ዚ፡ ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝተፈጸመ ቅትለትን ግፍዒታትን ጸዊኻ ኣይውዳእን። ታሪኽ መግዛእቲ ኣብ ኤርትራ፡ ታሪኽ ጃምላዊ ቅትለትን ማሕረዲን፡ ታሪኽ ምቅጻል ዓድታት፡ ታሪኽ ምርሻንን ምሕናቕን መንእሰያት እዩ። ነብሶ-ጾር ኣዴታትን ህጻናትን ከይተረፈ ብሳንጃ ናይ ምዝልዛል ታሪኽ ኣረሜንነት እዩ። በዚ ናይ “ሕረድ፡ ዝመት፡ ኣቃጽል” ጭካነ’ዚ፡ ህዝበን ብእኩብ ተረሺኑ፡ ኣባይተን ተቓጺሉ፡ ንብረተን ተራስዩ ዝባደማ ዓድታት ማእለያ የብለንን። ግዳይ ናይዚ ኣረሜንነት’ዚ ዝኾኑ ዜጋታትና እምበኣር፡ ማዕረ ስውኣት ዓውደ-ኲናት ብኽብሪ ክዝከሩ ዘለዎም እዮም።

ህዝቢ ኤርትራ፡ ፍትሒን መሰልን ብቃልሲን ጽንዓት እምበር ብትኳቦን ድንጋጸን ከምዘይርከብ ኣሚኑ’ዩ ሰብኣዊ መሰሉ ንምርግጋጽ ተጋድሎኡ ዘንቀለ። ቃልሱ ንምጭፍላቕ ኣብ ልዕሊኡ ዝተኻዕወ መጠን ኣልቦ ሓዊን ዓረርን፡ ዝወረዶ ማእለያ ዘይብሉ ግፍዒን በደላትን ተጻዊሩ፡ ረዚን መስዋእቲ እናኸፈለ፡ ጸኒዑ ብምቅላስ ድማ፡ ብገዛእ ቅልጽሙ ሰብኣዊ መሰሉን ክብረቱን ጨቢጡ፡ ናጻ ሃገር ክኸውን በቒዑ።

የግዳስ ህዝቢ ኤርትራ ብቃልሱ ዘረጋገጾ ናጽነት ዘይተዋሕጠሎም ታሪኻውያን ተጻባእቱ፡ ካብ ሓሙኹሽቲ ኲናት ተንሲኡ፡ ሃገሩ ንምህናጽ ኣብ ዝተበገሰሉ እውን፡ ጉዕዞ ፖለቲካዊን ቁጠባዊን ህንጸት ሃገሩ ንምዕንቃፍ፡ ብዶብ ኣሳቢቦም ዳግም ኲናት ወሊዖምሉ። እዚ ዳሕረዋይ ሃቐነ እውን ኣይሰለጦምን። ህዝቢ ኤርትራ ብሓያል ያታ መኸተኡ ወራራቶም ሓምሺሹ፡ ንኲናት መሳበቢ ዝኾነ ጉዳይ ኣብ መጋባኣያ ከምዝቐርብ ብምግባር ብዓወት ወጺኡ።

ኣብዚ ዳግማይ ኲናት እውን፡ ስርዓት ወያነን ተሓባበርቱን፡ ሕን-ሕነ ፍሽለቶም ኣብ ልዕሊ ሰላማዊ ህዝቢ ዝፈጸምዎ ግፍዒ መዘና የብሉን። ዓሰርተታት ኣሽሓት ህዝቢ፡ ብወራርን ደብዳብ ነፈርቲን ካብ ዓድታቱ ተፈናቒሉ፡ ተቐቲሉን ንብረቱ ተዘሚቱን። ሰማእታትና እውን ኣይተናሕፉን። ያኢ ቅሳነት ንምኽልኦም  መቓብሮም ተፋሒሩ። ልዕሊ 75 ሺሕ ኣብ ኢትዮጵያ ዝነበሩ ኤርትራውያን፡ ንብረቶም ተዘሪፉ፡ ካብታ ሃገር ብግፍዒ ተሰጒጎም። ገበን ዘይብሎም ህጻናት፡ ሽማግለታት፡ ነብሶ-ጾራት፡ እንተላይ ኣብ ሆስፒታል ተዓቚቦም ዝነበሩ ውጹዓት ሕሙማት ከይተረፉ፡ ብኤርትራውነቶም ዘስካሕክሕ ግፍዒ ወሪድዎም።

ሎሚ፡ “ህዝቢ ኤርትራ ሓውና እዩ፡ ተዋሲብና ተዋሊድና ኢና” ዝብል ጣቋ ዘረባን ምምጽዳቕን ኣብ እንሰምዓሉ እምበኣር፡ መልስና “ኣይረሳዕናዮን” ዝብል እዩ።

 981 total views,  4 views today

(Visited 128 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *