ሓበን ሃገር!

ሓበን ሃገር!

ድሕሪ ፍሑኽ ታተ፣ እግሪ ምስተኸልኩ

ፍልጠት ንኽድልብ፣ ቤት ትምህርቲ ምስ ወፈርኩ

ምስ ሕብሪ ባንዴራይ፣ ክላለ እከሉኹ

ኣስተብህለ ምህላዎም፣ ዝወደቑ በጃይ

ዕዮ ገዛ ዝሃቡኒ፣ ከበርክት እጃመይ

በዚ ድማ፣

ንኹሉ ፈቲነ፣ መርሚረ ውህብቶይ

መገደይ መሪጸ፣ ዘድማዓሉ ሞያይ

ኣብ ቅርዓት ናይ ዓለም፣ ዘስምየላ ሃገረይ

ንህዝበይ ዘኽብረላ፣ ሞሳ ሰማእታተይ

ወንና እናክነቅሕ ኣብ መትከሎም ክንውዕል

ርሃጽና ኣንጥብጢብና በንዴርኦም ክነንበልብል

ቁም ነገር ክንከውን ክንምሃር ክንመራመር

ዝወደቑላ ርስቲ ብፍልጠት ክንክልል

ሞያ ሰኒቕና ንድሕነት ሓፋሽ ክንከትት

ሕማምን ለበዳን ካብ መሬትና ክንምክት

ምድረ-በዳ ንኽለምዕ ባሕሪ ኣብ መሬት ክንሃንጽ

ጎበታት ክንቀድድ ኣኻውሕ ክንፍልጽ

ኤርትራ ክንገብራ ሰፈር ሰብኣዊ ክብረት

ብፍልጠት ዝተነድቀት ብቑጠባ ዝደልደለት

ማሕበራዊ ፍትሒ ዝሰረታ ሓበን ናይ ውጹዓት

ንሱዩ ራኢኦም ብሕልንኦም ኢና ንጥምት

ትልሞም ንምትግባር ኣብ ዕላማኦም ንኸትት

ወትሩ ኣብ ኣሰሮም ንስጉም ንምክት

ኣንቱም ካብ ሶይራ እትብርኹ ደብሪ

ምንጪ ተስፋ መሰረት ናይ ፍቕሪ

ዓይኒ ስኒት ሓልዮት እትዛሪ

ማሙቕ ማህጸንኩም ማሕፉዳ ናይ ክብሪ

ልዕለ-ሰብኣውነት መስዋእቲ ትፈሪ

 

ብፍረ ብርክኹም ፍቕሪ ምሂርኩምና

ሕሰምና ዝስከሙ ምዑታት ወሊድኩምልና

ከም ሽምዓ መኺኾም ኣውጊሖም ጸላምና

ግኡዝ ፍጥረት ኮይኖም መስሪሖም ሓድነትና

ክንዮ እምኒ ሩባ ኣጽኒዕም ሰረትና

ድኻምና ሓጺቦም ዘይንንቕነቕ ጌሮምና

ዋላ እኳ፣

ግዜ ሞሳ ክሳብ ዝሽውት እንተ ዘይከፈልና ጻማኹም

ምዑታት ከፊልኩም እንተዘይተበረኹም

ኢድና እንተዘይገበረ ንፈልጦ ኢና ውዕሎኹም

ሓላላት ስድራ ስዉእ ኣብ ልብና ኢዩ ቦታኹም

ነቶም ልዕሊ ረቂቕ ስልቲ ስልቲ ኮይኖም

ምስ ከቢድ ኣጽዋር ገጢሞም

ኣብ ታሪኽ ደቂ ሰብ ዘይድገም

ድልዱል ምዕራፍ ሃኒጾም

ልዕሊ ሶይራ በሪኾም በጃ ህዝቢ ዝኾኑ

ብደሞም ሕብሪ ባንዴራ ዘድመቑ ጀጋኑ

ኣብ ኣሰሮም ኣሎና’ሞ ሃየ ትሓበኑ

ስለ’ዚ

ናይ ደቅኹም እንሆልኩም ማእገር

ምርኩስኩም ኣሎና ከይደክም ምሓውር

ልብስኹም ኢና ኣካላት ከይቆርር

ጽምእኹም ክነጥልል ጥሜትኩም ክንዕንግል

ሃየ ልኣኹና እለና ውሉድኩም

ኣንቱም ዋሕስ ሃገር ጀጋኑ ዝፈሬኹም

“ሕሰምና ዝተሰከሙ፡ ቃንዛና ዝፈውሱ፡

ዕርቃና ዘልበሱ፡ ኣባይና ዝመልዓሱ፡

በጃና ዝወደቑ፡ ጽሓይና ዘብረቑ”

ኣርካናት ዝዕቤኹም

ካብ ናብ ወለዶታት ዝሰጋገር ሞያኹም

ደጊምና ደጋጊምና ሓበን ሃገር ንብለኩም!

ዘልኣለማዊ ዝኽርን ክብርን ንጀጋኑ ሰማእታትና

20 ሰነ 2020

ዳኒኤል ኢያሱ

 772 total views,  1 views today

(Visited 40 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *