ተራ ርእሰ ምትእምማን

ኣብ ሓንቲ ሃገር ሓደ ብዕዳ ዝተዋሕጠ ነጋዳይ ነበረ። እዚ ነጋዳይ`ዚ ብዙሕ ዕዳ ስለዝነበሮ ዓቕሉ ኣጽበበ። ካብ ዕድኡ ንምንጋፍ ዘይገበሮ ኣይነበረ። እንተኾነ ኩሎም ዘካየዶም ፈተነታት እንትርፎ ነብሰ ምትሓት ከኸትልሉ ካልእ ዝባቖጥሉ ነገር ኣይነበሩን። ኩሉ ሰብ ገጽ ከሊእዎ ዝግደሰሉ ሰብ ሰኣነ። ኩሎም ፈለጥቱን መሳርሕቱን መታን ኣብ ዕዳ ከየእትዎም ብምፍራሕ ካብ ጥቕኡ እዮም ክርሕቁ ዝፍትኑ ነይሮም። ባንክታት`ውን ተኾና ውሕስነት የብልካን ብምባል ምልቃሕ ከልእኦ።

በዝን ወዲ ከምዝን ኣብ ሓደ መዘናግዒ ቦታ ኣብ ሓሳብ ተሸሚሙ ከሎ፡ ሓደ ዝሸምገለ ሰብኣይ ኣስተብሃለሉ። ናብቲ ነጋዳይ ብምቕራብ “ዝሓወይ እንታይ ድኣ ዝተጨነቕካ ትመስል፧” ብምባል ምቕልል ኢሉ ተወከሶ። እቲ ነጋዳይ ድማ ኩሉ ዘጋጠሞ ጭንቀትን መዋጥርን ከይሓበአ ብዝርዝር ኣዕለሎ። ሰባት ኣብ ርእሱ ዝነበሮም እምነት ብምጥፍኦም ድማ ዝያዳ ከምዝጓሃየን ከም ዝሓረቐን ኣተንባሃሉ።

ሃንደበት እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ስሙ ክነግሮ ተወከሶ። እቲ ሃንደበት ዝኾኖ ነጋዳይ ወታእታእ እና በለ ስሙ ነገሮ። እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ነቲ ዝተዋህቦ ስም ኣብ ወረቐት ናይ ቸክ እናጸሓፈ “ዓቕመይ ዝሕግዘካ ኮይኑ ይስመዓኒ።” ብምባል እታ ናይ 500,000 መጠን ገንዘብ ዝሓዘት ናይ ቸክ ወረቐት ኣቐበሎ። “ድሕሪ ዓመት እዘን ዘለቃሓካ ዘለኹ ገንዘብ ክትመልሰለይ ኢኻ። ንዓመታ ልክዕ ኣብዛ ሰዓትን ቦታን ንራኸብ።” ብምባል ግብረ መልሲ ናይቲ ነጋዳይ ከይተጸበየ ገዲፍዎ ከደ።

እቲ ሃንደበት ዝኾኖ ነጋዳይ በቲ ኣጋጣምን ለውሃት ናይቲ ሽማግለ ሰብኣይን እናተገረመ ነታ ዝተዋህበቶ ቸክ ደጋጊሙ እናገላበጠ ረኣያ። ስም ናይቲ ዝሃብተመ ሰብ ናይታ ሃገር ተጻሒፍዋ ምስ ረኣየ ድማ ዝያዳ ገረሞ። ‘እዚ ቸክ ዝጸሓፈለይ ሰብ ንሱ ባዕሉ ማለት ድዩ፧’ ደጋጊሙ ብውሽጡ ሓሳባት ኣሰላሰለ። ‘ንሱ እንተዘይከውን ዝኾነ ሰብ ክንድዚ ዝኣክል ገንዘብ ንዝኾነ ሰብ እሞ ድማ ንዘይፈልጦ ክህብ ኣይክእልን እዩ።’ ሕጂ`ውን እንደገና ብውሽጡ ሓሳባት ከገማድሕ ሞኽትኡ በልዐ።

በቲ ዝተለገሰሉ መጠን ገንዘብ ብርኡይ ሞራሉን ፍናኑን ክብርኽ ኣስተውዓለ። ብቐጥታ ናብ ስርሑ ብምምላስ ድማ ብዙሓት ውዕላትን ስምምዓትን ከካይድ ጀመረ። ኣብታ እዋን እቲኣ ኣማዕቢልዎ ዝነበረ ክእለትን ድፍረትን፡ ናይ ብሓቂ ካብ ውሽጡ ዘበገሶ ድዩ ናብ ምባል ዘብጽሕ እዩ። እተን ብለቓሕ ዝተዋህበኦ ገንዘብ ንሕማቕ እዋን መታን ክኾንኦ ኣብ ውሑስ ቦታ ኣቐሚጡ እዩ ስርሑ ዘሰላስል ነይሩ። ዋላ ክሳራ የጋጥመኒ፡ ቁሙጥ ገንዘብ ስለዘለኒ ዘሸግር ኣይኮነን ብዝብል ጽኑዕ እምነት ድማ ኣብቶም ዝካየዱ ዝነበሩ ናይ ንግዲ ንጥፈታት ንጡፍ ተዋሳኣይ ካብ ምዃን ኣይተቖጠበን።

በቲ ዘማዕበሎ ድፍረትን ውህሉል ተመኩርኡን ተሓጊዙ ድማ ብዙሓት ጨረታታት ኣብ ሓጺር ግዜ ክዕወት ተራእየ። ኣብ ሒደት ኣዋርሓት ድማ ኩሎም ለቓሓቱ ከጻፍፍ ከኣለ። ኣብተን ዝተረፍኦ ሒደት ኣዋርሕ ዝኣክል መጠን ገንዘብ ብምእካብ ኣብቲ ቦታ ምስ ዝርከቡ ጸለውትን ደፋራትን ነገድቲ ክስራዕ ኣይተጸገመን።

እታ ናይ ቆጸራ ዕለትን ሰዓትን ምስ ኣኸለት ነታ ብፍጹም ዘይተጠቕመላ ኣብ ውሑስ ቦታ ጥራይ ኣቐሚጥዋ ዝነበረ ቸክ ሒዙ ናብ ቦታ ቆጸራ ኣምርሐ። ነቲ ሽማግለ ሰብኣይ ብኸመይ ከም ዘመስግኖ እና ሓሰብ ድማ ኣብ ቦታ ቆጸራ በጽሐ። ድሕሪ ሒደት ደቓይቕ እቲ ሽማግለ ሰብኣይ ከም ቆጸርኡ ኣብቲ ቦታ ተረኽበ።

ገና እቲ ነጋዳይ ሰላም ክብሎ ብድድ ክብልን ሓንቲ ኣላይት ኣረጋውያን ዝኾነት ነርስ ምጽእ ኢላ ዘረባ ክትጅምርን ሓደ ኮነ። “ይቕሬታ ግበረለይ ዝሓወይ። ነዚ ዓቢ ሰብኣይ እየ ክወስዶ መጽየ። ኩሉ ግዜ ካብዚ ኣብዚ ከባቢ ዘሎ መዕቆቢ ኣረጋውያን ሞሊቑ እና ወጸ ንብዙሓት ሰባት እናረበሸ ተኸኽ ኣቢሉና እዩ። ብፍላይ ብስም እቲ ሃብታም ሰብኣይ እናተጠቀመ ንብዙሓት ሰባት ኣደናጊሩ እዩ። ዘይከውን ቸክ እናጸሓፈ ድማ ንብዙሓት ሰባት ኣደናጊሩ እዩ። ነቲ ሃብታም ሰብኣይ ስለዝመስል ድማ ብዙሓት ተደናጊሮም ኣሚነሞ እዮም።” ብምባል ነቲ ሽማግለ ሰብኣይ ሒዛቶ ካብቲ ቦታ ተኣልየት።

እቲ ነጋዳይ በቲ ኣጋጣሚ እናተገረመ፡ ብውሽጡ ብዙሕ ሓሰብ። እታ ዝተዋህበቶ ቸክ ዘይትሰርሕ ምንባራ ድማ ክግንዘብ ከኣለ። ናይዚ ኩሉ ምስጢር ዓወቱ ድማ እታ ቸክ ዘይኮነት፡ እቲ ኣብ ነብሱ ዘሕደሮ ርእሰ ምትእምማንን ዝሃነጾ እምነትን ምዃኑ ክግንዘብ ኣይተጸገመን። ኣብ ርእሰ ምትእምማን ጥበብ፡ ምትዕጽጻፍ ከምኡ`ውን ብልሓትን ብቕዓትን ከም ዘሎ ብዘይ ነጋሪ ካብ ተመኩርኡ ከስተውዕለሉ ከኣለ።

ሚኪኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

 2,063 total views,  1 views today

(Visited 190 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *