እንታይ ከ ይበሃል ኣሎ!

ከመይ ቀኒኹም ኩሉኹም ፈተወተይን ኣንበብተይን እንታይ ይብሃል ኣሎ ንምባል ደበኽ ኢለ ኣለኹ። ሓውኩምን ሓውኽንን ራያን ሓምደ (ወድ ሓምደ) ካብ ኣስመራ፡ ውዑይን ሓድሽን ሓበሬታታት ሒዘልኩምእንታይ ይብሃል ኣሎ፧እናበልኩ ዘዝተባህለ ናባኹምን ናባኽን ከብሎ እየ። ምኽንያቱ፡ ምፍላጥ ጸጋ ኢዩ ተኻፊልካ ምንባር ድማ ባህልና ኢዩ። እንታይ ይብሃል ኣሎ ሼር ሼር ከኣ ንበሎ።

እንታይ ከ ይብሃል ኣሎ? “ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት”

ናይ ሎም ዓመት በዓል ናጽነት “ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ ንምጽምባል ተሸብሸብ ተኣንጐት ይብሃል ኣሎ።  እዛ ጽንዓትና እኳ እያ ኣብዚ ኣብጺሓትና። ሕጂ’ውን ንጽንዓትና ከነድምቖ ናይ ግድን ይኾነና። ከመይ ድኣ!

ናብ ዝተፈላለያ ምምሕዳር ከባቢታት ከይደ ዝተዓዘብክዎ ንጥፈታት ነዚ ተረኺቡ ዘሎ ፍሉይ ዓወት መድርኽ ዘንጸባርቕ ኢያ። እቶም ንካርኒቫላት ድልዋት ኮይኖም ዘለዉ ትሕዝቶታት ብዝተፈላለየ መገዲ ሕሉፍ ታሪኽናን መጻኢ ጉዕዞናን ዘርእዩ ኢዮም። ዝሓለፍናዮ ዓመታት ምስክር ጽንዓትናን ነጸብራቕ ተመክሮታትን ኔሮም። እቶም ኣብ ቅድሜና ተገቲሮም ዝርከቡ ድማ ክንፍጽሞም ዝግባኣና ዕማማታትን ዘሰክሙና ሓላፍነትን የርእዩ። እንታይ ድኣ ይብሃል ኣሎ?

ምምሕዳር ከባቢ ገጀረት ኣብ ዝኸድኩሉ  ሰለስተ ደቆም ንሓርነትን ልኡላውነትን ዝኸፈሉ ኣቦ ረኺበ። ምስቶም ንምርኢት ካርኒቫል ላዕልን ታሕትን ይብሉ። ሕልንኦምን መንፈሶም ዓድሰማንያታት ዝርከቡ ኣይመስሉን ኣቦይ ግርማይ ተወልደመድህን። ናይ ቅድም ሰራሕተኛ ምምሕዳር ከተማ ኣስመራ ዝነበሩ ኣቦይ ግርማይ፡ ብዛዕባ እቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ንጥፈታት ሕሹኽ ክብሉን ተጸጊዐዮም። እንታይ ኮን ይብሉ?

“ነዛ ፍልይቲ ዓመተ ዓወት ናጽነትና ዝያዳ ከነድምቓ ምኽንያት ኣሎና። እዛ፡ ‘ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት’ ቀላል መልእኽቲ ኣይኮነትን። ነዚ ደቅና ከፊልና ዝረኸብናዮ ሰላም ናብቲ ዝብጻሕ ከነብጽሖ ምእንቲ ክንጽንዕ ኢና ተዘኻኽረና። ዋላ’ኳ ንሕና ህዝቢ ኤርትራ፡ ህዝቢ ጽንዓት እንተኾንና፡ ሕጅን ንመጻኢን’ውን ጽኑዓት ክንከውን ኣሎና” ብሓጺር ጠቕለሉለይ ዕላሎም። ከም ዝፍለጥ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምዕራፍ ታሪኽ፡  ኣብ መጽሓፍ ጽንዓት ጥራይ ኢዩ ዝርከብ። ጉዕዞ  ዓወት ናጽነትና ፍረ ጽንዓት ኢዩ። ተስፋ መጻኢ ድማ ውጽኢት ጽንዓትና ኢዩ ክኸውን። ብሕልፊ ከኣ እቲ ጽኑዕ መንእሰይና ዝያዳ ክጸንዕ ይግባእ።  እንታይ ከ ይብሃል ኣሎ?

ዝተፈላለዩ ናይ ልምዓት ኣመታት ይስምዑ ኣለዉ። ሰፋሕቲ ናይ ልምዓት መደባት ኣብዚ ዓመት እዚ ናብ ትግባረ ከምርሑ ኢዮም። እዞም ናይ ልምዓት መደባት እዚኦም ውጽኢታዉያን ክኾኑ ጽንዓት ክሓትት ምዃኑ ኣበየ ኩርናዕ ዝርከቡ ሰብ ስራሕ ይምስክሩ። ነዚ ጽኑዕ ህዝቢ እንታይ ኣሎ ዝእግሞ?

ንፕሮፌሶር የማነ ደስታ ኣብ ከባቢ ሲኔማ ኢምፐሮ ረኺበዮ። ብዛዕባ እታ ኣተኲሩ ዝርእያ ዝነበረ ኣብ ከባቢ እንዳ ዓሳ ዝተጠቕዐት ፖስተር መበል 28 ዓመት ናጽነት ኤርትራ፡ ተመሲጠ ሓቲተዮ።   “መድረኽ ብመድረኽ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሓይሊ ጽንዓት፡ ምስ ናይ ካልኦት ህዝብታት ኣነጻጺርካ ምስ እትርእዮ ክሳብ ክንደየናይ ከም ዝተሃንጸን ዝዓሞቘን ንምርዳእ ኣየጸገምን። ብዙሓት ናይ ግዳም ተዓዘብቲ ግን ናይ ህዝቢ ኤርትራ ሃገራውነትሲ ኣምልኾት’ዩ ክብሉ ይስምዑ።” ኢሉኒ።  ሓቆም’ዮም። ብዘይምኽንያት ኣይኮኑን ከምኡ ዝበሉ።

ኣብ ካልኦት ህዝብታት ዓለም ከምዚ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓት ኣይርከብን ኢዩ። ናይ ጎረባብትና ተመክሮታት እንተድኣ ተዓዚብና ጥራይ’ውን እኹል መልሲ ኢና ንረክብ ኢዩ። ናይ ሓምሳ ዓመት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልስና ብዓቢኡ እዚ ዝሓለፍናዮ ዕስራ ዓመታትን እኳ ብጽንዓት ጥራይ ኢዩ ተሓሊፉ። ኣብዚ መድረኽ እዚ ድማ መንእሰይ ዝያዳ ኹሉ ኣካል ሕብረተሰብ ዝያዳ ጽንዓት ኣርእዩ ታሪኽ ዝሰርሓሉ ዓመታት ኢዩ ኔሩ። ብዘይ ናይ ህዝቢ ኤርትራ ጽንዓትን መኸተን ኩሉ እቲ ንልኡላውነትና፡ ሃገራዊ መንነትናን ህላወናን ዝፈተ ተጻብኦ ኣይምበርዓነን።

ምስታ ዝተፍትዋ ኣሞይ፡ ፋጡማ ካብ ብስድራቤታዊ ጉዳይ ብዛዕባ ሃገርን ሃገራውነትን ስለ ነልዕል ብዛዕባ ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት ነዊሕ ሰዓታት ኣዕሊልና። “ኣብ 2009 ዝተበየነ ናይ ዓመጽ እገዳ ብኸመይ ኢልና ሰጊርናዮ? ናብ ሕጂ ዘለናዮ ደረጃ ብኸመይ ከም ዝበጻሕና መን ይስሕቶ? ብጽንዓት። ጽንዓት ኢና ኔራ ሴፍናን ዋልታናን’ ምስ በለትኒ ካብኡ ንላዕሊ መግለጺ ኣይተጸበኹን። ድምር እኩብ ናይቶም ረቛሒታት ግን ኣብ ጽንዓትን መኸተን ስለ ዝጥቕለል።

ኣብ ቅድሚ ኩሉ መልክዓት ናይ ሸርሕታት ከም ዓረ ደው ኢሉ ዝመከተ መን’ዩ? መሪሕነት፡ መንግስቲ፡ ሚኒስትሪ፡ ምምሕዳራት . . . ካልእ ዝዀነ ኢልካ ክትዛረብ ትኽእል ኢኻ። ግና እዚ ዘይንደል ዓረ ህዝቢ ኤርትራ’ዩ መኪትዎ። ሕጂ’ውን እቲ ናይ ተጻባእቲ ፈተነታት ዘቋርጽ ስለ ዘይኰነ ጥራይ ዘይኮነ ሃገር ከነልምዓን ዓይነት ህይወት ዜጋታትና ንምቕያር፡ ሎሚ ከም ትማሊ ጽንዓትን ብጽንዓት ንልምዓት። ኣብ ኣስመራ እንታይ ይባህል ኣሎ?“ጽንዓት ብጽንዓት ንልምዓት”   ከም ሎሚ ብተመሳሳሊ ኣርእስቲ ‘እንታይ ይብሃል ኣሎ’ ክቐርብ እየ።

                                                 ራያን ወድ ሓምድ’የ ካብ ኣስመራ

 2,054 total views,  2 views today

(Visited 151 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *