ወከልቲ ማሕበር፡ ምስ ወጻእተኛታት በጻሕቲ ርክብ ኣካይዱ።

ብዕለት 11-04-2019 ኣብ ኣስመራ ኣብ ኣደራሽ ዳዕሮ(ጁኔር ክለብ)፡ ወከልቲ ማሕበር ምስ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝመጹ በጻሕቲ ርክብ ኣካይዶም። እቶም በጻሕቲ ካብ ዝተፈላለያ ሃገራት ዝተኣኻኸቡ ኮይኖም ኣብ ዝተፈላለዩ ጽፍሕታት ዝሰርሑን ዝተፈላለየ ዓይነት ሞያታት ዘለዎምን  እዮም።

እዛ ናብ ኤርትራ ንካልኣይ ግዜ ምብጻሕ ተካይድ ዘላ 21 ዝኣባላታ ናይ በጻሕቲ ጉጅለ፡ ብተበግሶ ቤልጂማዊ ዶክተር መሓመድ ሓሰን ዝተኣኻኸበት እያ። ብዛዕባ ዕላማ ናይዚ ዘካየድዎ ምብጻሕ ክገልጹ ከለዉ “ኣብዚ ዘመን’ዚ ብዙሓት ሃገራት ብሰንኪ ሓያላት ማዕከናት ዜና፡ ዘይምስለን ሒዘን ዝኸዳሉ ዘለዋ እዋን እዩ። ንሕና ከም ጉጅለ ድማ እቲ ክዉንነት ናይ ኤርትራ ኪኖ ናይ ማዕከናት ዜና ሓበሬታ ከመይ ከም ዝመስል ብዓይንና ክንርእዮ ስለ ዝደለና ኢና መጺና።” ብምባል ዕላማ መምጺኢኦም ገሊጾም።

ከም ኣካል ናይቲ ኣብ ኤርት ዘካይድዎ ዘለዉ ምብጻሕ፡ ንኤርትራ ዝያዳ ንምፍላጣ ምስ መንእሰያት ወከልቲ ማሕበር ናይ ክልተ ሰዓታት ርክብ ኣካይዶም። ኣብቲ ዝተኻየደ ርክብ ኣዝዩ ብዙሕ ሕቶታት ክሓቱ እዮም ተራእዮም።  ብፍላይ ድማ ነቲ ብናይ ምዕራባውያን ማዕከናት ዜና ብተደጋጋሚ ዝሰምዕዎ ነገራት እዮም ዝያዳ ኣተኪሮም ክሓቱ ኣምስዮም። ብዛዕባ ሳዋ፡ ናቕፋ፡ ፖለቲካዊ ኩነታት ኤርትራ፡ ብዓቢኡ ድማ ብዛዕባ ሰብኣዊ መሰል ዜጋታት ክሓቱ ተራእዮም። ብወከልቲ ማሕበር ድማ ዘድልን ዘዕግብን መልሲ ተዋሂብዎም።

ምስዛ ጉጅለ ሓቢሩ ካብ ቤልጅዩም ዝመጸ ሚስተር ሳሙኤል ኣብ ናይ ኤርትራ ጻንሖቱ ካብ ዝመሰጥዎ ነጥብታት ክገልጽ ከሎ፡ “ናይ ኤርትራ ዝያዳ ካብ ዝመሰጡኒ ነጥብታት፡ እቲ ዘሎ ሰላምን ናይ ሓባር ህይወትን እዩ። ኣብ ኤርትራ ኣብ ደስ ዝበለካ ሰዓት ብሰላም ክትዛወር ትኽእል ኢኻ። ካብ ዘስተውዓልክዎ ነገር መን ኢኻ፡ እንታይ እዩ ሃይማኖትካ ብዘየገድስ ብሰላም ክትነብር ትኽእል ኢኻ። ልዕሊ ኩሉ ድማ ኩሉ ሰብ ብዓይኒ ፍቕርን ስኒትን እዩ ዝሕብሕበካ። ነዚ ኩሉ ነገራት ድማ ብግቡእ ሰኒደዮ ኣለኩ። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ድማ ክዝርግሖ እየ።” ብምባል ኣብ ኤርትራ ዝሓደሮ ተመስጦ ክገልጽ ተራእዩ።

ብዛዕባ እታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፈልጣ ኤርትራ ምስዛ ኣብ ክውንነት ዝጸንሓቶ ኤርትራ ከወዳድራ ኣብ ዝተሓተተሉ ኣጋጣሚ ድማ ከምዚ ብምባል ተዛሪቡ። “ናይ ብሓቂ ክራኸባ ዘይክእላ ሃገራት እየን። እታ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝፈልጣ ኤርትራ ሰላም ዘይብላ፡ ቴክኖሎጂ ዘይትፈልጦ ኮታ ከምዚ ዓባይ ቤት ማእሰርቲ ምዃና እየ ዝፈልጥ ነይረ። ኣብ ክውንነት ግና ብኣንጻሩ ኮይና እየ ረኺበያ። ዜጋታት ብፍቕርን ሰላምን ዝነብሩላ፡ ምክብባርን ስኒትን ዝረኣየላ ሃገር ኮይና እያ ጸኒሓትኒ። ብዘይ ቀልዓለም እዚ ተሰላሲሉ ዘሎ ስርሓት እኹልን ዘኹርዕን ኮይኑ ይስመዓኒ።” ብምባል ዘለዎ ርኢቶ ኣካፊሉ።

እቲ ናይ ክልተ ሰዓታት ርክብ ድማ ናይ ሓባር ስእሊ ብምውሳድን ውልቃዊ ተመኩሮታት ብምልውዋጥን ተዛዚሙ።

ሚኪኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

(Visited 227 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *