“ሸያጢ ወይ ኣካራዪ ምስ ደላዪ፡ ብቐሊሉ ክራኸቡሉ ዝኽእሉ መንገዲ ትፈጥር ስራሕ እያ።”

እዚ እዋን`ዚ፡ ተራ ቴክኖሎጂካዊ ፍርያት ኣብ ማሕበራዊ ኣገልግሎታት ዝያዳ ጎሊሕሉ ዘሎ እዋን እዩ። ኣገልግሎታት ቴክኖሎጂ ካብቲ ዝለዓለ ክሳብ ዝደቐቐ ክፋል ማሕበራዊ ናብራ ኣዝዩ ወሳኒ ተራ እዩ ዝጻወት ዘሎ። ኣብ ዓለምና ካብ ዝካየዱ ንግዳዊ ንጥፈታት ዳርጋ ልዕሊ 50% ብመንገዲ ኢንተርነትን ዌብሳይታትን እዮም ዝካየዱ። ሎሚ፡ ብፍላይ ድማ ኣብተን ምዕቡላት ሃገራት፡ ሰባት ኣብ ገዝኦም ኮይኖም እዮም ዘድልዮም ንጥፈታት ከም እኒ ዕዳጋን ትምህርትን ዘካይዱ። ዘድልየካ ዓይነት ንብረት ኣብ ዝተፈላለዩ ዌብሳይት ምስ ረኣኻ፡ ትእዝዝ እሞ ኣብ ገዛኻን ኣብ ዝደለኻዮ ሰዓትን ይመጸካ። ከምዚ ዓይነት ንጥፈት ብፍላይ ድማ ብመንገዲ ዌብሳይት ዝካየዱ ንጥፈታት ኣብ ዝተፈላለያ ሃገራት ኣፍሪቃ ካብ ዝርአ’ውን ቀሊል እዋን ኣይገበረን። ኣብ ሃገርና’ውን ነዚኦም ዝመስሉ ንጥፈታት ዘሰላስሉ ፍርያት ንምምዕባል ክስርሓሉ ጸኒሑ እዩ። ሕጂ`ውን ይቕጽል ኣሎ። ከም ኣብነት ናይዚ ኣብዚ ቀረባ እዋን ተዛዚማ ናብ ስራሕ ትብገስ ዘላ ዳዕሮ ዌብሳይት ክንጠቅስ ይከኣል እዩ። እዛ ብኢንጅ.ሳሙኤል መሓሪን ኢንጅ.ሙሴ ሰመረን ዝተሰንዐት ዌብሳይት ኣብ ኣዝዮም ኣገደስቲ ማሕበራዊ ንጥፈታት ዘተኮረት ስራሕ እያ። ንሎሚ እምበኣር ምስዛ ስራሕ ዘላሊ መደብ ሒዝናልኩም ቀሪብና ኣለና፡ ሰናይ ንባብ።
• ብመጀመርያ ምስ ነብስኹም ከተላልዩና፧
ንሕና ኢንጅ. ሳሙኤል መሓሪን ኢንጅ. ሙሴ ሰመረን ንበሃል። ኣብ ሓምለ 2018 ብዓውዲ ኮምፕዩተር ምህንድስና ተመሪቕና። ሕጂ ድማ ኣብ ንጡፍ መንግስታዊ ስራሕ ንርከብ። መማህርትን ናይ ቀረባ የዕሩኽን ድማ ኢና።
• ኣጀማምራ እዛ ስራሕ ከመይ እዩ፧ ንኽትዛዘም ከ ክንደይ እዋን ወሲዳትልኩም፧
ተማሃሮ ሓሙሻይ ዓመት ከለና፡ ትምህርቲ ምስ ወዳእና እንታይ ክንገብር ከም እንኽእል ንሓስብ ነይርና። ብቐሊሉ ኣብ ሕብረተ-ሰብና ለውጢ ከምጽእ ዝኽእል ዕማም ክንሓስብ ጀሚርና። ኣብ መወዳእትኡ ድማ ኣብዛ ሓሳብ ወዲቕና። ንኸነማዕብላ ድማ ከባቢ ዓመት ወሲዳትልና። ልዕሊ’ቲ ኣብ ምምዕባላ ዘጥፋእናዮ ጸዓት፡ ሕጋዊትን ክውንነታዊትን ኣብ ምግባራ ዘህለኽናዮ ጸዓት ይበዝሕ። ብሓፈሻ ግብራዊት ክሳብ እትኸውን ከባቢ ዓመትን ፈረቓን ወሲዳትልና ኣላ።
• ብዛዕባ’ዛ ስራሕኩም ሓፈሻዊ ስእሊ ክትህቡና፧
እዛ ‘ዳዕሮ ብሮኬረጅ’ ኢልና ሰሚናያ ዘለና ዌብሳይት ንዝተፈላለዩ ንግዳዊ ንጥፈታት እተገልግል ዌብሳይት እያ። ኣብ ምሻጥን ምክራይን ናይ መንበሪ ገዛ፡ ምሻጥን ምክራይን ንትካል ዝኸውን ገዛ፡ ምሻጥ መኪናን፡ ምክራይ መኪናን ካብ ትካላት ክራይ መኪና ካልኦትን ዝኣመሰሉ ንጥፈታት ብቐሊሉ መንገዲ ኣብ ምስልሳል እተገልግል ስራሕ እያ። ንኣብነት፡ ሓደ መኪና ክሸይጥ ዝደሊ መንግስታዊ ትካል ይኹን ውልቀ-ሰብ፡ ብመንገዲ እዛ ዌብሳይትና ናብ ዝተፈላለዩ ዓደግቲ ዘድሊ ሓበሬታ ከም ዝበጽሕ ይገብር። ዝኾነ ነታ መኪና ዝደለየ ሰብ ድማ ብመንገዲ እዛ ዌብሳይት ድሌታቱን ዓቕሙን ክገልጽ ይኽእል። ክሰማማዕ’ውን ይኽእል እዩ።
• ዌብሳይት ክንብል ከለና እንታይ ማለት እዩ፧ ተራ እዚ ዌብሳይት ንብሎ ዘለና፡ ኣብ ሓደ ሕብረተሰብ ከ እንታይ እዩ፧
ዌብሳይት ክንብል ከለና ብኪኢላታት ኮምፕዩተር ዝምዕብል ኣብ ኮምፕዩተር ዝጸዓን ኣፕሊኬሽን ሶፍትዌር(software) ክንብሎ ይከኣል እዩ። ብሓፈሻ ክርአ ከሎ ግና ተጠቃማይን ኣገልጋላይን ብቐሊሉ ክረዳድእሉ ዝኽእሉ መራኸቢ(ድልድል) ክንብሎ`ውን ንኽእል። ከም ኣብነት ናይ ደገ ሓደ Booking.com ዝበሃል ሆቴላት ክትሕዘሉ እትኽእል ዓቢ ዌብሳይት ኣሎ። ብመንገዲ’ዚ ዌብሳይት ኣብ ደስ ዝበለካ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ዓለም ዝርከቡ ሆቴላት ክፍሊ ክትሕዝ ትኽእል። ኣብ መዓልቲ ብመንገዲ እዚ ዓቢ ትካል ከባቢ 1.5 ሚልዮን ተጠቐምቲ ሆቴላት ይሕዙ። እዛ ናትና ዌብሳይት ድማ ብተመሳሳሊ ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዕ ናይ ዓለም ኬንካ ምስዞም ልዒልና ዝጠቐስናዮም ዝተኣሳሰሩ ንጥፈታት ከተካይድ ትኽእል።
• በሉ ናብ ስራሕኩም ክንምለስ፡ እቶም ናብ ገጻት ዌብሳይትኩም ዝኣትዉ ሓበሬታታት ብኸመይ እዮም ዝኣትዉ፧
ዝኾነ ዝሽየጥን ዝካረን ገዛ፡ መኪና፡ ናይ ትካል ገዛ ይኹን ንግዚኡ ዝካረ ገዛ(guest house) ዘለዎ ሰብ ናብ ትካልና መጺኡ ኩሉ ክወጽእ ዝደልዮ ሓበሬታ ክህበና ይኽእል። ብድሕሪ’ዚ ኣብ ገጻትና ክወጽእ ጸገም የብሉን። እቲ ዝወጽእ ሓበሬታ ዝርዝራዊ ሓበሬታ ዝሓዘ ብስእሊ ዝተሰነየ እዩ ክኸውን ዘለዎ። ምኽንያቱ ተጠቀምቲ ምሉእ ስእሊ ናይቲ ንብረት ክህልዎም ስለዘለዎ። ትካልና ድማ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምዕባሌታት ብቕልጡፍ ለውጥታት የካይድ።
• ነዚ ኣብ ዳዕሮ ብሮከሬጅ ዝወጽእ ሓበሬታታት ብዛዕባ ዝሽየጥ ይኹን ዝካረ ንብረት ክርኢ ዝደሊ ሰብ እንታይ መስርሕ እዩ ክኽተል ዘለዎ፧
ወላ ሓንቲ ዘድልዮ ነገር የለን። ኣዝዩ ቀሊል መስርሕ እዩ ዝኽተል። ኣብ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዘለዎ ቦታ ብምእታው፡ በዚ ዝስዕብ ኣድራሻ(www.daerobrokerage.com) ክረኽባ ይኽእል። ብዘይካ`ዚ በቶም ኣብ `ፈይስቡክ`ን `ጂመይልን` ዘውጸኣናዮም ገጻት ብቐሊሉ ዝኾነ ሰብ ክረኽባ ይኽእል። ነዛ ዌብሳይት ኢልና ዘማዕበልናያ፡ `ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን` ኣላትና። እዛ ኣፕሊኬሽን ብነጻ ናብ ኩሉ ተጠቃሚ ተዘርጊሓ ኣላ። ኣብዚ ቀረባ እዋን ድማ ናብ ዝተፈላለያ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎታት ዝህባ ትካላት ክንዝርግሓ ኢና። ካብኡ ድማ ዝኾነ ግዱስ ብነጻ ክወስዳ ይኽእል እዩ።
• እዛ ኣንድሮይድ ኣፕሊኬሽን ዝበልኩማ እንታይ እዩ ጥቕማ፧
እዛ ኣፕሊኬሽን ምስሊ ናይታ ዌብሳይትና ዝሓዘት እያ። ነዛ ኣፕሊኬሽን ኣብ ሞባይልና እንተ ድኣ ጽዒንናያ ብቐሊሉ ምስታ ዌብሳይት ተራኽበና። እዛ ኣፕሊኬሽን እንተ ድኣ ኣላትና ኮይና ኣድራሻ ናይታ ዌብሳይት ዘይሓዝና ኢልና ኣይንሽገርን። ነታ ኣፕሊኬሽን ምስ ከፈትናያ ባዕላ ምስታ ዌብሳይት ተራኽበና። ብድሕሪኡ ዘሎ ሓድሽ ይኩን ዝነበረ ንብረት ኣሎ ኢላ ባዕላ ትነግረና ። ካብቲ ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ንረኽበሉ ቦታ ምስ ወጻና ድማ ኩሎም እቶም ክንርእዮም ዝጸናሕና ምዕባለታት ዓቂባትልና ትጸንሕ። ኣብ ርእሲ እዚ ድማ በዛ ኣፕሊኬሽን እንተ ድኣ ተጠቂምና ዋላ ኣብ ትሑት ብቕዓት ናይ ኢንተርነት ኣገልግሎት ዘለዎ ቦታ፡ ብቐሊሉ ነታ ዌብሳይት ክንከፍታ ንኽእል ኢና።
• ሓደ ተጠቃማይ ናብ ገጽ ናይታ ዌብሳይት ምስ ኣተወ እንታይ ዓይነት ምርጫታት እዩ ዘጋጥሞ፧
ኣብታ ዌብሳይት ምስ ኣተወ፡ መንበሪ ገዛ፡ ገዛ ንትካል፡ መኪና ዝብል ምርጫ ይረክብ። ኣብ ዝመረጾ መልጎም እንተ ጠዊቑ ድማ ዝካረ ወይ ዝሽየጥ ዝብል ምርጫ ይረክብ። ኣብ ምርጭኡ ንኣብነት ኣብታ ዝካረ መኪና እንተ ጠዊቑ ድማ ዝርዝር ናይተን ክካረያ ተቐሪበን ዘለዋ መካይን ምስ ስእለንን ዋገአንን ብዝርዝር ይመጽኦ። ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ተመሳሳሊ እዩ። ካብተን ክካረያ ተቐሪበን ዘለዋ ሓንቲ መኪና ደስ እንተ ኢላቶ፡ ኣብታ ቦታ ክካረ ዝብል ልጓም ብምጥዋቕ ምሉእ ኣድራሻኻ ክትሰደሉ እትኽል ዕድል ይወሃበካ። በዚ ድማ ነታ መኪና ንዝደለኻያ እዋን ክትሓዝኣ ትኽእል ማለት እዩ። እዚ መስርሕ ኣብ ኩሉ ንጥፈታታት ሓደ እዩ። ብሓፈሻ ኣድራሻ ናይ ዋናታት ንብረትን ደለይትን ብዌብሳይትና ናባና ብምምጻእ እቲ መስርሕ ይካየድ።
ከም ተወሳኺ`ውን ኣብ ገጽ እዛ ዌብሳይትና፡ ተጠቀምቲ ግቡእ ኣጠቓቕማን ሕግታት እዛ ዌብሳይት መታን ክኽተሉ ዝሕግዞም መምርሒ(guidlines) ገይርናሎም ኣለና። ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ ትካልና ዘላሊ ሓበሬታ ዝሓቖፈ ኣብ `about us` ተጠቓሊሉ ኣሎ።
• ናትኩም ተራ እንታይ እዩ ክኸውን፧ ኣምሲኡ`ኸ እንታይ ኢኹም ክትረብሑ፧
ናትና ተራ፡ እቲ መስርሕ መሸጣ ይኩን ክራይ ብቕልጡፍ ክዉን ከም ዝኸውን ንገብር። ከም ተወሳኺ`ውን ሸያጢ፡ ድሌታት ተጠቀምቲ ክስሕብ ከም ዘለዎ ከነእምን ንፍትን። ግና ንዝኾነ ሸያጢ ንብረትካ ብክንድዚ ሽጦ ኢልና ኣይነገድድን። ኣብ መወዳእታ እቲ ንብረት ንብረቱ ስለዝኾነ። እቲ ቀዳማይ ረብሓና ሕብረትሰብና ካብዚ ዘጋጥሞ ዘሎ ዘይሕጋዊ መስርሓት፡ ድኻም ጉልበትን ክሳራ ገንዘብን ንምግልጋል እዩ። ግና ከም ትካል ቀጻልነትና ከነውሕስ እንተኾይንና መጠናዊ እቶት የደሊ። ስለዚ ካብ ዝነበረ ኣዝዩ ውሑድ ዝኾነ ሚእታዊት ካብቲ መስርሕ ናብ ትካልና ኣታዊ ንገብር፡ ኣብ ገሊኡ እዋናት ከኣ ብነጻ ኣገልግሎት ንህብ።
• ሓደ ዓሚል ዘድልዮ ዓይነት ንብረት ኣብቲ ዌብሳይት እንተ ስኢኑ ካልእ ኣማራጺ ሓሲብኩምሉ`ዶ ትኾኑ፧
እወ ሓሲብናሉ ኢና። እቲ ሰብ ዘድልዮ ዓይነት ንብረት ምስ ዝስእን ምሉእ ቅጥዕታቱን ድሌታቱን ናብ ዌብሳይትና ይልእኮ። ንሕና ድማ ተቐቢልና ብመንገዲ ገጻትና ነውጽኦ። ድሌቱ ዘማልእ ዓይነት ገዛ ይኩን መኪና ምስ ዝመጽእ ድማ ቐዳምነት ይወሃቦ። ብኸምዚ መንገዲ ድማ ድሌታቱ ክፍጸም ይኽእል።
• ካብቲ ብዙሕ ንኽሽየጥ ኣብ ገጻትኩም ዝወጸ፡ ንሓንቲ ብዙሓት ሰባት እንተደልዮማ ብኸመይ ትፈላልይዎም፧
ኣብ ኩሉ ንጥፈታት ትካልና እቲ ቀዳማይ ዝመጸ ቀዳማይ እዩ ኣገልግሎት ዝረክብ። ካብቶም ብዙሓት ደለይቲ ነቲ ቀዳማይ ድሌታቱ ዝገለጸ ኢና ቀዳምነት ንህብ። ንዕኡ ድማ ምስቲ ሸያጢ ከነረዳድኦ ንፍትን። እዚ መስርሕ`ዚ ክሰልጥ እንተዘይክኢሉ ድማ ናብ ዝቕጽል ሰብ ንሰግር።
• ፍሉይነት ናይዛ ስራሕ እንታይ እዩ ኢልኩም ትሓስቡ፧
ኣብ ባይታ ክስርሓሎም ዝጸንሐ፡ ብመንገዲ ውልቃውያን ደላሎ እዩ። ኣብዚ ድማ ብዙሕ ጸገማት የጋጥም ነይሩ እዩ። እዛ ናትና ዌብሳይት ድማ ኣብዚ እዩ ፍሉይነታ። ሕጋውነት ዝለበሰት፡ ቅልጡፍን ጽፉፍን ኣገልግሎት ክትህብ ተስፋ`ውን ገይርና ኣለና። ኩሎም እቶም ብመንገዲ እዛ ዌብሳይት ዝካየዱ ንግዳዊ ንጥፈታት ሕጋውነት ዝለበሱ እዮም። ማለት ሕጋዊ ዝኮነ ድለላ እዩ። ካለእ ፍሉይ ኣብ ምስላጥ ምስግጋር ኣስማት ናይቲ ንብረት ባዕልና ብነጻ ኢና ነካይዶ። እዚ ድማ ካብቲ ዝጸንሐ ልምዳዊ ኣካይዳ ዝተፈልየን ውጽኢታውን ኮይኑ ይስመዓና። ከም ተወሳኺ`ውን እዛ ዌብሳይትና ንተጠቃሚ ብኣርባዕተ ቋንቋታት ከምዝርኢ እያ ትገብር። ዝኾነ ሰብ ብዝጠዓሞ ቋንቋ ማለት ብትግሪኛን ዓረብን፡ ንወጻእተኛ ከኣ እንግሊዘኛ ከምኡ`ውን ኣምሓሪኛ ክጥቀም ይኽእል። ካልእ እቲ ክስራሓሉ ዝጸንሐ መንጊድታት ኣብ ውሱናት ሰባት እዩ ጸኒሑ። እዛ ስራሕ ግን ኣብ ምሉአ ዓለም ዘሎ ኤርትራዊ ክትቀመላ ይኽእል። ንኣብነት ኣብ ወጻኢ ዘሎ ሰብ ንስድራኡ ባዕሉ ገዛ ረኺቡ ክገዝእሎም ወይ ክካረየሎም ይኽእል።
• ኣብ ሕብረተሰብ ከተምጽኦ እትኽእል ለውጢ`ኸ ከመይ ትርእይዎ፧
ብዙሕ ለውጢ ከተምጽእ ተስፋ ገይርና ኣለና። ኣብ ዝኾነ ናይ ኢንተርነት ዘለዎ ቦታ ከተግልግል ስለ እትኽል ንቡዙሕ ክፋል ሕብረተሰብና ማለት ኣብ ዝኾነ ዞባ ስለ እተገልግል ሓደ ካብ ብልጫታት ናይዛ ስራሕ እዩ። ከም ተወሳኺ`ውን ዓዳጋይ ምስ ብዙሕ ምርጫታት ብዙሕ ኮለል ከይበለ ግዚኡ ከየጥፈአ ዘድልዮ ስለዝረክብ ካብቲ ተወሳኺ ውጽኢታውነታ ዝምስክር ኣምር እዩ። ጥራይ እቲ ተጠቃማይ ንጥፈታቱ ብቐሊል ከካይድ ኣብዛ ስራሕ ኣፍልጥኡ ከብዝሕ ኣለዎ።
• ዘጋጠመኩም ብድሆታት፧
ናይ ብሓቂ ኣዝዩ ብዙሕ ብድሆታት እዩ ኣጋጢሙና። እቲ ቀዳማይ ነገር፡ ህዝብና ኣብ ከምዚኦም ዓይነታት ምዕባለ ዘምጽኦ ንጥፈታት ኣፍልጥኡ ዝተወሰነ ኮይኑ ብምጽንሑ እዩ። መብዛሕቱኡ ካብ ሕብረተሰብና ብዝለመዶ ክከይድ ስለ ዝደሊ፡ ኣብ ለውጢ ዘሎ ጽባቐ ኣይሰተብህለሉን እዩ። ስለዚ እንታይ ገዲሽኩም ትደኽሙ ዝብል ኣይሰኣንን።
• ናይ መጻኢ መደባትኩም፧
ብዙሕ ሓሳብ እንድዩ ዘለና! ካብቲ ብዙሕ ግና ኣብዚ ቀረባ እዋን ክንውድኣ ተዳሊና ዘለና፡ ብመንገዲ ዌብሳይትና ሰባት ክፍሊ ሆቴላት ከም ዝሕዙ ንምግባር እዩ። ዳርጋ 70% ናይቲ ስራሕ ተወዲኡ እዩ። ድሉዋት ኣብ ዝኾናሉ ድማ ብመንገዲ ዌብሳይትና ክንዝርግሓ ኢና።
• ከተመስግኑ ዕድል ክህበኩም፧
ብመጀመርያ ነቲ ስራሕና ከነሰላስል ምሉእ ጥዕናን ኣእምሮን ዝሃበና ልዑል እግዝኣሄር ነመስግን። ብመቕጻል ካብታ ዝደቐቐት ክሳብ እታ ዝዓበየት ንጥፈታትና ብኹሉ መዳይ ካብ ጎንና ዘይተፈልዩ ወለድና ወ/ሮ ጽገሬዳ ተስፋይ ፡ ኣቶ ሰመረ ክፍለየሱስ ከምኡ`ውን ፍረወይኒ ዮሴፍ ካብ ልቢ ነመስግን። ኣብ መወዳእታ ድማ ኩሎም ነቶም ኣጆኹም ዝበሉናን ዝሓገዙናን ከነመስግኖም ንደሊ።
• ኣነ ድማ ስለቲ ክቡር ግዜኹምን ምቕሉልነትኩምን ካብ ልቢ የመስግን።

ሚኪኤል በርሀ(ወዲ በርሀ)

(Visited 286 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *