ምድላው 8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ተጻፊፉ

8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኤርትራ 2018 “መንእሰይ፡ ጸዓት ዘላቒ ዕብየት” ኣብ ትሕቲ ዝብል ቴማ፡ ምስ መመረቕታ መበል 31 ዙርያ ሃገራዊ ኣገልግሎትን 9ይ ዙርያ ማሞስን ተወሃሂዱ፡ ካብ 13-15 ሓምለ፡ ኣብ’ታ ኩለንተናዊ ብቕዓት ኣብ ምህናጽን ሃገራዊ ክብርታት ኣብ ምስግጋርን መሪሕ ተራ እትጻወት ዘላ መዲና መንእሰያት – ሳዋ ንምክያድ ክካየድ ዝጸንሐ ኣብ ኣጋ ምጽፋፍ ከም ዝርከብ ኣወሃሃዲ ቤት ጽሕፈት 8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብጻይ ሮቤል ከበደ ገሊጹ።

ድሕሪ ምርግጋጽ ምሉእ ናጽነት ዝተታሕዘ ዕዮ ገዛ ህዝብን መንግስትን ኤርትራ ምርግጋጽ ዘላቒ ዕብየት እዩ። ብስትራተጂ ርእሰ-ምርኮሳ ዝምራሕ፡ ማሕበራዊ ፍትሒ መትከል ዝገበረ፡ ቀጻልነት ዘለዎ ዕብየት። ልክዕ ከምቲ ኣብ ምርግጋጽ ናጽነት ዝነበረ ተራ ድማ እቲ ዕላማ ብወሳኒ ተራ ሰብ እዩ ዝረጋገጽ – ሰብ ብሰቡ ድማ መንእሰይ!።

መንእሰይ ኤርትራ ሕልምን ባህግን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ምግሃድ ዝተጻወቶ ተራ ካብ ብቓላት ክትገልጾ ምፍታን ብትርጉም ልኡላውነትን ምውናን ሃገራዊ ባንዴራን ክስተማቐር ከሎ ዝበለጸ መግለጺ እዩ። ሕጂ ኣብ ናጻ ኤርትራ ኴንና ብዛዕባ ምርግጋጽ ዘላቒ ዕብየት ክንሓስብ ከለና’ውን እቲ እምነት ኣብ መንእሰይ እዩ፡ ምንጪ ምርግጋጽ ራእይና መንእሰይ እዩ። እዚ እዩ መንእሰይ ጸዓት ዘላቒ ዕብየት ዘብሎ።

ጸዓት ከም ቃል ክትርጎም ከሎ ስራሕ ናይ ምስልሳል ዓቕሚ ወይ ብቕዓት ወይ’ውን ሓይሊ ተባሂሉ ክግለጽ ይከኣል እዩ፡ ስለዚ፡ እቲ ምንጪ ዓቕሚ ትግባረ መደባትና ኣብ ኢድ መንእሰይ እዩ ዘሎ። ምናልባት ጸዓት ብዝግባእ እንተተጠቒምካሉ ክሳብ ክንደይ ምንጪ ዕብየትን ብልጽግናን ከምዝኾነ ርዱእ ስለዝኾነ መንእሰይ’ውን ብዝግባእ እንተተጠቒምካሉ ውሕስነት ዘላቒ ዕብየት ኣብ ኢዱ ከምዘሎ ንጹር ይኸውን።

ጸዓት ብዝግባእ እንተተዓቂቡን ተሓዲሱን እዩ ንብዙሕ መደባት ኣቀላጣፊ ባእታ ኮይኑ ክዓዪ ዝኽእል፡ ብተመሳሳሊ፡ መንእሰይ ብዝግባእ እንተተማሂሩን ተማእዚኑን ንኹሉ ባህግታትን መደባትን ሕብረተሰብ ናብ ጋህዲ ክቕይር ዘኽእል ዕቑር ሓይልን ክእለትን ኣለዎ።

“መንእሰይ ጸዓት ዘላቒ ዕብየት” ዝብል ቴማ እምበኣር፡ ነቲ መንእሰይ ኣብ ምውሓስ ዘላቒ ዕብየት ዝህልዎ ተራን  ኣበርክቶን ንምግላጽ ጥራይ ዘይኮነ፡ ንመንእሰይ ክግበረሉ ብዛዕባ ዝግባእ ኣተሓሕዛን ኣልያን ንምዝኽኻር እውን’ዩ።

ኣተኩሮ መደባት 8ይ ሃገራዊ ፈስቲቫል መንእሰያት፡ ምህዞን ፈጠራውነትን መንእሰያት ዘንጸባርቕ፡ ኣብ ዝሓለፈ 40 ዓመት ኣበርክቶ ማሕበር ኣብ ምህናጽ መንእሰይን ከምኡ’ውን ተራ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ምውሓስ ልኡላውነትን ምህናጽ ሃገርን ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ከንጸባርቕ እዩ። ብተወሳኺ ሰፊሕ ናይ ምዝላይን ምግራብን መደባት ማእቶት ዘጣመረ፡ ልሙድ ትምህርታዊ፡ ባህላዊን ስነጥበባውን መደባት  ክህሉ እዩ።

ኣብ ዝተፈላለየ መዳያት ዝለዓለ ኣበርክቶ ንዝገበሩ ብሉጻት መንእሰያት ኣፍልጦ ዝህብ ሽልማት “ሶይራ”፡ ኣብ ምህዞን ሰንዓን ብዝለዓለ ተበላሕነትን መሃዝነትን ጸብለልታ ንዘርኣዩ ሽልማት “ምህዞን ሰንዓን” ከምኡ’ውን ኣብ ወጻኢ ሃገራት ናይ 2ይ ደረጃ ኣካዳምያዊ ትምህርቶም ብብቕዓት ንዛዘሙ ኤርትራውያን ዝወሃብ ሽልማት “ሳዋ” ኣብ ጽንብል ፌስቲቫል ክወሃቡ’ዮም።

ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብሓፈሻ ብዛዕባ መደባት ማሕበርን መደባት መንእሰያትን ዝዝቲ እኳ እንተኾነ፡ 8ይ ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ግን ማሕበር ኣብ ጉዕዞ 40 ዓመት ብፍላይ ድማ ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመታት፡ መንእሰያት ኣብ ምልማል ከካይዶ ንዝጸንሐ ዝተፈላለየ ዓበይቲ መደባት ከንጸባርቕ ብዘኽእል ኣገባብ ክቐርብ’ዩ። ንኹሉ ኣብ ሓደ ኵርናዕ ክተንጸባርቘ ከጸግም ዝኽእል እኳ እንተኾነ፡ በብዅርናዑ፡ ኣብ ዝተፈላለየ መደያት ንዝተሰላሰለ ዕማም ኣብ ውጽኢት ብዘተኰረ ኣገባብ ከምዝቐርብ ክግበር ክስረሓሉ ጸኒሑ ኣሎ።

ኣብ መደባት ባህሊ፥ መንእሰያት ንያታዊ ክብርታትና ክፈልጥዎን ክነብርዎን፡ ብፍልጠት ተሰንዮም ድማ ኣብ ዓለማዊ መድረኽ ተወዳዳሪ ክገብርዎን ዝድርኽ ዝተፈላለዩ ናይ ውድድር መደባትን ምርኢታትን ክካየድ እዩ። ኣብ ኣዳራሽ መንእሰያት ዞባታት፡ ንጉዕዞ ማሕበር ኣብ ዝሓለፈ ናይ ናጽነት ዓመትን፡ ተራ መንእሰያት ኣብ መስርሕ ምህናጽ ሃገርን ምዉሓስ ልኡላውነትን ኣብ ዝሓለፈ ርብዒ ዘመን ዘንጸባርቕ ክኸውን እዩ። ኣብ ኣዳራሽ መንእሰያት ድያስፖራ ድማ ንተሳትፎ መንእሰያት ድያስፖራ ብዝምልከት ብቕዓትን ተወዳዳርነትን ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ዝነብሩሉ ከባብን ተሳትፎ ናይ እዚ ሃገራዊ ጸጋ ኣብ ሃገራዊ ጉዳያትን ዝልዓለ መልክዑ ብዝገልጽ ኣገባብ ንምንጽብራቕ ክፍተን እዩ። ተራ መንእሰያት ድያስፖራ ቅድምን ድሕርን ናጽነት ኣብ ክልተ ገጽ ብዘንጸባርቕ ዝቐርበሉ መድረኽ ክፍጠር’ዩ።

ብዘይካ’ዚ ብዓበይቲ ካድራትን ሞያውያንን ዝካየዱ ሰሚናራትን ኣብ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ ምርኵስ ዝገበረ ሓባራዊ ዘተን ኣብ እዋን ፌስቲቫል ኣብ ሳዋ ክቐርቡ’ዮም። ኣብ ዝቐርቡ መጽናዕታዊ ወረቓቕቲ፡ እኹል ግዜ ተዋሂብዎም ከምዝዳለዉ ብምግባር፡ ንኹሉ ዓውድታት ብኽፉት ዝትንክፉን ኣብ ሕብረተሰብ ለውጢ ከምጽኡ ዝኽእሉን ወረቓቕቲ ንምቕራብ ይስረሓሉ ኣሎ። ዝተፈላለዩ ፍልጠት ጠቀስ ውድድራት ንተመሃሮ፡ መንእሰያትን ሰራዊትን ብዘሳትፍ ኣገባብ ንምክያድ ምድላዋት ይግበር ኣሎ።

ብዘይካ’ዚ ዛንታታት ውዕሎ ዋርሳይ ዝትረኸሉ መድረኽ፡ ብፍሉይ ንዝኽሪ ሰማእታት ዝዳሎ ኵርናዕ ሰማእታት፡ መደባት ሓባራዊ ዘተ፡ ሰሚናራትን ሓባራዊ ጉዳያትን ኣብ’ዚ ፌስቲቫል ክቐርቡ ተወጢኖም ዘለዉ ንጥፈታት እዮም።

ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ኣብ ነፍሲወከፍ ክልተ ዓመት ብምውህሃድ ሃገራዊ ማሕበር መንእሰያትን ተመሃሮን ኤርትራን ማእከል ስልጠና ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራን ዝካየድ ኮይኑ፡ ነዚ ን8ይ ግዚኡ ዝካየድ ዘሎ ፌስቲቫል ብድምቀት ንምብዓል፡ ካብ ክልቲኡ ወገን ዝቘመት ላዕለወይቲ ኣወሃሃዲት ኮሚቴ ሃልያ፡ ነንሓድሕደን ስጡም ናይ ስራሕ ምትእስሳር ዘለወን ንጥፈታት ዘወሃህዳ ኮሚተታት ድማ ብወገን ማሕበርን ማ.ስ.ሓ.ም.ኤን ኣቐዲመን ቈይመን ብንጥፈት ክዋስኣ ጸኒሐን ኣለዋ። ብተወሳኺ ካብ ሚኒስትሪ ቱሪዝም፡ ሚኒስትሪ ዜናን ካልኦት ኣካላትን ዝተወከሉ ኣባላት’ውን ከምቲ ልሙድ ኣካል ኮሚተ ፌስቲቫል ኮይኖም ክሰርሑ ተዳልዮም ኣለዉ።

ሃገራዊ ፌስቲቫል መንእሰያት ብቐንዱ ናይ መንእሰያት ውራይ ብምዃኑ፡ ኣብ ዉሽጥን ወጻእን ዝነብሩ ኤርትራውያን መንእሰያት ዕዱማት ጥራይ ካብ ምዃን ሓሊፎም፡ ብዝተፈላለዩ ንጥፈታት ተሳተፍቲ ክኾኑን ውራዮም ንምድማቕ ኣበርክቶኦም ከዕዝዙን ክስረሓሉ ጸኒሑ ኣሎ።

(Visited 135 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *